Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 250723
Resolució del 2 de maig de 2022, de la Universitat de les Illes Balears, per la qual es nomenen professores i professors titulars d’universitat

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Vistes les propostes formulades per les comissions corresponents que han jutjat els concursos d'accés per a la provisió de places de professorat universitari, convocats per Resolució d'aquesta universitat de 10 de gener de 2022 (Butlletí Oficial de l'Estat de 21 de gener), i tenint en compte que s'han complert els tràmits reglamentaris, aquest Rectorat, de conformitat amb el que estableixen l'article 65 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i l'article 38 dels Estatuts d'aquesta universitat, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig, ha resolt de nomenar professores i professors titulars d'universitat als candidats que es detallen a continuació:

- Senyora Joana Maria Ramis Morey amb NIF ****1994*, professora titular d'universitat de l'àrea de coneixement de Bioquímica i Biologia Molecular, adscrita al Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, en la plaça codi 151115.

- Senyora Mariona Palou March amb NIF ****0939*, professora titular d'universitat de l'àrea de coneixement de Bioquímica i Biologia Molecular, adscrita al Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, en la plaça codi 151114.

- Senyor Jorge Sastre Serra amb NIF ****9992*, professor titular d'universitat de l'àrea de coneixement de Bioquímica i Biologia Molecular, adscrita al Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, en la plaça codi 151116.

- Senyor Salvador Tomás Mas amb NIF ****7040*, professor titular d'universitat de l'àrea de coneixement de Química Orgànica, adscrita al Departament de Química, en la plaça codi 140639.

Aquests nomenaments tindran efectes plens a partir de les corresponents preses de possessió dels interessats, que han d'efectuar-se en el termini màxim de vint dies a comptar del dia següent a la publicació de la present Resolució al Butlletí Oficial de l'Estat.

La present Resolució podrà ser impugnada mitjançant la interposició de recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu competent en el termini de dos mesos des del dia següent a la publicació de la Resolució al Butlletí Oficial de l'Estat. Potestativament podrà interposar-se recurs de reposició davant el Rector en el termini d'un mes des del dia següent a la publicació. En aquest cas, no podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu esmentat fins que no s'hagi resolt expressament la reposició, o s'hagi produït la desestimació presumpta d'aquesta.

 

Palma, 2 de maig de 2022

El vicerector de Personal Docent i Investigador Antoni Bordoy Per delegació del Rector (Resolució de 14 de juny de 2021, FOU núm. 519)