Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Núm. 247307
Elecció jutge de pau substitut

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Termini de vint dies hàbils per a que les persones interessades en ser elegides Jutge de Pau de Formentera substitut reuneixin les condicions legals.

ANA JUAN TORRES, PRESIDENTA DEL CONSELL INSULAR DE FORMENTERA, ILLES BALEARS, FAIG SABER:

Que s'obre un termini de vint dies hàbils perquè les persones interessades en ser elegides Jutge de Pau substitut i que reuneixin les condicions legals ho sol·licitin per escrit dirigit a aquesta Presidència.

Que a la Secretaria del Consell es pot examinar l'expedient i demanar la informació necessària pel que fa als requisits, durada del càrrec, remuneració, etc.

Que correspon al Ple d'aquesta administració pública elegir les persones per ser nomenades Jutge de Pau, tant del titular com del seu substitut, d'acord amb el que disposen els articles 101 i 102 de la Llei Orgànica del Poder Judicial i els articles 4 i 5.1 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau.

Que en el supòsit de no presentar-se sol·licituds, el Ple de la Corporació elegirà lliurement, i comunicarà l'Acord al Jutjat de Primera Instància del partit.

Això es publica per al coneixement general.

 

Formentera, (signat electrònicament: 30 d'abril de 2022)

La presidenta Ana Juan Torres