Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de dia 10 de maig de 2022, de cessament i nomenament de determinats membres del Consell Escolar de les Illes Balears

    Número de registre 3854 - Pàgines 18754-18755

  • TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARSSECRETARIA DE GOVERN

   • Nomenament jutge de pau titular Ses Salines

    Número de registre 3836 - Pàgina 18756

  • TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARSSECRETARIA DE GOVERN

   • Nomenament jutge de pau substitut Ses Salines

    Número de registre 3837 - Pàgina 18757

  • TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARSSECRETARIA DE GOVERN

   • Nomenament jutge de pau Titular de Es Migjorn Gran

    Número de registre 3838 - Pàgina 18758

  • TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARSSECRETARIA DE GOVERN

   • Nomenament jutge de pau Titular de Sineu

    Número de registre 3840 - Pàgina 18759

  • TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARSSECRETARIA DE GOVERN

   • Nomenament jutge de pau titular Felanitx

    Número de registre 3841 - Pàgina 18760

  • TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARSSECRETARIA DE GOVERN

   • Nomenament jutge de pau substitut de Sineu

    Número de registre 3842 - Pàgina 18761

  • TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARSSECRETARIA DE GOVERN

   • Nomenament jutge de pau substitut Sant Antoni de Portmany

    Número de registre 3843 - Pàgina 18762

  • TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARSSECRETARIA DE GOVERN

   • Nomenament jutge de pau titular Fornalutx

    Número de registre 3844 - Pàgina 18763

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de Presidència per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, els temaris i es designa el tribunal de les proves selectives per a l’ingrés, per torn lliure, d’una plaça de lletrat o lletrada del Parlament de les Illes Balears

    Número de registre 3823 - Pàgines 18764-18789

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació de les comissions tècniques de valoració del concurs per al proveïment de diversos llocs de treball corresponents a personal laboral fix de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número de registre 3879 - Pàgines 18790-18830

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aproven la convocatòria i les bases per proveir un lloc de treball de personal funcionari de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel procediment de lliure designació

    Número de registre 3880 - Pàgines 18831-18850

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l'Hospital Universitari Son Llàtzer de 10 de maig de 2022 per la qual s'adjudica, pel procediment de lliure designació, el lloc de treball de supervisor/a d’infermeria de la unitat de cures intensives de l'Hospital Universitari Son Llàtzer

    Número de registre 3800 - Pàgina 18851

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Bases específiques per a la creació d’una borsa d’educadors/ores socials, personal laboral, grup A, subgrup A2, per cobrir interinament o temporalment, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular d’Eivissa

    Número de registre 3808 - Pàgines 18852-18862

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució d’aprovació de la convocatòria en Comissió de serveis CS64/2022 de coordinador/a jurídic administratiu del Servei d'Atenció Sociosanitària de l’IMAS

    Número de registre 3857 - Pàgines 18863-18866

  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Convocatòria per al nomentament de jutge de pau titular de l’Ajuntament d’Algaida

    Número de registre 3876 - Pàgina 18867

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Bases de selecció per a la cobertura d'una plaça de Treballador/a Familiar, funcionari interí/a de l'Ajuntament de Capdepera

    Número de registre 3893 - Pàgines 18868-18874

  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Bases que han de regir el concurs-oposició per a la creació d'una borsa de treball de treballadores/treballadors familiars amb caràcter de laboral temporal a l'ajuntament de Ferreries

    Número de registre 3839 - Pàgines 18875-18882

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Servei de Selecció i Provisió. Rectificació error material convocatòria concurs oposició professor/a músic de l’Ajuntament de Palma

    Número de registre 3878 - Pàgina 18883

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Revocació de les bases de la convocatòria del procediment de selecció, per torn lliure, procés d’estabilització d’ocupació temporal 2017, d’una plaça de Delineant, personal funcionari de carrera

    Número de registre 3868 - Pàgina 18884

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Revocació de les bases de la convocatòria del procediment de selecció, per torn lliure, procés d’estabilització d’ocupació temporal 2017, d’una plaça de Técnic Mitjà Gestó Tributaria, personal funcionari de carrera

    Número de registre 3869 - Pàgina 18885

 • Subsecció tercera. Cursos i formació

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Acord del Consell de Direcció de l’Escola Balear d’Administració Pública de 9 de maig de 2022 pel qual s’aprova la convocatòria del Pla de Formació Permanent per al Personal del Servei d’Ocupació de les Illes Balears corresponent a l’any 2022

    Número de registre 3888 - Pàgines 18886-18897

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Acord del Consell de Direcció de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) de 9 de maig de 2022 pel qual s’aprova la convocatòria de les activitats formatives per al personal al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al segon semestre de l’any 2022

    Número de registre 3889 - Pàgines 18898-18922