Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE FELANITX

Núm. 241994
Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança municipal reguladora del servei d’ajuda a domicili

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Expedient 682/2021

A la sessió ordinària de l'Ajuntament Ple de dia 14 de març de 2022, es va adoptar, entre altres, el següent ACORD que en la seva part dispositiva diu:

Primer. Tenir en compte les recomanacions pel que fa al llenguatge emprat en la proposta normativa presentades per l'Institut Balear de la Dona i que consten a l'informe d'impacte de gènere de dia 17 de gener de 2022.

Segon. Incloure dins l'apartat de condicions d'admissió, dins l'apartat b), «Famílies en risc social i víctimes de violència masclista», així com queda reflectit a la Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies, i consta a l'informe d'impacte de gènere de dia 17 de gener de 2022.

Tercer. Aprovar definitivament la modificació de l'ordenança municipal reguladora del servei d'ajuda a domicili en els mateixos termes que es redacta a l'expedient. (Annex II. Esborrany ordenança municipal reguladora dels serveis d'atenció domiciliària de l'Ajuntament de Felanitx (Incorporades recomanacions IBD)

Quart. Publicar íntegrament el present acord, juntament amb el text de l'ordenança, en el BOIB en forma legal.»

Recursos.

Contra l'aprovació definitiva de l'esmentada modificació es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptats des del dia de la present publicació, d'acord amb el disposat en els articles 10.1.b i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Consulta i informació de l'expedient.

L'expedient se pot consultar en el departament de Secretaria de l'Ajuntament de Felanitx, amb cita prèvia, de dilluns a divendres, de les 9:00 h fins a les 14:00 h, excepte festius. Per obtenir informació de l'expedient es podran utilitzar els mitjans (direcció postal, telèfon i fax) que s'indiquen a continuació: Ajuntament de Felanitx, Plaça de la Constitució núm. 1 07200 Felanitx (Illes Balears) - Telèfon 971580051 - Fax 971583271

 

Felanitx, 27 d'abril de 2022

El batle Jaume Monserrat Vaquer

 

 

ANNEX «ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DELS SERVEIS D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA DE L'AJUNTAMENT DE FELANITX

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L'ordre de la consellera de Benestar Social per la qual es regula el servei d'ajuda a domicili, publicada al BOIB núm. 126, de 14 d'octubre de 2000, defineix aquest servei d'ajuda a domicili (SAD) com un servei municipal i/o d'entitats locals, de caire universalista, i es configura com una prestació psicosocial bàsica del sistema públic de serveis socials. Constitueix tot un conjunt d'actuacions dirigides a facilitar el desenvolupament o manteniment de l'autonomia personal, prevenir o retardar el deteriorament individual o social i promoure condicions favorables en les relacions familiars i de convivència, i contribuir així a la integració i permanència de les persones en el seu entorn habitual, mitjançant l'adequada intervenció i suport de tipus personal, psicosocial, domèstic, educatiu i assistencial.

La llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials, en el títol II, defineix el sistema públic de serveis socials, com un sistema integrat pel conjunt de recursos, prestacions, activitats, projectes i equipaments destinats al benestar social de la població. El sistema s'orienta a detectar, prevenir i atendre les situacions de vulnerabilitat i a treballar situacions de necessitat. A l'article 12, estableix que els serveis socials comunitaris són el primer nivell del sistema públic de serveis socials, constituint el punt d'accés immediat als serveis socials i la garantia de proximitat a les persones usuàries i als àmbits personal, familiar i social. Així mateix estableix que tenen un caràcter polivalent i preventiu per fomentar l'autonomia de les persones perquè visquin dignament. L'article 14 encomana als serveis socials comunitaris bàsics la de prestar serveis d'ajuda a domicili, teleassistència i suport a la unitat familiar o de convivència.

En el capítol III, a l'article 21 defineix com a prestacions tècniques les que es duen a terme per equips professionals adreçats a la prevenció, diagnòstic, valoració, protecció i promoció de l'autonomia de persones i grups, anomenant entre d'altres l'atenció domiciliària.

La Llei de promoció de l'autonomia personal i l'atenció a les persones en situació de dependència reconeix el nou dret a la promoció de l'autonomia personal i l'atenció a les persones amb dependències. Aquest dret ha de garantir l'atenció de les persones des del moment en què, de forma estable, necessitin ajuda d'altres per a dur a terme bona part de les activitats de la vida diària, com menjar, vestir-se, la cura personal, mobilitat essencial etc.

L'atenció que ofereix la Llei haurà de prestar-se mitjançant una oferta de serveis o ajudes econòmiques compensatòries, en la qual inclou el Servei d'Ajuda a Domicili, un cop realitzada la valoració individual del grau i nivell de dependència.

Segons la necessitat d'ajuda de la persona afectada per a dur a terme vàries de les activitats bàsiques de la vida diària, els graus de dependència reconeguts per la Llei són:

-Grau I o Dependència Moderada: quan la persona necessita ajuda al menys una vegada al dia (per exemple, menjar i beure, regulació de la micció o defecació, rentar-se, vestir-se...), o té necessitats d'ajuda intermitent o limitada per mantenir la seva autonomia personal.

-Grau II o Dependència Severa: quan la persona necessita ajuda dos o tres vegades al dia, però no requereix la presència permanent d'un cuidador, o té necessitats d'ajuda extensa per mantenir la seva autonomia personal.

-Grau III o Gran Dependència: quan la persona necessita ajuda diverses vegades al dia, i per la seva pèrdua total d'autonomia mental o física, necessita la presència indispensable i continuada d'una altra persona o té necessitat d'ajuda generalitzada per mantenir la seva autonomia personal.

Per altra banda el Decret 86/2010, de 25 de Juny, estableix els principis generals i directrius de coordinació per a l'autorització i acreditació dels serveis socials d'atenció a persones grans i persones amb discapacitat, i a l'article 8 defineix el servei d'ajuda a domicili com un servei que es presta en el domicili de les persones amb manca d'autonomia personal, amb dificultats de desenvolupament no amb problemes familiars especials. Aquests aspectes els impedeixen dur autònomament les tasques habituals de la vida quotidiana, per la qual cosa es proporciona, mitjançant personal qualificat i supervisat, un conjunt d'actuacions preventives, assistencials, educatives, rehabilitadores, de suport psicosocial, domèstiques, d'oferiment de menjar a domicili i d'atenció a aquestes persones i al seu entorn familiar, per tal de mantenir l'autonomia personal i la qualitat de vida i relació amb l'entorn pròxim.

Els articles 25 i 26 de la Llei 7/85, reguladora de bases de règim local diuen que el municipi per la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seves competències, poden promoure tota classe d'activitats i prestar quants serveis públics contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal, en els termes de la legislació de l'Estat i de les comunitats autònomes en matèries com prestació de serveis socials i de promoció i reinserció social. Per la seva banda, l'article 29.2 aa) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, estableix com a competència pròpia dels municipis la regulació i prestació dels serveis socials públics d'assistència primària. Per tant, hem de considerar que el SAD és una prestació bàsica dels serveis socials d'atenció primària.

 

L'apartat A.1.2 de l'annex del Decret 66/2016, de 18 de novembre, pel qual s'aprova la Cartera bàsica de Serveis Socials de les Illes Balears 2017-2020, estableix dos tipus de servei d'ajuda a domicili: el servei d'ajuda a domicili dels serveis socials comunitaris bàsics, i el servei d'ajuda a domicili per a persones en situació de dependència, designant com a entitats proveïdores del servei d'ajuda a domicili a les administracions locals, pel que fa a les persones en risc social, i a la Conselleria d'Afers Socials i Esports, pel que respecta a les persones en situació de dependència.

Article 1. Definició.

Els serveis d'atenció domiciliària comprenen:

1. El servei d'ajuda a domicili (d'ara endavant anomenarem SAD) és un servei municipal i/o d'entitats locals, de caire universalista, i es configura com una prestació psicosocial bàsica del sistema públic de serveis socials.

El servei esmentat constitueix tot un conjunt d'actuacions dirigides a facilitar el desenvolupament o manteniment de l'autonomia personal, prevenir o retardar el deteriorament individual o social i promoure condicions favorables en les relacions familiars i de convivència, contribuint així a la integració i permanència de les persones en el seu entorn habitual, mitjançant l'adequada intervenció i suport de tipus personal, psicosocial, domèstic, educatiu i assistencial.

Aquest servei es presta mitjançant personal especialitzat. No suplirà en cap moment la responsabilitat de la família.

2. El servei de menjar a domicili és un servei dirigit a persones majors i/o discapacitades amb dificultats d'autonomia que consisteix en la provisió de menús elaborats i la seva distribució al domicili.

Article 2. Objectius.

Els objectius d'aquests serveis són:

- Millorar la qualitat de vida de les persones o grups familiars amb dificultats en la seva autonomia.

- Prevenir o retardar l'internament innecessari de persones que, amb una alternativa adequada, podrien seguir vivint en el seu medi habitual, així com afavorir la integració familiar i comunitària a persones en processos de desinstitucionalizació.

- Atendre situacions de risc familiar que perjudiquin algunes de les persones integrants.

- Promoure la convivència de la persona usuària en el seu grup familiar i en el seu entorn comunitari.

- Afavorir el desenvolupament de capacitats personals d'hàbits de vida adequats i d'habilitats socials que permetin un millor desenvolupament autònom.

- Col·laborar amb la família en els casos en què aquesta, per si mateixa, no pugui atendre totalment les necessitats de la vida diària de les persones integrants.

Article 3. Prestacions.

Els serveis d'atenció domiciliària prestaran les següents activitats:

- Actuacions de caràcter personal.

- Actuacions de caràcter educatiu.

- Actuacions de caràcter integrador.

- Servei de menjar a domicili.

Article 4. Condicions d'admissió.

Podran accedir al SAD i al servei de menjar a domicili els individus i/o famílies que compleixen les següents condicions:

a) Residir al terme municipal de Felanitx.

b) Presentar al menys una d'aquestes situacions:

 

- Tenir 65 anys o més.

- Tenir una discapacitat, reconeguda per l'administració competent, igual o superior al 33% per raó de discapacitats físiques, psíquiques i/o sensorials. O reconeixement de la situació de dependència.

- Tenir menys de 18 anys i trobar-se en situació de desatenció.

- Nuclis familiars amb menors amb situació de vulnerabilitat social.

- Famílies en risc social i víctimes de violència masclista.

 

c) Haver sol·licitat el reconeixement de grau de dependència a la Direcció General de Dependència del Govern de les Illes Balears. (només pel SAD)

d) Atès que el servei es dona al domicili de les persones usuàries, aquest haurà de comptar amb les condicions higièniques i de salubritat adequades. (només pel SAD)

e) Si l'usuari o usuària es troba en situació de manca de mobilitat i necessita d'ajudes mecàniques, la persona usuària o la seva família les hauran d'aportar. (només pel SAD)

f) Haver signat o signar en el moment adequat el PIA de Dependència sol·licitant el Servei d'ajuda a domicili de dependència. (només pel SAD)

g) No haver renunciat al Servei d'ajuda a domicili de dependència. (només pel SAD)

Article 5. Organització i funcionament del SAD

1. El SAD serà dut a terme directament per part de l'Ajuntament a través del personal propi de la Regidoria de Serveis Socials i/o d'entitats contractades per a aquest fi.

​​​​​​​2. Mitjans humans i funcions:

a) Treballadors/es familiars. Són professionals formats adequadament per a les seves funcions. Tendran un màxim de 30 hores d'atenció directa. Els/les treballadors/es familiars realitzaran un total de 7 casos diaris, amb una dedicació mitjana a cada cas de 45 minuts, dintre dels quals s'hi comptabilitza el desplaçament.

b)Treballador/a social. És el responsable del servei i del seu funcionament.

3. L'organització, seguiment i avaluació del SAD es realitzarà mitjançant reunions interdisciplinars, fixades regularment, entre els treballadors socials i els/les treballadors/es familiars, així com amb la resta de personal de la Regidoria de Serveis Socials.

4. L'horari de prestació directa serà entre les 7:00 i les 15:00 hores, de dilluns a divendres.

5. La prestació del servei es donarà com a mínim un cop per setmana.

6. Quan el personal especialitzat vagi al domicili i no trobi ningú, ha de deixar una targeta notificant la seva assistència, considerant-se en aquest casos el servei com a prestat, tret que s'hagi donat avís de l'absència als serveis socials amb un dia d'antelació.

7. El/la treballador/a familiar s'assignarà en base a criteris organitzatius i de disponibilitat. Durant el període d'atenció pot variar el/la treballador/a familiar assignat/da.

8. Quan el/la treballador/a familiar gaudieixi de vacances o llicencia laboral, el servei quedarà suspès durant el mateix temps.

9. Si el/la treballador/a familiar està de baixa mèdica, el servei quedarà suspès i es reprendrà a partir de 15 dies.

Article 5 bis. Organització i funcionament del Servei de menjar a domicili.

1. El servei funcionarà de dilluns a diumenge.

2. El repartiment de menús es realitzarà als domicilis de les persones usuàries del Servei de menjar a domicili entre la franja horària de les 12:00 a les 14:00 hores.

3. S'oferiran diferents dietes per adaptar-se a les necessitats del col·lectiu atès:

dieta normal; dieta diabètica; dieta astringent; dieta blana i/o triturada (de fàcil masticació); sense làctics; dieta sense sal; dieta per a celíacs; dieta amb restricció de sodi i potassi.

Article 6. Procediment per accedir al SAD

1. Sol·licitud del servei. Es tramitarà a través dels centres de serveis socials de la Regidoria de Serveis Socials de l'Ajuntament de Felanitx, amb la presentació de la documentació següent, que serà objecte d'inscripció en el registre d'entrada corresponent:

 • Instància signada per les persones beneficiàries o la persona que sol·licita el servei. Annex I.
 • Còpia de la sol·licitud o de la resolució del grau de dependència de la Direcció General de Dependència del Govern de les Illes Balears.
 • Còpia del Pla Individual d'Atenció (PIA) de la Direcció General de Dependència del Govern de les Illes Balears. Si és el cas.
 • Fotocòpia del DNI, NIF o NIE de la persona usuària.
 • Certificat o justificants d'ingressos de la persona usuària.
 • Autorització per l'ús de dades personals.

La Regidoria de Serveis Socials podrà sol·licitar qualsevol altra documentació que consideri oportuna per a la resolució de la sol·licitud.

En cas de la negativa de les persones usuàries i/o de la resta de persones que formen el nucli familiar, a presentar qualsevol document requerit, considerat necessari per a la resolució de la sol·licitud, suposarà l'exclusió i renúncia d'aquesta. Les circumstàncies que justifiquin l'exclusió o renúncia a la prestació es faran constar de forma concreta i mitjançant informe a l'expedient.

Quan la infraestructura municipal ho permeti, les sol·licituds de prestació del servei es podran presentar per mitjans electrònics o telemàtics.

2. Visita a domicili. El/la treballador/a social realitzarà una visita al domicili, comprovarà que es compleixen les condicions d'admissió, informarà la persona sol·licitant de les característiques del servei i d'altres recursos existents. En base a aquesta visita, el·laborarà un informe social. Annex II.

3. Contracte del servei. En cas d'informe favorable, el/la treballador/a social i la família signaran un contracte per a la posada en marxa del servei. En el qual s'especificarà:

- Data d'inici.

- Durada prevista: fins la resolució efectiva del PIA de Dependència i l'accés al Servei d'Ajuda a Domicili de Dependència. Annex III.

En cas que l'informe social sigui desfavorable, es concedirà a la persona interessada un termini de 10 dies hàbils per consultar l'expedient i presentar les al·legacions que tengui per convenient. En cas que aquestes siguin acceptades i s'emeti un informe social favorable, es podrà iniciar la prestació del servei. En cas que es mantinguin les causes de l'informe desfavorable, la Batlia dictarà resolució desestimatòria de la sol·licitud, que podrà ser objecte dels recursos pertinents.

4. Revisió de les dades de la persona usuària. Una vegada assignat el servei es procedirà a l'actualització de dades lligades a l'accés a les diferents prestacions de Dependència de forma anual. Si una vegada realitzada, aquesta tingués repercussions quant a la continuïtat del servei, s'actualitzarà.

5. Seguiment dels casos. Si durant la prestació del servei es produeixen canvis en la situació personal o familiar de la persona usuària, aquests hauran de ser comunicats al/a la treballador/a social del servei per tal de procedir a l'adaptació del servei si és possible. Aquests canvis podran ser comunicats:

- Per part de la persona usuària o algun familiar: per escrit exposant el canvi i sol·licitant l'adaptació del servei.

- Per part del/la treballador/a familiar: per escrit a través del full d'incidències.

- El/la treballador/a social pot fer visites a domicili per avaluar si el servei s'adapta a la situació de la persona usuària.

6. Baixes. Es consideren motius d'extinció de la prestació del servei els següents:

a) La resolució de la situació objecte de la prestació.

b) La defunció de la persona usuària.

c) El canvi de municipi de residència de forma permanent.

d) L'incompliment dels acords de la prestació.

e) La manca de col·laboració de la persona usuària i/o família beneficiària.

f) L'ingrés residencial de la persona usuària.

g) La modificació de la situació que va determinar l'inici del servei del període pel qual va ser aprovat el servei.

h) Ocultar o falsejar les dades que s'havien tingut en compte per a la concessió del servei.

i) Altres causes de caràcter greu que impossibiliten la prestació del servei.

j) L'accés al Servei d'Ajuda a Domicili de Dependència.

k) L'aplicació de l'article 23.3 del reglament de règim intern del centre de Serveis Socials municipal.

La baixa en la prestació del servei constarà en el registre emprat a l'expedient de la persona usuària, especificant els motius i la data que es deixa de prestar el servei.

Les baixes al servei poden tenir caràcter provisional o definitiu, depenent del motiu que l'origina.

Les baixes pels motius especificats als apartats a), d), e), g), h) i i) s'hauran d'adoptar mitjançant decret de la Batlia, després de la concessió prèvia d'un tràmit d'al·legacions de 10 dies a l'interessat. Dita resolució serà susceptible dels recursos pertinents. En la resta de casos, serà suficient la constatació a l'expedient de l'element fàctic que sigui causa de la baixa.

 

​​​​​​​Article 6 bis. Procediment per accedir al Servei de menjar a domicili.

1. Sol·licitud del servei. Es tramitarà a través dels centres de Serveis Socials de l'Ajuntament de Felanitx, amb la presentació de la documentació següent, que serà objecte d'inscripció en el registre d'entrada corresponent:

 • Instància signada per la persona beneficiària o la persona que sol·licita el servei. Annex IV.
 • Fotocòpia del DNI, NIF o NIE de la persona usuària.
 • Autorització per l'ús de dades personals.
 • Documentació acreditativa de la situació que li dona accés al servei:

- Presentar almenys una d'aquestes situacions:

- Tenir 65 anys o més.

- Tenir una discapacitat, reconeguda per l'administració competent, igual o superior al 33% per raó de discapacitats físiques, psíquiques i/o sensorials. O reconeixement de la situació de dependència.

- Tenir menys de 18 anys i trobar-se en situació de desatenció.

- Nuclis familiars amb menors amb situació de vulnerabilitat social.

2. Resolució de la sol·licitud.

La resolució que es dicti podrà ser de:

a) Aprovació del servei. En aquest cas ha de contenir almenys:

- Condicions específiques del servei de menjar a domicili: tipus de servei, freqüència i aportació econòmica de la persona usuària.

- Tarifa del servei, si escau, que abonarà la persona usuària o la persona que exerceixi la tutoria legal segons l'ordenança fiscal i de preu públic municipal vigent a tal efecte.

b) Denegació del servei. En aquest cas s'argumentaran les causes i motius de denegació del servei.

3. Contracte del servei. L'entitat que presti el servei i la família signaran un contracte per a la posada en marxa del servei. En el qual s'especificarà, a més de les dades personals:

- data d'inici del servei:

- dies de la setmana:

- dieta sol·licitada:

4. Baixes. Es consideren motius d'extinció de la prestació del servei els següents:

a) La resolució de la situació objecte de la prestació.

b) La defunció de la persona usuària.

c) El canvi de municipi de residència de forma permanent.

d) L'incompliment dels acords de la prestació.

e) La manca de col·laboració de la persona usuària i/o família beneficiària.

f) L'ingrés residencial de la persona usuària.

g) La modificació de la situació que va determinar l'inici del servei del període pel qual va ser aprovat el servei.

h) Ocultar o falsejar les dades que s'havien tingut en compte per a la concessió del servei.

i) Altres causes de caràcter greu que impossibiliten la prestació del servei.

j) L'aplicació de l'article 23.3 del reglament de règim intern del centre de Serveis Socials municipal.

La baixa en la prestació del servei constarà en el registre emprat a l'expedient de la persona usuària, especificant els motius i la data que es deixa de prestar el servei.

Les baixes al servei poden tenir caràcter provisional o definitiu, depenent del motiu que l'origina.

Les baixes pels motius especificats als apartats a), d), e), g), h) i i) s'hauran d'adoptar mitjançant decret de la Batlia, desprès de la concessió prèvia d'un tràmit d'al·legacions de 10 dies a l'interessat. Dita resolució serà susceptible dels recursos pertinents. En la resta de casos, serà suficient la constatació a l'expedient de l'element fàctic que sigui causa de la baixa.

 

​​​​​​​Article 7. Llista d'espera per accedir al SAD.

Les persones que tinguin dret a rebre les prestacions del SAD perquè tenen el perfil requerit en aquest reglament, però que no en poden gaudir temporalment per manca de capacitat del servei, es relacionaran en una llista d'espera per tal de ser ateses quan les disponibilitats del servei ho permetin seguint l'ordre estricte de puntuació obtinguda al barem de valoració de la situació. En cas d'empat segons la data del Registre general d'entrada.

El barem de valoració ordenarà la llista d'espera segons una puntuació que anirà de 0 a 60, sumant un indicador de dependència i un altre de tipus econòmic:

GRAU DE DEPENDÈNCIA:

PUNTS

No tenir grau

0

Grau I

10

Grau II

20

Grau III

30

​​​​​​​INGRESSOS ECONÒMICS (suma de tots els ingressos de la persona usuària):

 

Menys de 600 euros mensuals

30

Entre 600 i 800 euros mensuals

25

Entre 800 i 1000 euros mensuals

20

Entre 1000 i 1200 euros mensuals

15

Entre 1200 i 1400 euros mensuals

10

Entre 1400 i 1600 euros mensuals

5

Més de 1600 euros mensuals

0

Article 8. Carta de drets i obligacions.

8.1. Drets de les persones destinatàries dels serveis socials

Les persones destinatàries dels serveis socials tenen els drets següents:

a) Dret a accedir al sistema de serveis socials en condicions d'igualtat sense discriminació per raó de lloc de naixement, idioma, ètnia, sexe, orientació sexual, estat civil, situació familiar, edat, discapacitat, religió, ideologia, opinió o qualsevol altra condició personal o social.

b) Dret a rebre informació suficient i verídica, en termes comprensibles, sobre les prestacions i els recursos disponibles i sobre els requisits necessaris per accedir als serveis, i també sobre altres recursos de protecció social i sobre les competències de les administracions públiques en aquest àmbit. Per fer-ho efectiu, s'ha de disposar dels ajuts i els suports necessaris per comprendre la informació que els sigui donada si tenen dificultats derivades del desconeixement de la llengua, si tenen alguna discapacitat o per altres raons que ho justifiquin.

c) Dret a rebre la valoració de la seva situació i, si és procedent, la valoració de les necessitats socials de les persones familiars o de les persones que en tenen cura, en un llenguatge clar i entenedor.

d) Dret a disposar d'un pla individual d'atenció personal o familiar d'acord amb la valoració de la seva situació, que han d'aplicar tècnicament professionals mitjançant procediments reconeguts i acreditats.

e) Dret a estar informades del procés d'intervenció social i a participar en l'elecció dels serveis o les prestacions entre les opcions que els presentin les administracions, sempre que aquests fets no vagin en contra del normal desenvolupament de l'atenció o perjudiquin a qualcuna de les parts que hi intervenen.

f) Dret a rebre informació prèvia amb relació a qualsevol intervenció que els afecti, per tal que hi puguin donar consentiment específic i lliure. El consentiment de les persones incapacitades i de les persones menors d'edat s'atorga de conformitat amb el procediment legalment establert per a aquests casos.

g) Dret a renunciar a les prestacions i als serveis concedits en els termes establerts per la legislació vigent, llevat que la renúncia afecti els interessos de les persones menors d'edat o de persones incapacitades o presumptament incapaces.

h) Dret a la confidencialitat respecte de la informació que coneguin els serveis socials, d'acord amb la legislació de protecció de dades de caràcter personal.

i) Dret a l'accés, en qualsevol moment, al seu expedient individual, d'acord amb el que estableix la legislació vigent, i en tot el que no vulneri el dret a la intimitat de terceres persones.

j) Dret a l'assignació de personal professional de referència, en els termes establerts reglamentàriament.

k) Dret a la participació.

l) Dret a rebre serveis de qualitat i a conèixer els estàndards establerts a aquest efecte.

m) Dret a suggerir i a fer reclamacions.

n) Dret a domiciliar-se sempre que es compleixin els requisits establerts a la normativa vigent.

o) Dret a la continuïtat de la prestació dels serveis en les condicions establertes o convingudes.

p) Dret a ser orientades cap a altres recursos alternatius que siguin necessaris.

q) La resta de drets que estableixi la normativa reguladora dels centres i serveis.

8.2. Deures de les persones usuàries dels serveis socials

a) Complir les normes, els requisits, les condicions i els procediments establerts en les prestacions i els serveis; seguir el programa d'atenció i les orientacions que s'hagin acordat amb el personal professional competent, i comprometre's a participar activament en el procés.

b) Facilitar informació verídica sobre les circumstàncies personals, familiars i econòmiques, sempre que el seu coneixement sigui necessari per valorar i atendre la seva situació, i també comunicar les variacions que es produeixin.

c) Destinar la prestació a la finalitat per a la qual fou concedida.

d) Acudir a les entrevistes a les quals les citi el personal professional dels serveis socials.

e) Tenir la roba, els estris i productes d'higiene personal necessaris per desenvolupar el servei.

f) Tenir l'habitatge en condicions adequades per poder desenvolupar el servei.

g) Aportar les ajudes mecàniques necessàries.

h) Atendre les demandes que realitzi el/la treballador/a familiar a l'hora de desenvolupar el servei.

i) Contribuir al finançament del cost del servei quan es tingui capacitat econòmica i així s'estableixi normativament.

j) Informar sobre qualsevol canvi que es produeixi quant a la seva situació personal, familiar, social i econòmica, que pugui donar lloc a modificar, suspendre o extingir la prestació del servei.

k) Complir el reglament de règim interior.

l) Signar el contracte assistencial pertinent amb l'entitat prestadora del servei.

m) La resta de deures que estableixi la normativa reguladora dels centres i serveis.

Article 9. Finançament

El SAD i el Servei de menjar a domicili es finançaran amb les aportacions del Govern de les Illes Balears, del Consell de Mallorca, del propi Ajuntament i de les persones usuàries.

Disposició derogatòria única. Normes que es deroguen.

1. Queden derogades totes les normes municipals que s'oposin, contradiguin o siguin incompatibles amb el que disposa aquesta Ordenança.

2. En particular, queda derogat el Reglament municipal del servei d'ajuda a domicili publicat en el BOCAIB núm. 28 de dia 2 de març de 1991 i la seva modificació publicada en el BOIB núm. 38 de dia 13 de març de 2012.

Disposició final. Entrada en vigor.

Aquesta Ordenança entrarà en vigor quan hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils que indica l'article 113 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears i quan s'hagi publicat íntegrament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Felanitx, març 2022

Documents adjunts