Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

Núm. 249385
Nomenament pel procediment de lliure designació amb caràcter definitiu, de la plaça de cap del Cos de Policia Local de Santa Margalida

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovat per decret de Batlia núm. 2022-580, de 20 d'abril de 2022, es publica íntegrament el nomenament per a proveir pel procediment  de lliure designació amb caràcter definitiu, la plaça de cap del Cos de Policia Local de Santa Margalida

 

Santa Margalida, a data de la signatura electrónica (2 de maig de 2022)

El batle Joan Monjo Estelrich 

 

DECRET DE BATLIA

Antecedents

1.- En data 11 de febrer de 2022, es va dictar el Decret de batlia 157/2022, pel qual es varen aprovar les bases de la convocatòria per a proveir pel procediment de lliure designació amb caràcter definitiu, la plaça de cap del Cos de Policia Local de Santa Margalida.

2.- En data 17 de febrer de 2022, es varen publicar al BOIB núm. 26, les bases de la convocatòria per a proveir pel procediment de lliure designació amb caràcter definitiu, la plaça de cap del Cos de Policia Local de Santa Margalida.

3.- En data 25 de febrer de 2022, en el BOE núm. 48 es va publicar l'anunci de la Resolució per la qual es varen aprovar les bases de la convocatòria esmentada, a més de la remissió al BOIB núm. 26 en el qual es varen publicar.

4.- En data 24 de març de 2022, es va dictar el Decret de batlia 415/2022, pel qual s'aprovava la relació provisional d'aspirants admesos i exclosos, publicant-se el mateix dia al tauler d'anuncis electrònic i al Portal de Transparència de la web municipal.

5. En data 29 de març de 2022, es va dictar Decret de batlia 468/2022, pel qual es va estimar l'al·legació del Sr. JLRR amb DNI ***4559*-F, considerant que la data màxima per la presentació de sol·licituds finalitzava dia 28/03/2022. La mateixa resolució, rectificava i actualitzava la relació provisional d'aspirants admesos i exclosos, amb indicació de la causa d'exclusió.

6. En data 04 d'abril de 2022, es va dictar Decret de batlia 484/2022, pel qual es va aprovar la relació definitiva dels aspirants admesos i exclosos.

7. En data 04 d'abril de 2022, es va dictar el Decret de batlia 485/2022, pel qual es va nomenar i convocar als membres del Tribunal.

8. D'acord amb la convocatòria de la batlia, en data 07 d'abril de 2022, es va constituir i reunir el Tribunal designat, per procedir a valorar els mèrits presentats pels candidats i especialment la trajectòria professional, els reconeixements honorífics, conjuntament amb altres mèrits i aptituds acreditats, que puguin determinar la idoneïtat del candidat per al seu nomenament, per així, posteriorment, elevar la valoració a la batlia perquè pugui motivar la seva lliure designació.

9. Aixecada acta del Tribunal i vist l'acta per part de la batlia.

D'acord amb la base cinquena que regeix aquest procés, l'article 22.2 de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local i d'acord amb les competències que per llei se'm confereixen, RESOLC:

Primer. Nomenar amb caràcter definitiu, i amb efectes de dia 24 de juny de 2022, al Sr. Manuel Gallardo Gil amb DNI 43059749-T, cap de la Policia Local de l'Ajuntament de Santa Margalida amb la categoria de subinspector.

Segon. Donar per finalitzada la comissió de serveis de caràcter voluntari, del Sr. Manuel Gallardo Gil amb DNI 43059749-T, amb efectes de dia 23 de juny de 2022, d'acord amb el nomenament efectuat mitjançant Decret de batlia 904/2021, i atès el present nomenament amb caràcter definitiu.

Tercer. Comunicar aquesta Resolució al departament de Recursos Humans i a la Policia Nacional.

Quart. Publicar l'adjudicació definitiva al BOIB, la pàgina web de l'Ajuntament de Santa Margalida, al tauler d'anuncis de la Corporació i al tauler d'edictes electrònic