Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudiquen places vacants les persones que han superat el concurs oposició de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea de neurocirurgia convocat per mitjà de la Resolució de 12 d’abril de 2019 (BOIB núm. 48, de 13 d’abril de 2019) modificada per la Resolució de 2 de juliol de 2020 (BOIB núm. 119, de 7 de juliol de 2020)

    Número de registre 3535 - Pàgines 17302-17303

  • UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del 2 de maig de 2022, de la Universitat de les Illes Balears, per la qual es nomenen professores i professors titulars d’universitat

    Número de registre 3547 - Pàgina 17304

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Nomenament pel procediment de lliure designació amb caràcter definitiu, de la plaça de cap del Cos de Policia Local de Santa Margalida

    Número de registre 3515 - Pàgines 17305-17306

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 2 de maig de 2022 per la qual es modifica la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 23 de setembre de 2021 per la qual s'estableix el procediment per a l'accés a una destinació per als professors religió islàmica d'acord amb el que preveu l'article 6 del Reial decret 696/2007, d'1 de juny, pel qual es regula la relació laboral dels professors de religió

    Número de registre 3544 - Pàgines 17307-17316

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I LA QUALITAT AMBIENTAL

   • Resolució del director gerent de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental per la qual s’aprova la llista d’aspirants seleccionats del concurs per formar part de la borsa de treball de personal laboral no permanent de la categoria professional de tècnic/a titulat/da de grau mitjà especialitat enginyeria tècnica d’obres públiques o grau en enginyeria civil a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, convocat per Resolució de dia 2 de desembre de 2021, publicada al BOIB núm. 169 de 9 de desembre de 2021

    Número de registre 3498 - Pàgines 17317-17318

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, de modificació de la composició del Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala científica, especialitat biologia, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 25 d’abril de 2019 (BOIB núm. 63 de 9 de maig)

    Número de registre 3484 - Pàgines 17319-17320

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, de modificació de la composició del Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala de recerca, desenvolupament i innovació, especialitat recerca i desenvolupament de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears convocades per Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 25 d’abril de 2019 per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, el barem de mèrits, i es designa el Tribunal Qualificador

    Número de registre 3510 - Pàgina 17321

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Elecció jutge de pau substitut

    Número de registre 3470 - Pàgina 17322

  • AJUNTAMENT DES MERCADAL

   • Rectificació bases convocatòria per contractar un un agent de corresponsabilitat i conciliació per a l’any 2022 de l'Ajuntmanet des Mercadal

    Número de registre 3536 - Pàgina 17323

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Nomenament del tribunal per constituir una borsa d’arquitectes tècnics, com a funcionaris interins de l’Ajuntament de Felanitx

    Número de registre 3538 - Pàgina 17324

  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Aprovació de les bases reguladores del procediment selectiu d'una plaça administratiu/va Funcionari de Carrera

    Número de registre 3495 - Pàgines 17325-17335

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació de les bases reguladores que regiran el procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball extraordinària i excepcional d’enginyers, personal funcionari interí, de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, mitjançant el sistema de concurs

    Número de registre 3483 - Pàgines 17336-17344