Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I LA QUALITAT AMBIENTAL

Núm. 248712
Resolució del director gerent de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental per la qual s’aprova la llista d’aspirants seleccionats del concurs per formar part de la borsa de treball de personal laboral no permanent de la categoria professional de tècnic/a titulat/da de grau mitjà especialitat enginyeria tècnica d’obres públiques o grau en enginyeria civil a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, convocat per Resolució de dia 2 de desembre de 2021, publicada al BOIB núm. 169 de 9 de desembre de 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. Mitjançant  Resolució del director gerent de l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental de data 2 de desembre de 2021, la qual fou publicada al BOIB núm. 169 de 9 de desembre de 2021, es aprovar la convocatòria pública, les bases, el barem de mèrits, el temari i la designació del tribunal qualificador, per a la confecció d'una borsa de treball de personal laboral no permanent en la categoria professional de tècnic/a titulat/da de grau mitjà especialitat enginyeria tècnica d'obres públiques o grau en enginyeria civil  a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.

2. En data 20 d'abril de 2021, la Comissió Tècnica de Valoració de la convocatòria esmentada al punt anterior, ha elevat al director gerent de l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental, la proposta definitiva de la puntuació obtinguda que determinarà  la composició final de la borsa.

Normativa aplicable

1. Decret 100/2015, de 18 de desembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental.

2. L'article 23 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. Articles 55 i 59 del  Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de  l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

4. La base 10 de la Resolució del director gerent de l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental per la  qual s'aprova la  convocatòria pública per a la confecció d'una borsa de treball de personal laboral no permanent en la categoria professional  de tècnic/a titulat/da de grau mitjà especialitat enginyeria tècnica d'obres públiques o grau en enginyeria civil  a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1.- Aprovar, segons la proposta definitiva que ha efectuat la Comissió Tècnica de Valoració nombrada a l'efecte, la composició final de cada una de les borses, per illes, de personal laboral no permanent  en la categoria professional de tècnic/a titulat/da de grau mitjà especialitat enginyeria tècnica d'obres públiques o grau en enginyeria civil  a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, convocat per Resolució del director gerent de  dia 2 de desembre de 2021, publicada al BOIB núm. 169 de 9 de desembre de 2021, amb indicació de totes les persones integrants, l'ordre de prelació i la puntuació obtinguda, que figura a l'annex d'aquesta Resolució.

2.- Publicar aquesta Resolució al tauler d'anuncis  i a la pàgina web de l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental, i al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que esgota la via administrativa, pot presentar-se recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, d'acord amb el que disposa l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre  del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques. El termini per interposar-ho és d'un mes comptador des de l'endemà de la seva publicació  en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

També es pot interposar  un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos  comptadors a partir  de l'endemà que s'hagi publicat aquesta Resolució, d'acord amb els articles 8.2 i 46 de la Llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, a la data de la signatura digital (2 de maig de 2022)

El director gerent Guillem Rosselló Alcina

 

ANNEX

BORSA DE TREBALL DE PERSONAL LABORAL NO PERMANENT EN LA CATEGORIA PROFESSIONAL DE TÈCNIC/A TITULAT/DA DE GRAU MITJÀ ESPECIALITAT ENGINYERIA TÈCNICA D'OBRES PÚBLIQUES O GRAU EN ENGINYERIA CIVIL A L'ILLA DE MALLORCA

DNI

PUNTUACIÓ TOTAL

POSICIÓ

DISCAPACITAT

4309****B

66,18

1

NO

4315****A

57,18

2

NO

0288****E

50,25

3

NO

       

BORSA DE TREBALL DE PERSONAL LABORAL NO PERMANENT EN LA CATEGORIA PROFESSIONAL DE TÈCNIC/A TITULAT/DA DE GRAU MITJÀ ESPECIALITAT ENGINYERIA TÈCNICA D'OBRES PÚBLIQUES O GRAU EN ENGINYERIA CIVIL A L'ILLA D'EIVISSA

DNI

PUNTUACIÓ TOTAL

POSICIÓ

DISCAPACITAT

4695****V

45,68

1

NO