Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció primera. Contractació Pública

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Anunci aprovació Plec de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que han de regir l’adjudicació del contracte (exp. CN-01/2022) de cessió a tercers de l’explotació de l’autorització demanial per a l’explotació dels serveis de temporada a les platges d’Alcúdia i Sant Pere per als anys 2022 a 2025

    Número de registre 3874 - Pàgina 19104

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Anunci aprovació Plec de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que han de regir l’adjudicació del contracte (exp. CN-08/2022) de cessió a tercers de l’explotació de l’autorització demanial per a l’explotació d’instal·lacions desmuntables per a serveis nàutics de llanxa d’arrossegament (4 esquí nàutic, 4 esquí-bus, 4 esquí-paracaigudes), a la platja d’Alcúdia

    Número de registre 3875 - Pàgina 19105

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Comunicació de la relació d’expedients que han d’aportar documentació complementària en el tràmit de subvencions MOVES III

    Número de registre 3855 - Pàgines 19106-19110

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Extracte de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen serveis i programes d’atenció social, d’orientació, de valoració i d’integració per al foment de la inclusió social i serveis d’atenció social adreçats a persones i famílies en risc d’exclusió social mitjançant programes dirigits a cobrir necessitats bàsiques, per als anys 2022-2023

    Número de registre 3758 - Pàgines 19111-19112

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 2446/2020 relatiu al projecte bàsic d'un habitatge unifamiliar i piscina situat al polígon 21, parcel·la 138, en el terme municipal de Santa Eulària des Riu, a zona de policia

    Número de registre 6935 - Pàgina 19113

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 3884/2018 relatiu al projecte d’un habitatge unifamiliar aïllat situat al polígon 55, parcel·la 184, al terme municipal de Palma, a zona de policia

    Número de registre 9254 - Pàgina 19114

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de renúncia als beneficiaris de les ajudes, Exp. 32 de data 6 de maig de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de setembre de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a la creació d’empreses de joves agricultors, per als anys 2015 a 2019

    Número de registre 3834 - Pàgines 19115-19117

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de la Resolució de revocació parcial de les ajudes, Exp. 299 de data 6 de maig de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 3859 - Pàgines 19118-19120

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2021/00001901F

    Número de registre 3319 - Pàgina 19121

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2021/00010270R

    Número de registre 3334 - Pàgina 19122

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2022/00004724L

    Número de registre 3338 - Pàgina 19123

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Exposició pública del padró-llista cobratòria corresponent al mes de maig de 2022 del preu públic per la utilització de les instal·lacions i serveis de les escoletes del Consell d'Eivissa, i obertura del període voluntari de cobrament

    Número de registre 3831 - Pàgina 19124

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Aprovació inicial l’ordenança reguladora del preu públic del servei d'amarratge a s'Estany des Peix, de l’illa de Formentera, a l’àmbit del Parc Natural de Ses Salines d’Eivissa i Formentera

    Número de registre 3829 - Pàgines 19125-19127

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Decret d’Arxiu i Caducitat de l’expedient d’activitats 47/2009

    Número de registre 3810 - Pàgina 19128

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Decret de Caducitat de l’expedient d’activitats 62/2009

    Número de registre 3811 - Pàgina 19129

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Decret d'inici de l’expedient de procediment sancionador LPSC 13/2021

    Número de registre 3812 - Pàgina 19130

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Aprovació inicial de l’expedient núm. 16/2022 de modificació de crèdits en el pressupost propi de la Corporació de l’exercici de 2022, per crèdit extraordinari (CE04/2022)

    Número de registre 3867 - Pàgina 19131

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Aprovació inicial de l’expedient núm. 15/2022 de modificació de crèdits en el pressupost propi de la Corporació de l’exercici de 2022, per suplement de crèdit (SUP05/2022)

    Número de registre 3870 - Pàgina 19132

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI

   • Extracte de la convocatòria pública de subvencions del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial per a entitats que promoguin i fomentin la custòdia del territori a la Serra de Tramuntana per a l’any 2022

    Número de registre 3802 - Pàgines 19133-19134

  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Procediment de canvi de titularitat del ninxol 7 de la sepultura 54 - zona 1 del Cementiri d'Algaida

    Número de registre 3636 - Pàgina 19135

  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Procediment de canvi de titularitat dels ninxols 5,6,13 i 14 de la sepultura 130-Zona 2 del Cementiri d'Algaida

    Número de registre 3637 - Pàgina 19136

  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Procediment de canvi de titularitat ninxols 10,11 i 12 de la sepultura 130 - Zona 2 del Cementiri Algaida

    Número de registre 3638 - Pàgina 19137

  • AJUNTAMENT DE BUNYOLA

   • Compte General corresponent a l'exercici 2021

    Número de registre 3845 - Pàgina 19138

  • AJUNTAMENT DE BUNYOLA

   • Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)

    Número de registre 3860 - Pàgina 19139

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Aprovació inicial del Reglament regulador d'ús dels horts eco-socials de la finca de Can Tomeu del municipi d'Eivissa

    Número de registre 3848 - Pàgina 19140

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI, extracte de les bases de subvencions per a programes, projectes i activitats en matèria de joventut per a l’any 2022

    Número de registre 3861 - Pàgines 19141-19142

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI, extracte de les bases de subvencions per a federacions i agrupaments d’entitats juvenils de Palma per a l’any 2022

    Número de registre 3862 - Pàgines 19143-19144

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Extracte de l’aprovació per decret d’alcaldia núm. 2022-1394, de dia 2 de maig de 2022, de la Convocatòria de Subvencions dirigida a les Associacions de Vesins del municipi per a la realització d’activitats i festes (anys 2021-2022)

    Número de registre 3816 - Pàgines 19145-19146

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Extracte de l’aprovació per Decret d’Alcaldia núm. 2022-1396, de 2 de maig de 2022, de la Convocatòria de Subvencions per a grups, entitats i associacions folklòriques o culturals, sense ànim de lucre, del municipi de Sant Josep de sa Talaia, per a la realització d’actuacions, iniciatives i projectes de caràcter cultural i de caràcter folklòric o relacionats directament amb la cultura tradicional de les pitiüses, que s’hagin realitzat dins l’any 2021 i les previstes realitzar dins l’any 2022

    Número de registre 3817 - Pàgines 19147-19149

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Notificació d'animal abandonat

    Número de registre 3827 - Pàgina 19150

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Informació pública del plec de condicions que ha de regir el concurs per a l’ autorització a tercers de l’autorització d’ocupació temporal dels béns de domini públic marítim terrestre, mitjançant la instal·lació i explotació d’una àrea especial per a jocs infantils per a les temporades 2022 y 2023, prorrogable anualment per a les temporades 2024 i 2025

    Número de registre 3804 - Pàgina 19151

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Informació pública del plec de condicions que ha de regir el concurs per a l’ autorització a tercers de l’autorització d’ocupació temporal dels béns de domini públic marítim terrestre, mitjançant la instal·lació i explotació d’artefactes flotants, per a les temporades 2022 i 2023, prorrogable anualment per a les temporades 2024 i 2025

    Número de registre 3805 - Pàgina 19152

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Informació pública del plec de condicions que ha de regir el concurs per a l’ autorització a tercers de l’autorització d’ocupació temporal dels béns de domini públic marítim terrestre, mitjançant la instal·lació i explotació de les hamaques, ombrel·les, caixes de seguretat i quiosc-bar situat a les platges de Can Picafort i Son Bauló, per a les temporades 2022 i 2023, prorrogable anualment per a les temporades 2024 i 2025

    Número de registre 3806 - Pàgina 19153

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Aprovació Inicial de l’Ordenança reguladora de l’ús i aprofitament de platges i litoral en el municipi de Santa Margalida

    Número de registre 3833 - Pàgina 19154