Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

Núm. 245853
Modificació pressupostària núm. 5/2022, crèdit extraordinari amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals (superàvit pressupostàri)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En el BOIB núm. 46 de data 5.4.2022 es va publicar l'anunci d'aprovació inicial de l'expedient de modificació pressupostària núm. 5/2022 del pressupost de l'Ajuntament per a l'exercici 2022

Durant el termini establert no es varen presentar reclamacions ni suggeriments, en conseqüència ha quedat aprovat definitivament i es fan públics els capítols modificats.

A) INGRESOS

PARTIDA

DESCRIPCIÓ

IMPORT

87000

Romanent de Tresoreria per a despeses generals

148.343,58€

 

TOTAL

148.343,58€

B) DESPESES

PARTIDA

DESCRIPCIÓ

IMPORT

1721-76100

Transferència al CIM : pèrgolas fotovoltàicas

95.406,08€

161-22706

Treballs tècnics (Redacció estudi de estat actual abastament d'aigua potable)

17.000, 50€

920-63201

Direcció obra - Reforma edifici entre mitgeres situat al Pla de l'Esglèsia, 3 des Migjorn Gran -

35.937,00€

 

TOTAL

148.343,58€

 

Es Migjorn Gran, en la data de la signatura electrònica (2 de maig de 2022)

La batlessa Antonia Camps Florit