Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Ordre 10/2022 del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es convoquen les eleccions per a la constitució del Ple de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Menorca

    Número d'edicte 3241 - Pàgines 16915-16935

   • ELI logo
  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 07/2022, per crèdit extraordinària i suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals, aprovada inicialment per l’Ajuntament en Ple en la sessió del dia 29 de març de 2022

    Número d'edicte 3456 - Pàgines 16936-16937

  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Modificació pressupostària núm. 5/2022, crèdit extraordinari amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals (superàvit pressupostàri)

    Número d'edicte 3450 - Pàgina 16938

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Ordenança reguladora de la prestació patrimonial pública no tributària per a la prestació del servei d'aparacaments a la Plaça Mallorca i la Plaça Antoni Mateu

    Número d'edicte 3427 - Pàgines 16939-16941

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança municipal reguladora del servei d’ajuda a domicili

    Número d'edicte 3389 - Pàgines 16942-16958

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació definitiva del pressupost municipal 2022

    Número d'edicte 3444 - Pàgines 16959-16962

  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Aprovació definitiva exp. 6-2022 de crèdits extraordinaris i suplement de crèdit

    Número d'edicte 3438 - Pàgina 16963

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost Municipal sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana

    Número d'edicte 3406 - Pàgines 16964-16972

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació definitiva de l'expedient n.º 2022/004440 de suplement de crèdit finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria

    Número d'edicte 3396 - Pàgina 16973

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança fiscal de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

    Número d'edicte 3405 - Pàgines 16974-16983