Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 243892
Ordenança reguladora de la prestació patrimonial pública no tributària per a la prestació del servei d'aparacaments a la Plaça Mallorca i la Plaça Antoni Mateu

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Acord del Ple de data 28 d'abril de 2022 de l'Ajuntament de Inca pel qual s'aprova definitivament la modificació de l'Ordenança reguladora de la prestació patrimonial pública no tributària per a la prestació del servei d'aparcaments a la Plaça Mallorca i la Plaça Antoni Mateu.

El Ple d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 28/04/2022, va acordar l'aprovació definitiva, amb resolució expressa de les reclamacions presentades,  de la modificació de la prestació patrimonial pública no tributària per a la prestació dels serveis d'aparcaments a la Plaça Mallorca i a Plaça Antoni Mateu.

El text íntegre de la prestació patrimonial pública no tributària es fa públic a l'efecte de l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local.

 “ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL PÚBLICA NO TRIBUTÀRIA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'APARCAMENTS A LA PLAÇA MALLORCA I LA PLAÇA ANTONI MATEU

Article 1.- Fonaments i naturalesa.

1.1. De conformitat amb l'establert als articles 133.2 i 142 de la Constitució i a l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i el disposat a l'article 20.6 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la «Prestació patrimonial de caràcter públic no tributari per la prestació del servei d'aparcaments a la Plaça Mallorca i la Plaça Antoni Mateu», que es regirà per aquesta ordenança.

1.2. D'acord amb l'article 20.6, les contraprestacions econòmiques establertes coactivament que es percebin per la prestació dels serveis públics a què es refereix l'apartat 4 de l'article 20 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, realitzada de manera directa mitjançant personificació privada o mitjançant gestió indirecta, tendran la condició de prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari, conforme al previst a l'article 31. 3 de la Constitució.

 

En concret, tendran tal consideració les exigides per l'explotació d'obres o la prestació de serveis, en règim de concessió, societats d'economia mixta, entitats públiques empresarials, societats de capital íntegrament públic i altres formes de Dret privat.

 

Sense perjudici de l'establert a l'article 103 de la Llei de contractes del sector públic, les contraprestacions econòmiques a què es refereix aquest apartat es regularan mitjançant ordenança. Durant el procediment d'aprovació d'aquesta ordenança, les entitats locals sol·licitaran l'informe preceptiu de les administracions públiques a les quals l'ordenament jurídic els n'atribueix alguna facultat d'intervenció.

 

Pressupost de fet de la prestació patrimonial

Article 2.-

Constitueix l'objecte d'aquesta prestació patrimonial la utilització pels particulars dels aparcaments situats en la Plaça Mallorca i la plaça Antoni Mateu, mitjançant l'entrada i estada dels vehicles en els mateixos.

Persones obligades al pagament

Article 3.-

Estan obligades al pagament de la prestació patrimonial les persones físiques o jurídiques i les entitats a que es refereix l'article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que gaudeixin, utilitzin o aprofitin del servei d'aparcaments de la Plaça Mallorca i de la plaça Antoni Mateu.

Responsables

Article 4.-

4.1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques o jurídiques a què es refereixen l'article 42 de la Llei general tributària.

4.2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei general tributària.

Quantia de la tarifa

Article 5.-

5.1. La tarifa de preu a satisfer pel servei d'aparcament de la plaça Mallorca i la plaça Antoni Mateu serà determinada, en el cas del aparcament rotatori, en funció del període de temps d'utilització dels servei i la quantia econòmica per unitat de temps establerta en el article 6.1 de la present ordenança, mentre que en els aparcaments amb reserva de plaça per un període de temps preestablert la tarifa serà l'establerta en l'article 6 apartats 2 i 3.

5.2. La quantia d'aquestes tarifes serà exposada en llocs visibles a l'entrada i sortida dels aparcaments de la Plaça Mallorca i la plaça Antoni Mateu.

Tarifa

Article 6.-

6.1. Tarifa del servei d'aparcaments rotatoris a la Plaça Mallorca i a la Plaça Antoni Mateu

La tarifa màxima d'aquesta prestació patrimonial, IVA inclòs, serà la següent:

 

Euros

Per cada minut

0,0239

6.2. Tarifes estacionament amb reserva de plaça Plaça Mallorca

La tarifa màxima d'aquesta prestació patrimonial, IVA inclòs, serà la següent:

 

Euros

Abonament mensual (24 hores)

55

Abonament mensual nocturn (20 h a 8h)

27,50

Abonament mensual dïurn (8h a 20 h)

27,50

6.3. Tarifa estacionament amb reserva de plaça a la Plaça Antoni Mateu

La tarifa màxima d'aquesta prestació patrimonial, IVA inclós, serà la següent:

 

Euros

Abonament mensual (24 hores)

50

Abonament mensual nocturn (20 h a 8h)

25

Abonament mensual dïurn (8h a 20 h)

25

 

Meritació de la prestació patrimonial i normes de gestió i cobrança

 

Article 7.

7.1. En el supòsit determinat en l'article 2.1 es merita la prestació del servei i neix l'obligació de pagament de la prestació patrimonial, des de que s'inicia el servei d'aparcament mitjançant l'entrada dels vehicles subjectes a la prestació patrimonial no tributària.

7.2. El pagament de la tarifa s'efectuarà en el moment de la sortida dels aparcaments de la plaça Mallorca o la plaça Antoni Mateu, essent requisit imprescindible per la sortida de qualsevol vehicle el pagament de la prestació patrimonial.

Article 8.

8.1. La quantificació del termini de temps per determinar la tarifa de la prestació patrimonial no tributària serà el resultat de la diferència entre l'hora de retirada o sortida del vehicle i l'hora d'entrada del mateix en els recintes de l'aparcament, segons la targeta tiquet expedida per les instal·lacions de control que s'habilitin.

8.2. Serà requisit imprescindible la presentació de targeta tiquet per l'avaluació de l'import a satisfer per aquesta prestació patrimonial. En els supòsits de no presentar la targeta en el moment d'efectuar la sortida dels vehicles dels aparcaments, la quantificació de la tarifa es realitzarà en funció del temps real d'estància, determinat a través del sistema d'identificació de matrícula, dia, hora i minut d'entrada, que té instal·lat l'aparcament de conformitat amb la normativa.

Article 9.

L'horari de l'estada o permanència dels vehicles dins del recinte dels aparcaments de la Plaça Mallorca o la Plaça Antoni Mateu, serà establert per cada un d'ells mitjançant anuncis en llocs visibles, a l'entrada i sortida dels aparcaments.

Article 10.

L'administració i cobrança de les tarifes es realitzarà per l'empresa concessionària dels servei de gestió i explotació dels aparcaments de la plaça Mallorca i la plaça Antoni Mateu.

Recaptació en període executiu

Article 11.

Finalitzat el termini de pagament de les tarifes en voluntària, sense que hagin estat abonades, s'iniciarà el període executiu, essent exigides pel procediment de constrenyiment, declaració per a la qual es formalitzarà l'oportú expedient d'acord amb el que preveu el vigent Reglament General de Recaptació.

Infraccions i sancions

Article 12.

En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries, així com les sancions que corresponguin en cada cas s'estarà al que disposen els articles 181 i següents de la Llei general tributària.

Gestió del servei

Article 13.

El servei es gestiona de forma indirecta, a travès d'empresa concessionària, essent d'aplicació el previst en els plecs clàusules administratives i de prescripcions tècniques i el contracte subscrit amb l'empresa adjudicatària.

Disposició final

La present ordenança, la redacció ha estat aprovada per l'Ajuntament en ple en sessió del dia 28 d'abril de 2022 i entra en vigor a partir del dia següent a la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma, quedant en vigor mentre no se n'acordi la seva modificació o derogació.”

Contra el present acord es podrà interposar pels interessats recurs contenciós-administratiu, davant la Sala de lo Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Balears, dins el termini de dos mesos des de el dia següent a la publicació del presente acord en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de conformitat amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa.

 

Inca, en el dia de la signatura electrònica (29 d'abril de 2022)

El alcalde Virgilio Moreno Sarrio