Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 250419
Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 2 de maig de 2022 per la qual es modifica la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 23 de setembre de 2021 per la qual s'estableix el procediment per a l'accés a una destinació per als professors religió islàmica d'acord amb el que preveu l'article 6 del Reial decret 696/2007, d'1 de juny, pel qual es regula la relació laboral dels professors de religió

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 134, de 30 de setembre de 2021, es va publicar la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 23 de setembre de 2021  per la qual s'estableix el procediment per a l'accés a una destinació per als professors religió islàmica d'acord amb el que preveu l'article 6 del Reial decret 696/2007,  d'1 de juny,  pel qual es regula la relació laboral dels professors de religió.

Mitjançant aquesta Resolució es regulava, per primera vegada en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, l'accés a places per part dels professors de religió islàmica a través d'un procediment emmarcat dins l'acord entre aquesta Administració i el comitè d'empresa dels professors de religió i amb l'autoritat religiosa competent.

Després del primer any de gestió del  procediment es fa necessari especificar les implicacions a la renúncia al contracte de treball una vegada el professors s'ha incorporat al lloc de feina. Així, es modifiquen les normes relacionades amb les causes de renúncia justificada.

La Llei 1/2022, de 8 de març, d'Educació de les Illes Balears (BOIB núm. 38, de 17 de març de 2022) determina a l'article 96 que l'administració educativa ha d'adoptar mesures destinades a promoure el benestar i la millora de la salut laboral del personal dels centres educatius.

Per tot això, en virtut de les facultats que tenc atribuïdes i d'acord amb el comitè d'empresa dels professors de religió, dict la següent

RESOLUCIÓ

Primer. Modificar els punts següents de l'annex 1 de la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 23 de setembre de 2021  per la qual s'estableix el procediment per a l'accés a una destinació per als professors religió islàmica d'acord amb el que preveu l'article 6 del Reial decret 696/2007,  d'1 de juny,  pel qual es regula la relació laboral dels professors de religió, en els termes que s'indiquen:

a) L'apartat 4 del punt Sisè passa a tenir la redacció següent:

 

4. La documentació referida a les activitats de formació permanent de les quals s'hagi demanat reconeixement amb anterioritat a aquest tràmit no s'ha de presentar novament.

La documentació referida a activitats formatives s'ha d'adreçar, únicament i exclusivament, al Servei de Formació Homologada i Capacitació de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa mitjançant el tràmit publicat a tal efecte al lloc web del Servei de Formació Homologada i Capacitació <http://sfhc.caib.es>, juntament amb tota la documentació exigida per a la seva validació.

És obligatori seguir les indicacions publicades al lloc web <http://sfhc.caib.es>. No es tindrà en compte aquesta documentació si no es segueixen aquestes indicacions i si no es presenta de manera independent a la sol·licitud de participació en la convocatòria.

En el cas d'haver tramitat més d'una sol·licitud de presentació d'activitats de formació permanent, només es considerarà vàlida la darrera que s'hagi registrat telemàticament mitjançant el tràmit esmentat anteriorment.

 

b) L'apartat 3 del punt Quinzè passa a tenir la redacció següent:

 

3. La renúncia al contracte de treball una vegada el professor s'ha incorporat al lloc de feina implica l'exclusió de les llistes. Aquesta exclusió es farà efectiva durant el curs en el qual s'ha produït la renúncia i el curs següent, sense perjudici d'allò que estableix el punt 16 bis.4.

 

c) S'afegeix el punt Setzè  bis, amb els apartats 1, 2, 3 i 4, que tindran la redacció següent:

 

 

Setzè bis

Concessió de trasllats per raons de salut o de rehabilitació

1. El procediment s'inicia a sol·licitud de la persona interessada, mitjançant el tràmit Expòs/Sol·licit o qualsevol altre habilitat als efectes en la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent, exposant els motius que justifiquen la petició de trasllat que, en tot cas, han d'estar referits a aspectes mèdics d'especial consideració o gravetat.

Amb la sol·licitud ha d'adjuntar un informe del Servei de Prevenció de Riscos Laborals adscrit a la Direcció General de Personal Docent en el qual s'indiqui, expressament, que l'adaptació de les condicions de treball resulten impossibles o que, malgrat les adaptacions realitzades, les condicions de treball influeixen negativament en la salut de la persona interessada, i que, a conseqüència de l'anterior, recomana un canvi de centre educatiu.

2. En el cas de professors de religió indefinits, la tramitació està condicionada a l'existència de places vacants dotades pressupostàriament que el sol·licitant pugui ocupar per acomplir els requisits d'ocupació, ubicades a l'illa on el sol·licitant ocupa el lloc de feina des del qual es vol traslladar i de la mateixa jornada laboral. Per això, la Direcció General de Personal Docent ha d'identificar els llocs de treball que pugui oferir al sol·licitant d'acord amb:

a. En primer lloc s'oferiran les places vacants que es troben pendents d'adjudicar.

b. En segon lloc, de no existir places vacants, el sol·licitant tindrà preferència durant el curs actual per ocupar la primera vacant que quedi disponible.

c. En tercer lloc, de no quedar cap vacant disponible durant el curs actual, el sol·licitant tindrà preferència en la selecció de vacants disponibles durant el següent curs.

3. L'adjudicació de la plaça i el caràcter del trasllat es determinarà de la següent manera:

a. Per poder adjudicar la plaça seleccionada aquesta ha de ser avaluada com a adaptada pel Servei de Prevenció.

b. Si el professor és indefinit amb destinació definitiva, la plaça vacant se li adjudicarà amb la consideració de destinació definitiva.

c. Si el professor és indefinit però sense destinació definitiva, la plaça se li adjudicarà amb la consideració de destinació provisional fins al 31 d'agost, data de finalització del curs escolar.

4. Per a la resta de professors de religió que no siguin indefinits, aquests podran optar entre:

a. Renunciar al contracte de treball referit a la plaça ocupada i passar a la situació de disponible en la llista d'aspirants per ocupar, de forma preferent, una plaça, quan sorgeixi la necessitat d'aquesta i sempre que es compleixin els requisits per ocupar-la. Aquesta renúncia ha de ser considerada com a justificada, implica la finalització del contracte però no implica l'exclusió de la llista.

b. Romandre a la plaça que té adjudicada fins que se li ofereixi, de forma preferent, una plaça, quan sorgeixi la necessitat d'aquesta i sempre que es compleixin els requisits per ocupar-la.

Segon

Aprovar l'annex 1 d'aquesta Resolució, que conté la versió consolidada de l'annex 1 de la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 23 de setembre de 2021 per la qual s'estableix el procediment per accedir a una destinació per als professors de religió islàmica d'acord amb el que preveu l'article 6 del Reial decret 696/2007, d'1 de juny, pel qual es regula la relació laboral dels professors de religió.

Tercer

Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears  aquesta Resolució i l'annex 1.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 8.2.a) i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 2 de maig de 2022

El conseller d'Educació i Formació Professional

Martí Xavier March i Cerdà

 

ANNEX 1

Versió consolidada de l'annex 1 de la resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 23 de setembre de 2021 per la qual s'estableix el procediment per accedir a una destinació per als professors de religió islàmica d'acord amb el que preveu l'article 6 del Reial decret 696/2007, d'1 de juny, pel qual es regula la relació laboral dels professors de religió

 

ANNEX 1

Procediment per a l'accés a una destinació per als professors de religió

 

Primer

Objecte i temporització

1. L'objecte d'aquest procediment és regular l'accés a una destinació per als professors de religió islàmica i crear una borsa d'aspirants a professors de religió per cobrir substitucions, tot sota els principis d'igualtat, mèrit i capacitat i aplicant-hi l'article 6 del Reial decret 696/2007, d'1 de juny, pel qual es regula la relació laboral dels professors de religió.

2. Aquest procediment es desenvoluparà anualment.

Segon

Requisits de participació

 

a) Els requisits per accedir a una destinació definitiva són:

  • Tenir subscrit un contracte indefinit en vigor amb la Conselleria d'Educació i Formació Professional.
  • Complir els requisits de titulació per nivell educatiu que figuren en l'annex 2 d'aquesta Resolució i disposar de la declaració d'idoneïtat per a la impartició de la religió islàmica.
  • No haver estat condemnat per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per tràfic d'éssers humans.

b) Els requisits per formar part de la borsa de professors de religió substituts són:

a. Haver complert divuit anys.

b. Ser espanyol o tenir la nacionalitat d'algun dels estats membre de la Unió Europea o de qualsevol altre estat on, en virtut dels tractats internacionals signats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, s'apliqui la lliure circulació de treballadors, o ser estranger amb residència legal a Espanya i estar autoritzat per treballar o en disposició d'obtenir una autorització per treballar per compte d'altri.

c. No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física ni psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions docents.

d. No haver estat separat, mitjançant un procediment disciplinari, del servei de cap de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitat de manera absoluta o especial, per resolució judicial, per a ocupacions o càrrecs públics. En el cas de nacionals d'un altre estat, no trobar-se inhabilitats o en una situació equivalent ni haver estat sotmesos a una sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, al seu estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.

e. No haver estat condemnat per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per tràfic d'éssers humans.

f. Haver estat proposat per l'autoritat religiosa.

g. Complir els requisits de titulació per nivell educatiu que figuren en l'annex 2 d'aquesta Resolució, així com disposar de la declaració d'idoneïtat per a la impartició de la religió islàmica.

c) El compliment dels requisits anteriors s'ha d'acreditar de la forma que es determina en l'annex 4 d'aquesta Resolució.

d) Els requisits anteriors s'han d'haver assolit, com a màxim, en la data d'acabament del termini de presentació de les sol·licituds per participar en el procediment a què fa referència el punt sisè d'aquest annex.

e) Els professors de religió que es trobin en situació d'excedència i vulguin participar en el procediment d'adjudicació de destinacions definitives i provisionals han de presentar la sol·licitud de reingrés al servei actiu juntament amb la sol·licitud de participació en el procediment.

f) Als efectes d'aquesta Resolució, per autoritat religiosa s'entén la Comissió Islàmica d'Espanya.

Tercer

Obligació de participar-hi i participació voluntària

1. Tots els professors de religió amb contracte indefinit han de participar en aquest procediment a l'efecte d'actualitzar els requisits o els mèrits o de participar en el procediment d'adjudicacions. En el cas que no hi participin, només es tindran en compte els requisits i els mèrits que figurin en les darreres llistes definitives publicades, a les quals fa referència el punt vuitè d'aquest annex.

2. També hi han de participar tots els aspirants a professors de religió substituts, inclosos els que tenen un contracte d'interinitat en vigor.

Quart

Fases del procediment

1. Abans d'iniciar el procediment d'ordenació dels professors i d'adjudicació, la Direcció General de Personal Docent ha de requerir a l'autoritat religiosa que remeti la llista de professors de religió amb contracte indefinit que continuen proposats, així com la llista d'aspirants a professors de religió substituts que proposa.

D'acord amb el que disposa l'article 7.b) del Reial decret 696/2007, d'1 de juny, en el cas que un professor amb contracte indefinit no continuï proposat, l'autoritat religiosa ha d'acreditar que la revocació de la idoneïtat s'ajusta a dret. Transcorregut el termini atorgat sense que l'autoritat religiosa hagi remès la proposta corresponent, s'entendrà que la proposta s'ha renovat automàticament, d'acord amb el que disposa la disposició addicional tercera de la LOE.

Els aspirants a professors de religió substituts proposats han de complir, per poder ser contractats, tots els requisits de titulació per nivell educatiu que s'indiquen en l'annex 2 d'aquesta Resolució i disposar de la declaració d'idoneïtat per a la impartició de la religió islàmica. Excepcionalment, en el cas que no es disposi d'aspirants que compleixin tots els requisits, es podran contractar per cobrir substitucions els aspirants proposats que no hagin acreditat que tenen els coneixements adequats de llengua catalana.

2. La primera fase del procediment consisteix en l'elaboració de les llistes dels professors de religió amb contracte indefinit i les llistes d'aspirants a professors de religió substituts.

3. La segona fase del procediment consisteix en l'adjudicació de destinacions als professors de religió amb contracte indefinit i, si escau, als aspirants a professors de religió substituts.

Cinquè

Sol·licitud de participació en el procediment

1. La sol·licitud de participació es realitzarà exclusivament per mitjans electrònics a través del tràmit telemàtic habilitat a l'efecte que es troba en la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent (http://dgpdocen.caib.es).

2. Per poder emplenar i tramitar la sol·licitud es requerirà l'autenticació prèvia de la identitat de la persona sol·licitant mitjançant un dels següents sistemes:

  • Sistema d'identitat electrònica per a les administracions: Cl@ve.
  • DNI electrònic o certificat digital reconegut.
  • Codi d'usuari de personal docent CAIB.

3. La sol·licitud s'ha d'emplenar seguint les instruccions que es publiquin a tal efecte en la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent i les instruccions de l'aplicació.

4. La tramitació telemàtica només es completa quan, utilitzant l'assistent de tramitació, s'envia la sol·licitud, amb la qual cosa s'obté un número de registre.

5. En el cas d'haver tramitat més d'una sol·licitud només es considera vàlida la darrera que s'ha registrat telemàticament.

6. Quant al termini de presentació de sol·licituds, una vegada rebudes les propostes de l'autoritat religiosa, la Direcció General de Personal Docent publicarà en la seva pàgina web el termini per presentar les sol·licituds de participació en el procediment, com a mínim tres dies hàbils abans que s'iniciï aquest termini.

Sisè

Dades que es consideraran als efectes d'acreditar el compliment dels requisits i de valorar els mèrits

1. Els requisits i els mèrits dels professors de religió que disposen del Portal del Personal que no apareguin en el tràmit telemàtic el dia en què la persona interessada tramiti telemàticament la sol·licitud, no es tindran en compte per determinar si es compleixen els requisits o a l'hora de valorar els mèrits, llevat que el professor presenti nous documents amb la sol·licitud.

2. Els aspirants a professors de religió substituts que no disposin del Portal del Personal poden presentar, amb la sol·licitud de participació, els documents acreditatius dels requisits o dels mèrits.

3. Els requisits s'han d'haver assolit en la data indicada en l'apartat 4 del punt segon d'aquest annex. En el procediment per a l'accés a una destinació de cada curs escolar es tindran en compte els mèrits assolits, com a màxim, el 31 d'agost de l'any anterior, excepte els mèrits de l'apartat 2 de l'annex 3 d'aquesta Resolució, que s'hauran d'haver assolit en la data indicada en l'apartat 4 del punt segon d'aquest annex.

4. La documentació referida a les activitats de formació permanent de les quals s'hagi demanat reconeixement amb anterioritat a aquest tràmit no s'ha de presentar novament.

La documentació referida a activitats formatives s'ha d'adreçar, únicament i exclusivament, al Servei de Formació Homologada i Capacitació de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa mitjançant el tràmit publicat a tal efecte al lloc web del Servei de Formació Homologada i Capacitació <http://sfhc.caib.es>, juntament amb tota la documentació exigida per a la seva validació.

És obligatori seguir les indicacions publicades al lloc web <http://sfhc.caib.es>. No es tindrà en compte aquesta documentació si no es segueixen aquestes indicacions i si no es presenta de manera independent a la sol·licitud de participació en la convocatòria.

En el cas d'haver tramitat més d'una sol·licitud de presentació d'activitats de formació permanent, només es considerarà vàlida la darrera que s'hagi registrat telemàticament mitjançant el tràmit esmentat anteriorment.

5. No obstant el que estableixen els apartats 1, 2 i 3 d'aquest punt, els aspirants a professors de religió exclosos poden aportar la documentació necessària per esmenar la causa d'exclusió a partir del primer dia lectiu de cada curs escolar i fins al dia anterior a la data en què comenci el termini per presentar la sol·licitud de participació en el procediment per a l'accés a una destinació del curs següent, la qual cosa tindrà efectes sobre l'ordenació en les llistes corresponents. Dins aquest període, els aspirants a professors de religió substituts no podran esmenar la causa d'exclusió consistent en la manca del títol de mestre en qualsevol especialitat, de llicenciat, d'enginyer o d'arquitecte, o d'un títol de grau equivalent als anteriors.

Setè

Publicació de les llistes

1. Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i revisades aquestes i la documentació adjunta, si n'hi ha, la directora general de Personal Docent ha de dictar una resolució per aprovar les llistes provisionals que s'indiquen en els apartats 2 i 3 del punt setè. El mateix dia en què es dicti aquesta resolució s'ha de fer pública en la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent (http://dgpdocen.caib.es).

2. En la llista A hi han de constar els professors de religió amb contracte indefinit que compleixen tots els requisits exigits per la normativa vigent. S'han d'ordenar per la valoració dels mèrits resultant d'aplicar el barem previst en l'annex 3 d'aquesta Resolució.

3. Les llistes d'aspirants a professors de religió substituts són tres:

a. Llista F: professors admesos, ordenats per la valoració dels mèrits resultant d'aplicar el barem previst en l'annex 3 d'aquesta Resolució.

b. Llista G: professors exclosos, amb indicació de la causa d'exclusió.

c. Llista H: professors exclosos, exclusivament, pel fet de no haver acreditat que tenen els coneixements adequats de llengua catalana, amb indicació del nivell més alt de coneixements de català que hagin acreditat i de la valoració dels mèrits resultant d'aplicar el barem previst en l'annex 3 d'aquesta Resolució.

4. Totes les llistes esmentades han d'indicar el nivell educatiu al qual ha optat la persona sol·licitant, que s'ha de correspondre, respectivament, amb la proposta de l'autoritat religiosa i amb la titulació que ha acreditat.

5. S'ha d'obrir un termini de reclamacions de tres dies hàbils comptadors des de l'endemà del dia en què es facin públiques les llistes provisionals perquè les persones interessades hi puguin presentar al·legacions i aportar els documents que considerin oportuns en relació amb l'acreditació dels requisits o amb la valoració dels mèrits. Els mèrits no al·legats o els al·legats, però no acreditats documentalment d'acord amb el que disposa el punt sisè d'aquest annex, no es poden al·legar o acreditar dins el termini per presentar reclamacions.

Durant el període de reclamacions, l'Administració ha de rectificar d'ofici els errors materials i de càlcul detectats en les llistes provisionals.

6. Acabat el termini a què fa referència l'apartat anterior, i esmenats els errors detectats i les causes d'exclusió, si pertoca, la directora general de Personal Docent ha de dictar una resolució per aprovar les llistes definitives. El mateix dia en què es dicti aquesta resolució s'ha de fer pública en la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent (http://dgpdocen.caib.es).

Vuitè

Sol·licitud de destinacions definitives

1. Una vegada publicades les llistes definitives, la Direcció General de Personal Docent publicarà en la seva pàgina web el termini per presentar la sol·licitud telemàtica de destinacions, com a mínim tres dies hàbils abans de l'inici d'aquest termini.

2. Només podran presentar la sol·licitud els professors de religió que figurin en la llista A.

La participació en aquest procediment és obligatòria per als professors de religió sense destinació definitiva que figurin en la llista A.

La participació en aquest procediment és obligatòria, també, per als professors de la llista A amb destinació definitiva que hagin comunicat a la Direcció General de Personal Docent, mitjançant un tràmit telemàtic habilitat a l'efecte, la seva voluntat de participar en el tràmit d'adjudicacions.

En el cas que algun dels professors de religió esmentats en els dos paràgrafs anteriors no participi en aquest procediment, s'ha d'aplicar el que preveu l'apartat 3 del punt novè d'aquest annex.

3. La sol·licitud s'ha d'emplenar seguint les instruccions que es publiquin a tal efecte en la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent i les instruccions de l'aplicació. Es pot accedir a l'aplicació tal com s'indica en l'apartat 2 del punt cinquè d'aquest annex.

Una vegada emplenada, la sol·licitud de places s'ha de tramitar i presentar telemàticament. La tramitació telemàtica només es completa quan, utilitzant l'assistent de tramitació, s'envia la sol·licitud, amb la qual cosa s'obté un número de registre.

No es consideren vàlides les sol·licituds amb la marca d'aigua «Sense validesa», perquè això indica que no s'han tramitat i presentat telemàticament.

4. En el cas d'haver tramitat més d'una sol·licitud, només es considera vàlida la darrera que s'ha registrat telemàticament.

Novè

Regles per seleccionar les destinacions

1. Els professors de religió inclosos en les llistes poden accedir a qualsevol plaça de les Illes Balears, sempre que hagin estat proposats per l'autoritat religiosa.

2. Així mateix, només poden accedir a places corresponents al nivell educatiu per al qual han acreditat disposar de la titulació a què fa referència l'annex 2 d'aquesta Resolució. Als efectes d'aquest procediment, els nivells educatius són dos: educació infantil i educació primària, i educació secundària obligatòria i batxillerat.

3. Per garantir l'accés a una destinació, els professors han de seleccionar, per ordre de preferència, totes les places corresponents al nivell educatiu a què poden optar d'acord amb els apartats 1 i 2 anteriors. En el cas que no les seleccionin totes, l'Administració les afegirà d'ofici, en sentit ascendent del codi que les identifica.

Desè

Criteri de preferència en l'adjudicació de destinacions

Tenen preferència en l'elecció de places els professors de la llista A, d'acord amb l'ordre en què hi figurin ordenats. La plaça adjudicada tindrà la consideració de destinació definitiva.

 

​​​​​​​Onzè

Adjudicació de destinacions definitives

1. Una vegada presentades les sol·licituds telemàtiques de selecció de destinacions, la Direcció General de Personal Docent adjudicarà les destinacions definitives, respectant l'ordre en què els professors les hagin seleccionat i d'acord amb les regles establertes en el punt novè i amb els criteris de preferència prevists en el punt desè d'aquest annex.

2. Finalitzada aquesta adjudicació, s'assignaran d'ofici les places no adjudicades, en sentit ascendent del codi que les identifica, entre els professors que estaven obligats a participar en aquest procediment i no ho han fet, d'acord amb les regles establertes en el punt novè i amb els criteris de preferència prevists en el punt desè d'aquest annex, llevat que hagin renunciat al contracte de treball indefinit subscrit amb la Conselleria.

3. Com a resultat de les adjudicacions anteriors, la directora general de Personal Docent ha de dictar una resolució per aprovar les llistes provisionals d'adjudicació de destinacions definitives. El mateix dia en què es dicti aquesta resolució s'ha de fer pública en la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent (http://dgpdocen.caib.es).

4. S'ha d'obrir un termini de reclamacions de tres dies hàbils comptadors des de l'endemà del dia en què es facin públiques les llistes provisionals perquè les persones interessades hi puguin presentar al·legacions i aportar els documents que considerin oportuns. Durant el període de reclamacions, l'Administració ha de rectificar d'ofici els errors materials i de càlcul detectats en les llistes provisionals.

5. Acabat el termini a què fa referència l'apartat anterior, i estimades o desestimades les al·legacions presentades i esmenats els errors detectats, si pertoca, la directora general de Personal Docent ha de dictar una resolució per aprovar les llistes definitives d'adjudicació de destinacions definitives. El mateix dia en què es dicti aquesta resolució s'ha de fer pública en la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent (http://dgpdocen.caib.es).

6. L'adjudicació de les places s'entén sense perjudici del que disposen l'apartat 2 de la disposició addicional tercera de la LOE i l'article 4.2 del Reial decret 696/2007.

Dotzè

Adjudicació de vacants sobrevingudes

1. Les vacants que es generin al llarg del curs escolar per raons de planificació educativa o a causa de l'extinció del contracte indefinit d'un professor o per la concessió d'una excedència voluntària sense reserva de plaça tenen la consideració de vacants sobrevingudes i s'han d'oferir d'acord amb el procediment previst en els apartats 2 a 5 del punt dotzè d'aquest annex.

2. Les vacants sobrevingudes s'han d'oferir, per ser adjudicades, als professors de religió perquè les seleccionin d'acord amb les regles establertes en el punt novè i els criteris de preferència prevists en el punt desè d'aquest annex. No obstant això:

a. En el cas que la vacant sobrevinguda sigui a jornada completa, s'oferirà la seva adjudicació a tots els professors que ocupin una plaça a mitja jornada. L'acceptació de la vacant serà voluntària. Si el professor l'accepta, la plaça a mitja jornada que ocupava tindrà la consideració de vacant sobrevinguda.

b. En el cas que un professor de religió estigui ocupant una plaça a mitja jornada en un centre i sorgeixi una vacant sobrevinguda a mitja jornada al mateix centre, se li oferirà l'adjudicació de la vacant.

c. En el cas que la vacant sobrevinguda sigui a mitja jornada, s'oferirà la plaça tenint en compte la compatibilitat d'horaris entre els centres afectats o la superació de la jornada màxima setmanal. Si per aplicació d'aquests criteris l'adjudicació no és viable, s'oferirà la plaça al següent professor, fins que es pugui adjudicar sense afectar els horaris o sense que se superi la jornada màxima setmanal establerta.

3. Si la vacant sobrevinguda s'adjudica a un professor de la llista A, tindrà la consideració de destinació definitiva.

4. En el supòsit que cap dels professors de les llistes esmentades accepti voluntàriament la vacant sobrevinguda, s'oferirà als aspirants disponibles de la llista F, d'acord amb l'ordre en què hi figuren i respectant el nivell educatiu a què poden optar. En el cas que cap dels aspirants disponibles de la llista F accepti la plaça, aquesta s'adjudicarà de forma obligatòria a l'aspirant disponible d'aquesta llista amb més puntuació per l'aplicació del barem de mèrits, el qual, si no l'accepta sense una causa justificada, serà exclòs de la llista pel temps que resti fins a la finalització del curs escolar. Aquest procediment continuarà amb el següent de la llista amb més puntuació fins que algú accepti la vacant sobrevinguda i se li adjudiqui. Els aspirants disponibles de la llista F només poden rebutjar una vacant sobrevinguda durant cada curs escolar. En cap cas no es poden oferir vacants sobrevingudes als aspirants a professors de religió substituts de les llistes G o H.

La plaça s'adjudicarà a l'aspirant que l'accepti, amb el qual se subscriurà un contracte indefinit, i tindrà la consideració de destinació provisional.

5. L'adjudicació de la vacant sobrevinguda s'ha de publicar en la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent (http://dgpdocen.caib.es).

Tretzè

Adjudicació de substitucions

1. En el cas que al llarg del curs escolar sigui necessari substituir l'absència temporal d'un professor de religió, la plaça s'oferirà als aspirants a professors de religió substituts, respectant el nivell educatiu a què poden optar, d'acord amb l'ordre següent:

  • Aspirants disponibles de la llista F, d'acord amb l'ordre en què hi figuren.
  • Aspirants disponibles de la llista H, d'acord amb el nivell més alt de coneixements de català i, en cas d'empat, d'acord amb la valoració dels mèrits resultant d'aplicar el barem.

En el cas que cap dels aspirants accepti la substitució, aquesta s'adjudicarà de forma obligatòria a l'aspirant disponible d'aquestes llistes que correspongui d'acord amb l'ordre anterior, el qual, si no l'accepta sense una causa justificada, serà exclòs de la llista pel temps que resti fins a la finalització del curs escolar. Aquest procediment continuarà amb el següent professor fins que algú accepti la substitució i se li adjudiqui. Els aspirants disponibles de les llistes F i H només poden rebutjar, per causa justificada, una substitució durant cada curs escolar.

2. S'entén per aspirants disponibles els que no tenen subscrit un contracte en vigor com a professors de religió amb la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

3. La Direcció General de Personal Docent s'ha de posar en contacte amb l'aspirant, amb la finalitat d'oferir-li la substitució, per qualsevol dels mitjans que, als efectes de notificació i comunicació, aquest hagi indicat en la seva sol·licitud de participació en el procediment d'accés a una plaça. Tenen preferència, atesa la necessitat urgent de cobrir la plaça, la comunicació telefònica i/o el correu electrònic.

En el cas que l'aspirant no retorni la trucada telefònica rebuda o no contesti el missatge electrònic enviat per acceptar la plaça oferta o per comunicar que no l'accepta, o, si escau, per renunciar-hi justificadament, actuacions que també pot dur a terme per qualsevol dels mitjans prevists en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, s'oferirà la plaça al següent aspirant en l'ordre corresponent.

L'aspirant ha de complir l'obligació de posar-se en contacte amb la Direcció General de Personal Docent, com a tard, el dia hàbil següent a la data en què es va fer la trucada o en què es va enviar el missatge electrònic.

El funcionari encarregat de la comunicació ha d'estendre una diligència per fer constar qualsevol d'aquests fets, la qual s'ha d'incorporar a l'expedient.

4. L'adjudicació de la substitució s'ha de publicar en la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent (http://dgpdocen.caib.es).

Catorzè

Criteris de desempat en les adjudicacions

Si a l'hora de dur a terme qualsevol de les adjudicacions a què es refereixen els punts onzè, dotzè i tretzè es produeix un empat entre els mèrits de dos professors o més, s'ha de tenir en compte, per adjudicar la plaça, la millor puntuació en els apartats del barem de mèrits d'acord amb l'ordre en què figuren en l'annex 3. Si, tot i així, persisteix l'empat, la plaça serà adjudicada seguint els criteris de prelació següents: I) millor nota de l'expedient acadèmic entre les titulacions al·legades per accedir com a professor de religió; II) data de naixement (de major a menor edat).

Quinzè

Causes de renúncia justificada

1. Els aspirants a professors de religió substituts poden renunciar de forma justificada a la vacant sobrevinguda o a la substitució que se'ls ofereixi quan es doni alguna de les circumstàncies següents:

a. Estar en període d'embaràs, de maternitat o de paternitat, d'adopció o d'acolliment permanent o preadoptiu, incloent-hi el període en què seria procedent concedir a un funcionari una excedència per tenir cura dels fills per qualsevol dels supòsits anteriors.

b. Patir una malaltia o una incapacitat temporal que impedeixi exercir la tasca docent.

c. Al·legar i acreditar una causa de força major o circumstàncies excepcionals sobrevingudes, que seran apreciades per la Direcció General de Personal Docent i de les quals s'informarà el comitè d'empresa dels professors de religió.

2. L'escrit de renúncia, juntament amb la documentació acreditativa pertinent, s'ha de presentar, en tot cas, en el termini d'un dia hàbil comptador des de l'endemà del dia en què s'ofereixi la plaça.

3. La renúncia al contracte de treball una vegada el professor s'ha incorporat al lloc de feina implica l'exclusió de les llistes. Aquesta exclusió es farà efectiva durant el curs en el qual s'ha produït la renúncia i el curs següent, sense perjudici d'allò que estableix el punt 16 bis.4.

Setzè

Incorporació a la plaça adjudicada

1. Els professors de religió de la llista A als quals s'adjudiqui una destinació definitiva o provisional s'han d'incorporar a la plaça adjudicada el primer dia lectiu de setembre. Si la incorporació efectiva no es produeix el dia assenyalat i no hi ha cap causa que ho justifiqui, s'entén que renuncien al contracte de treball subscrit amb la Conselleria.

2. Els professors de religió als quals s'adjudiqui una vacant sobrevinguda o una substitució s'han d'incorporar al centre en la data que indiqui la Direcció General de Personal Docent, que, en cap cas, pot ser el mateix dia en què el professor accepti la plaça.

Setzè bis

Concessió de trasllats per raons de salut o de rehabilitació

1. El procediment s'inicia a sol·licitud de la persona interessada, mitjançant el tràmit Expòs/Sol·licit o qualsevol altre habilitat als efectes en la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent, exposant els motius que justifiquen la petició de trasllat que, en tot cas, han d'estar referits a aspectes mèdics d'especial consideració o gravetat.

Amb la sol·licitud ha d'adjuntar un informe del Servei de Prevenció de Riscos Laborals adscrit a la Direcció General de Personal Docent en el qual s'indiqui, expressament, que l'adaptació de les condicions de treball resulten impossibles o que, malgrat les adaptacions realitzades, les condicions de treball influeixen negativament en la salut de la persona interessada, i que, a conseqüència de l'anterior, recomana un canvi de centre educatiu.

2. En el cas de professors de religió indefinits, la tramitació està condicionada a l'existència de places vacants dotades pressupostàriament que el sol·licitant pugui ocupar per acomplir els requisits d'ocupació, ubicades a l'illa on el sol·licitant ocupa el lloc de feina des del qual es vol traslladar i de la mateixa jornada laboral. Per això, la Direcció General de Personal Docent ha d'identificar els llocs de treball que pugui oferir al sol·licitant d'acord amb:

a. En primer lloc s'oferiran les places vacants que es troben pendents d'adjudicar.

b. En segon lloc, de no existir places vacants, el sol·licitant tindrà preferència durant el curs actual per ocupar la primera vacant que quedi disponible.

c. En tercer lloc, de no quedar cap vacant disponible durant el curs actual, el sol·licitant tindrà preferència en la selecció de vacants disponibles durant el següent curs.

3. L'adjudicació de la plaça i el caràcter del trasllat es determinarà de la següent manera:

a. Per poder adjudicar la plaça seleccionada aquesta ha de ser avaluada com a adaptada pel Servei de Prevenció.

b. Si el professor és indefinit amb destinació definitiva, la plaça vacant se li adjudicarà amb la consideració de destinació definitiva.

c. Si el professor és indefinit però sense destinació definitiva, la plaça se li adjudicarà amb la consideració de destinació provisional fins al 31 d'agost, data de finalització del curs escolar.

4. Per a la resta de professors de religió que no siguin indefinits, aquests podran optar entre:

a. Renunciar al contracte de treball referit a la plaça ocupada i passar a la situació de disponible en la llista d'aspirants per ocupar, de forma preferent, una plaça, quan sorgeixi la necessitat d'aquesta i sempre que es compleixin els requisits per ocupar-la. Aquesta renúncia ha de ser considerada com a justificada, implica la finalització del contracte però no implica l'exclusió de la llista.

b. Romandre a la plaça que té adjudicada fins que se li ofereixi, de forma preferent, una plaça, quan sorgeixi la necessitat d'aquesta i sempre que es compleixin els requisits per ocupar-la

 

Dissetè

Exhauriment de la llista d'aspirants a professors de religió substituts

1. En el cas que en la llista d'aspirants a professors de religió substituts no figuri cap aspirant com a disponible, s'acceptaran noves propostes de l'autoritat religiosa.

2. Aquests nous aspirants s'ordenaran segons els criteris de prelació següents: I) millor nota de l'expedient acadèmic entre les titulacions al·legades per accedir com a professor de religió; II) data de naixement (de major a menor edat).

Els requisits establerts en el punt segon d'aquest annex s'han d'haver assolit, com a màxim, en la data en la qual els nous aspirants hagin estat proposats per l'autoritat religiosa, sense perjudici del termini excepcional per esmenar causes d'exclusió establert en l'apartat 5 del punt sisè d'aquest annex.

3. En el cas que l'autoritat religiosa no pugui proposar cap nou aspirant, l'Administració adjudicarà la plaça vacant a un funcionari interí disponible, segons l'ordre en el qual consti en la borsa d'aspirants a funcionaris interins, que pugui impartir valors socials i cívics, en el cas d'educació infantil i primària, o filosofia en el cas d'educació secundària i batxillerat. A aquests efectes, el nomenament de la plaça s'estendrà fins a la incorporació del professor de religió.

Divuitè

Sistema de notificació i de comunicació

1. La participació en la convocatòria suposa acceptar que es notifiquin mitjançant el Portal del Personal els actes administratius que es deriven de la relació laboral.

2. Per a la resta de notificacions i comunicacions s'han d'emprar les dades aportades per la persona sol·licitant en aquesta convocatòria.

Dinovè

Política de privacitat

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i la legislació vigent en matèria de protecció de dades, les persones sol·licitants hauran de consentir expressament el tractament de les seves dades personals en emplenar l'annex 5, per la qual cosa s'informa dels següents aspectes:

a. Finalitat del tractament i base jurídica: gestionar tant la inclusió en la borsa de professors de religió de la Direcció General de Personal Docent com els processos que se'n derivin per cobrir places vacants o substitucions en centres públics d'ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d'Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears per al curs 2022-2023, d'acord amb l'article 6.1.b) i 6.1.c) del Reglament general de protecció de dades.

b. Responsable del tractament: Direcció General de Personal Docent (Conselleria d'Educació i Formació Professional), amb domicili al c. del Ter, 16,1r (polígon de Son Fuster), 07009 Palma.

c. Destinataris de les dades personals. No se cediran les dades personals a tercers, tret que hi hagi obligació legal o interès legítim d'acord amb el Reglament general de protecció de dades. En tot cas, prèvia autorització dels participants en aquesta convocatòria obtinguda telemàticament mitjançant un tràmit habilitat a l'efecte en el lloc web de la Direcció General de Personal Docent, la Conselleria d'Educació i Formació Professional podrà cedir determinades dades personals als centres concertats que ho sol·licitin, a l'efecte que comuniquin als aspirants ofertes de treball per a funcions docents.

d. Termini de conservació de les dades personals: les dades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es recolliran i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. És d'aplicació allò que disposa la normativa d'arxius i documentació. Les dades econòmiques es conservaran d'acord amb el que preveu la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

e. Existència de decisions automatitzades: el tractament de les dades ha de possibilitar la resolució de reclamacions o consultes de forma automatitzada. No està prevista la realització de perfils.

f. Transferències de dades a tercers països: no estan previstes cessions de dades a tercers països.

g. Exercici de drets i reclamacions: la persona afectada pel tractament de dades personals pot exercir els drets d'informació, d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats (i, fins i tot, de retirar el consentiment, si escau, en els termes que estableix el Reglament general de protecció de dades) davant el responsable del tractament esmentat abans, mitjançant el procediment «Sol·licitud d'exercici de drets en matèria de protecció de dades personals», previst en la Seu Electrònica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (http://caib.es).

Amb posterioritat a la resposta del responsable o al fet que no hi hagi resposta en el termini d'un mes, pot presentar la «Reclamació de tutela de drets» davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).

h. Delegació de protecció de dades: la Delegació de Protecció de Dades de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té la seu a la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat (passeig de Sagrera, 2, 07012 Palma). Adreça electrònica de contacte: protecciodades@dpd.caib.es.