Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE FELANITX

Núm. 250117
Nomenament del tribunal per constituir una borsa d’arquitectes tècnics, com a funcionaris interins de l’Ajuntament de Felanitx

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Expedient 832/2022

Mitjançant Decret de Batlia núm. 2022-0402, de 2 de maig de 2022, es va acordar nomenar el tribunal encarregat d'avaluar els mèrits i/o les proves per constituir una borsa d'arquitectes tècnics, com a funcionaris interins de l'Ajuntament de Felanitx, que estarà integrat per les següents persones:

President/a:

Titular: Joana Maria Adrover Mas

Suplent: Antoni Obrador Picó

Secretari:

Titular: Joan Garcia Cortès

Suplent: Jaume Jordi Bordoy Vaquer

Vocals:

Titular: Miquel Vidal Artigues

Suplent: Francisca Xamena Nadal

 

Titular: Sebastià Galmés Verger

Suplent: Tomeu Maimó Barceló

 

Titular: Margalida Gelabert Carrió

Suplent: Jaume Pericàs Franco

 

Felanitx, (document signat electrònicament 3 de maig de 2022)

El batle Jaume Monserrat Vaquer