Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DES MERCADAL

Núm. 249878
Rectificació bases convocatòria per contractar un un agent de corresponsabilitat i conciliació per a l’any 2022 de l'Ajuntmanet des Mercadal

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant resolució de Batlia núm. 321 de dia 28 d'abril de 2022, es va acordar l'aprovació de la convocatòria per contractar un agent de corresponsabilitat i conciliació per a l'any 2022 i les bases reguladores.

Atès que en el primer punt de la base tercera de les bases reguladores, exposa que les persones interessades s'han d'inscriure a l'oferta en la pàgina del SOIB i disposaran de 10 dies naturals per presentar les instàncies per prendre part al procés selectiu a partir de l'endemà de la publicació d'aquestes bases al BOIB.

Atès que actualment no disposa d'un conveni de col·laboració entre el SOIB i l'Ajuntament des Mercadal, la oferta no pot ser inclosa a la pàgina del SOIB.

Es fa constar que per decret de batlia número 331 de dia 3 de maig de 2022 s'ha rectificat el següent:

- Modificar el primer punt de la base tercera de les bases reguladores, excloent que les persones interessades s'han d'inscriure a la oferta en la pàgina web del SOIB, ampliant el termini de presentacions de sol·licituds 5 dies naturals, comptats a partir del dia següent a la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

 

Es Mercadal, en la data de la signatura electrònica (3 de maig de 2022)

El batle

Francesc Ametller Pons