Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Núm. 249165
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, de modificació de la composició del Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala de recerca, desenvolupament i innovació, especialitat recerca i desenvolupament de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears convocades per Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 25 d’abril de 2019 per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, el barem de mèrits, i es designa el Tribunal Qualificador

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. En el BOIB núm. 63 de 9 de maig de 2019, es va publicar la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 25 d'abril de 2019 per la qual s'aproven la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, i el barem de mèrits, i es designa el Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l' ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala de recerca, desenvolupament i innovació, especialitat recerca i desenvolupament de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. Es fa necessari el nomenament d'una persona com a president suplent del Tribunal Qualificador d'aquestes proves selectives, en substitució de la persona inicialment nomenada com a tal.

RESOLUCIÓ

1. Modificar i completar la composició del Tribunal Qualificador del Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala de recerca, desenvolupament i innovació, especialitat  recerca i desenvolupament de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears convocades per Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 25 d'abril de 2019.

2. Nomenar la persona que s'indica en l'annex de la present resolució com a president suplent del Tribunal Qualificador esmentat.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà que s'hagi publicat aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa de Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat aquesta Resolució, d'acord amb els articles 8.2 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

(Signat electrònicament: 3 de maig de 2022)

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat Mercedes Garrido Rodríguez

ANNEX Tribunal qualificador de les proves selectives per a l'ingrés al cos facultatiu superior, escala de recerca, desenvolupament i innovació, especialitat recerca i desenvolupament de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

President: Designat per la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat

Suplent: José Javier Nadal Coll