Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

Núm. 242311
Aprovació definitiva de l'expedient n.º 2022/004440 de suplement de crèdit finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En no haver-se presentat reclamacions durant el termini d'exposició al públic, queda automàticament elevat a definitiu l'Acord plenari provisional d'aquest Ajuntament sobre l'expedient n.º 2022/004440 de suplement de crèdit finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria, la qual cosa es publica a l'efecte de l'article 169.1, per remissió del 177.2, del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març:

Suplement en aplicacions de despeses

FUNC

GRUP

CONCEPTE

 IMPORT

3421

62956

Eficiència energètica instal·lacions esportives

149.137,92

1651

61903

Millores il·luminat públic i eficiència energètica

403.242,08

TOTAL DESPESES:

552.380,00

Aquesta modificació es finança amb càrrec al Romanent de Tresoreria de l'exercici anterior, en els següents termes:

Suplement en Concepte d'Ingressos

Clasif.

Denominació de la partida

IMPORT (€)

87000

Romanent de Tresoreria per a despeses generals

552.380,00

TOTA L:

552.380,00

A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l'article 37.2, apartats a) i b), del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, que són els següents:

a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de demorar-ho a exercicis posteriors.

b) La insuficiència en l'estat de despeses del Pressupost de crèdit destinat a aquesta finalitat específica, que haurà de verificar-se en el nivell en què estigui establerta la vinculació jurídica.

Contra el present Acordo, en virtut del que es disposa en l'article 171 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, els interessats podran interposar directament recurs contenciós-administratiu en la forma i terminis establerts en els articles 25 a 42 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de dita Jurisdicció.

Sense perjudici d'això, segons allò que s'ha fixat en l'article 113.3 de la Llei 7/1985, la interposició de dit recurs no suspendrà per si sola l'efectivitat de l'acte o Acord impugnat.

 

Santa Eulària des Riu, signat electrònicament (28 d'abril de 2022)

L'alcaldessa

Maria del Carmen Ferrer torres