Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

Núm. 245738
Aprovació definitiva del pressupost municipal 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el 23 de març de 2022, va acordar l'aprovació inicial del Pressupost General per a l'exercici 2022, integrat pel Pressupost de l'Entitat Municipal, i el del Patronat de la Residència de les Persones Majors, amb les bases d'execució, la plantilla de personal i l'altra documentació requerida legalment, de conformitat amb tot allò que disposen l'article 112 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i l'article 169 del RDL 2/2004 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i es publicà anunci en el BOIB 42 de data 26/03/2022.

En data 13/04/2022 s'han presentat reclamacions contra l'esmentat acord, les quals han estat resoltes per l'acord plenari de data 27/04/2022, aprobante-se definitivament el Pressupost General Consolidat per a l'exercici 2022, i es publica resumit per capítols juntament amb la plantilla de personal.

 

 

 

PATRONAT

TOTAL

 

 

RESUM PER CAPITOLS

AJUNTAMENT

RESIDÈNCIA

SENSE

Transferències

TOTAL

 

 

 

PERSONES

CONSOLIDAR

Internes

CONSOLIDAT

 

 

 

MAJORS

 

 

 

ESTAT D'INGRESSOS

 

 

 

 

 

Cp1

Imposts directes

18.211.100,00

0,00

18.211.100,00

 

18.211.100,00

Cp2

Imposts indirectes

1.885.500,00

0,00

1.885.500,00

 

1.885.500,00

Cp3

Taxes,Preus Pub.i altres ing.

12.009.100,00

205.100,00

12.214.200,00

 

12.214.200,00

Cp4

Transferències corrents

10.464.000,00

1.578.726,00

12.042.726,00

1.578.726,00

10.464.000,00

Cp5

Ingressos patrimonials

3.863.600,00

100,00

3.863.700,00

 

3.863.700,00

Cp6

Venda d'inversions reals

0,00

0,00

0,00

 

0,00

Cp7

Transferències de capital

0,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

Cp8

Actius financers

55.000,00

12.000,00

67.000,00

 

67.000,00

Cp9

Passius financers

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

TOTAL INGRESSOS

46.488.300,00

1.815.926,00

48.304.226,00

1.598.726,00

46.705.500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 ESTAT DE DESPESES

 

 

 

 

 

Cp1

Despeses de personal

23.541.077,62

1.535.856,22

25.076.933,84

 

25.076.933,84

Cp2

Desp.corrents bens i serveis

17.533.392,53

238.100,00

17.771.492,53

 

17.771.492,53

Cp3

Despeses financeres

165.000,00

1.000,00

166.000,00

 

166.000,00

Cp4

Transferències corrents

2.098.593,47

0,00

2.098.593,47

1.578.726,00

519.867,47

Cp5

Fons Contingència

1.428.541,94

8.969,78

1.437.511,72

 

1.437.511,72

Cp6

Inversions reals

1.553.749,12

20.000,00

1.573.749,12

 

1.573.749,12

Cp7

Transferències de capital

112.945,32

0,00

112.945,32

20.000,00

92.945,32

Cp8

Actius financers

55.000,00

12.000,00

67.000,00

 

67.000,00

Cp9

Passius financers

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

TOTAL DESPESES

46.488.300,00

1.815.926,00

48.304.226,00

1.598.726,00

46.705.500,00

 

PLANTILLA ORGÀNICA DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR, CORRESPONENT A L'EXERCICI 2022.

PLANTILLA PERSONAL EVENTUAL

CATEGORIA

NÚM. PLACES

NÚM. PLACES VACANTS

Assessor/a

2

2

PLANTILLA PERSONAL FUNCIONARI

ESCALA

SUBESCALA

CLASSE

ESPECIALITAT

GRUP

NÚM. PLACES

FC

FI

CS

NÚM. PLACES VACANTS

HABILITACIÓ NACIONAL

intervenció - tresoreria

superior

sense especialitat

A1

2

2

0

0

0

HABILITACIÓ NACIONAL

secretaria

superior

sense especialitat

A1

1

0

0

1

0

HABILITACIÓ NACIONAL

Secretaria-intervenció

 

Sense especialitat

A1

1

0

0

0

1

ADMINISTRACIÓ GENERAL

tècnica

---

sense especialitat

A1

11

2

6

1

2

ADMINISTRACIÓ GENERAL

gestió

---

sense especialitat

A2

1

0

1

0

0

ADMINISTRACIÓ GENERAL

administrativa

---

sense especialitat

C1

23

12

3

0

8

ADMINISTRACIÓ GENERAL

auxiliar

---

sense especialitat

C2

29

14

14

0

1

ADMINISTRACIÓ GENERAL

subalterna

---

sense especialitat

AP

1

0

1

0

0

ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

tècnica

superior

superior arquitectura

A1

2

0

2

0

0

ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

tècnica

superior

superior pedagogia

A1

2

1

1

0

0

ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

tècnica

superior

superior psicologia

A1

1

0

0

0

1

ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

tècnica

superior

superior assessor/a lingüístic/a

A1

1

1

0

0

0

ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

tècnica

superior

superior economia

A1

1

1

0

0

0

ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

tècnica

superior

superior enginyer/a industrial

A1

1

1

0

0

0

ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

tècnica

superior

superior informàtica

A1

1

0

0

0

1

ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

tècnica

superior

superior gestió esportiva

A1

1

0

1

0

0

ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

serveis especials

policia local / executiva / inspector/a

policia local / executiva / inspector/a sense especialitat

A2

1

1

0

0

0

ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

serveis especials

policia local / executiva / subinspector

policia local / executiva / subinspector sense especialitat

A2

3

1

0

2

0

ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

tècnica

mitja

mitja treballador/a social

A2

5

2

3

0

0

ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

tècnica

mitja

mitja arquitectura tècnica

A2

3

0

3

0

0

ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

tècnica

mitja

mitja enginyeria tècnica industrial

A2

1

1

0

0

0

ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

tècnica

mitja

Mitja enginyeria tècnica obres públiques

A2

1

0

0

0

1

ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

tècnica

mitja

mitja tècnic/a prevenció

A2

1

0

0

0

1

ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

tècnica

mitja

mitja ajudant/a d'arxiu

A2

1

0

1

0

0

ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

tècnica

mitja

Mitjà turisme

A2

1

0

0

0

1

ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

Tècnica

Auxiliar

Delineant

C1

1

0

0

0

1

ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

Tècnica

Auxiliar

Gestió cultural

C1

1

0

0

0

1

ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

serveis especials

comeses especials

comeses especials zelador/a d'obres

C1

1

0

1

0

0

ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

serveis especials

policia local / bàsica / oficial

policia local / bàsica / oficial sense especialitat

C1

17

7

0

1

9

ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

serveis especials

policia local / bàsica / policia

policia local / bàsica / policia sense especialitat

C1

90

85

1

0

4

ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

tècnica

auxiliar

auxiliar informàtica de sistemes

C1

3

0

2

0

1

ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

serveis especials

comeses especials

comeses especials aux. Informador

C2

2

0

2

0

0

ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

serveis especials

comeses especials

comeses especials educador de carrer

C2

1

1

0

0

0

PLANTILLA PERSONAL LABORAL

CATEGORIA

DESCRIPCIÓ

NIVELL

NÚM. PLACES

PERSONAL FIJO

PERSONAL INTERINO

NÚM. PLACES VACANTS

Titulat universitari superior

Tècnic/a superior enginyeria agrònoma

N1

1

0

1

0

Titulat universitari superior

Tècnic/a superior pedagogia

N1

1

1

0

0

Titulat universitari grau mitjà

Assistent/a social

N2

1

0

1

0

Titulat universitari grau mitjà

Agent de desenvolupament local

N2

2

0

0

2

Tècnic/a grau mitjà

Administratiu/iva

N3.1

3

0

3

0

Tècnic/a grau mitjà

Educador/a

N3.2

21

7

9

5

Tècnic/a grau mitjà

Encarregat/ada

N3.3

1

0

0

1

Tècnic d'oficis

Capatàs/assa

N4.1

1

0

0

1

Tècnic d'oficis

Oficial 1ª especialista

N4.2

4

0

3

1

Personal especialitzat

Oficial 1ª sense especialitat

N5

13

5

5

3

Personal especialitzat

Xofer

N5

10

4

5

1

Personal especialitzat

Agent medioambiental

N5

3

0

3

0

Personal especialitzat

Jardiner/a

N5

3

0

2

1

Tècnic de grau bàsic

Auxiliar Administratiu/iva

N6

5

0

5

0

Tècnic de grau bàsic

Informador/a juvenil

N6

1

0

1

0

Tècnic de grau bàsic

Auxiliar Educador/a

N6

8

2

6

0

Tècnic de grau bàsic

Treballador/a familiar

N6

7

2

5

0

Personal auxiliar

Oficial 2ª

N7

8

0

8

0

Personal auxiliar

Peó especialista

N7

8

0

6

2

Personal auxiliar

Ajudant/a de jardineria

N7

3

1

2

0

Personal subaltern

Conserge

N8

6

0

4

2

Personal subaltern

Peó sense especialitat

N8

34

4

23

7

Personal subaltern

Personal de neteja

N8

11

1

8

2

PLANTILLA ORGÀNICA DE PERSONAL DEL PATRONAT DE LA REDIDÈNCIA CORRESPONENT A L'EXERCICI 2022.

1. PERSONAL LABORAL

CATEGORIA

DESCRIPCIÓ

NIVELL

NÚM. PLACES

PERSONAL FIJO

PERSONAL INTERINO

NÚM. PLACES VACANTS

Personal Titulat universitari de grau mitjà

Director/a

N2

1

0

0

1

Personal Titulat universitari de grau mitjà

D.U.I.

N2

3

0

2

1

Personal Titulat universitari de grau mitjà

Diplomat/ada fisioteràpia

N2

1

0

0

1

Personal Tècnic/a de grau bàsic

Tècnic/a auxiliar d'infermeria

N6

15

2

4

9

Personal auxiliar

Cuiner/a 2ª

N7

2

0

2

0

Personal subaltern

Conserge

N8

2

0

0

2

Personal subaltern

Marmitó

N8

3

0

1

2

Personal subaltern

Personal neteja

N8

5

0

3

2

  

Llucmajor, a data de signatura electrònica (28 d'abril de 2022)

El batle

(Eric Jareño Cifuentes)