Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

Núm. 246135
Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 07/2022, per crèdit extraordinària i suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals, aprovada inicialment per l’Ajuntament en Ple en la sessió del dia 29 de març de 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Havent finalitzat el termini d'exposició al públic de la modificació pressupostària 07/2022, per crèdit extraordinària i suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals, aprovada inicialment per l'Ajuntament en Ple en la sessió del dia 29 de març de 2022, i no havent estat formulada cap reclamació contra l'acord d'aprovació inicial, aquest esdevé definitiu, i, en compliment del que disposa l'article 169 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es publica a continuació la modificació realitzada a nivell d'aplicació pressupostària:

Crèdit extraordinari

PARTIDA

DESCRIPCIÓ

CRÈDIT ACTUAL

AUGMENT

CRÈDIT DEFINITIU

NL 330 625022

EQUIPAMENT NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

0,00

7.400,00

7.400,00

EN 326 202013

LLOGUER LOCAL ESCOLES INFANTS

0,00

15.245,00

15.245,00

CU 334 634000

RESTAURACIÓ LLAÜT AGUSTINA CIM

0,00

4.000,00

4.000,00

CU 334 635002

RESTAURACIÓ ESCULTURES NU I CAVALL

0,00

21.500,00

21.500,00

CU 334 635003

EMMARCACIÓ ESTANDART ALCÚDIA

0,00

5.000,00

5.000,00

CU 334 625025

EQUIPAMENT BAR AUDITORI

0,00

2.387,09

2.387,09

ES 342 623027

NOU EQUIPAMENT ESPORTS GIMNÀSTICA

0,00

168.781,91

168.781,91

ES 342 632011

ADEQUACIÓ PISTA EXTERIOR INST. ESPORTIVES

0,00

135.155,40

135.155,40

ES 342 632014

ADEQUACIÓ I MILLORES PAVELLÓ MUNICIPAL

0,00

400.000,00

400.000,00

MT 425 227061

SISTEMA COMPTABILITAT ENERGÈTICA 

 0,00

16.406,32

16.406,32 

GU 151 600022

ADQUISICIÓ-EXPROPIACIÓ PARCEL·LA 194 URB PLATJA ALCÚDIA

0,00

183.554,57

183.554,57

OP 425 622027

FOTOVOLTAIQUES S'HORT DES FASSERS

0,00

48.074,26

48.074,26

OP 333 622008

REPARACIÓ COBERTA AUDITORI

0,00

483.973,90

483.973,90

OP 164 632009

REFORMA CEMENTIRI MUNICIPAL

0,00

410.055,19

410.055,19

OP 336 622030

REPARACIÓ I RESTAURACIÓ TORRE CAMPANAR

0,00

169.287,92

169.287,92

OP 1532 600001

ASFALTAT DE CARRERS

0,00

775.894,59

775.894,59

OP 454 600002

ASFALTAT CAMINS RURALS

0,00

289.137,22

289.137,22

OP 160 610024

XARXA PLUVIALS C/POLLS

0,00

142.702,06

142.702,06

OP 920 622024

LONA PLACETA VERDURES

0,00

5.950,00

5.950,00

 

 

 

3.284.505,43

 

Suplement de crèdit

PARTIDA

DESCRIPCIÓ

CRÈDIT ACTUAL

AUGMENT

CRÈDIT DEFINITIU

MT 1621 633003

ADQUISICIÓ I GRAN REPARACIÓ CONTENIDORS I PAPERERES

10.000,00

10.000,00

20.000,00

NL 330 210002

MANTENIMENT RÈTOLS INFORMATIUS

1.255,00

1.500,00

2.755,00

NL 330 226992

ACTIVITATS DIVERSES DE NORMALITZACIÓ

8.500,00

11.000,00

19.500,00

PR 135 213009

MANTENIMENT UTILLATGE PROTECCIÓ CIVIL

2.500,00

370,00

2.870,00

PR 135 226990

ALTRES DESPESES PROTECCIÓ CIVIL

5.000,00

5.500,00

10.500,00

PR 135 221032

SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE PROTEC CIVIL

3.000,00

870,00

3.870,00

PR 135 221992

MATERIAL DIVERS PROTECCIÓ CIVIL

2.000,00

65,00

2.065,00

EN 326 227994

SERVEI ESCOLETA 0-3 ANYS

635.000,00

370.021,02

1.005.021,02

CO 4312 479001

SUBVENCIONS CUPONS COMERÇOS

100.000,00

100.000,00

200.000,00

CU 334 226099

DESPESES VIA FORA

35.000,00

15.000,00

50.000,00

FI 4311 632000

MATERIAL FIRA

10,00

2.400,00

2.410,00

OP 1532 600018

PAVIMENTACIÓ I SOTERRAMENT INSTAL·LACIONS C/ CASTELLET

200.857,12

53.994,63

254.851,75

OP 1532 600015

PAVIMENTACIÓ ACCESSOS PLATJA

400.000,00

1.397.869,82

1.797.869,82

OP 439 622028

CONSTRUCCIÓ 6 BALNEARIS PLATJA D'ALCÚDIA (SECTOR I)

308.000,00

3.217.243,26

3.525.243,26

OP 425 623011

SEGON PROJECTE SUBSTITUCIÓ ENLLUMENAT

504.750,47

252.367,56

757.118,03

OP 151 640001

REDACCIÓ PROJECTES TÈCNICS

165.939,49

383.530,11

549.469,60

 

 

 

5.821.731,40

 

L'import total de la modificació de crèdit es finançarà amb el romanent líquid de tresoreria per a despeses generals, calculat segons l'establert a la Regla 81 a 86 de la Instrucció de Comptabilitat:

CONTROL DEL ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (RTGG)

IMPORT

Romanent Inicial:

97.421.958,37

Romanent Utilitzat:

 

   -Incorporació de Romanents:

542.548,02

   -Crèdits Extraordinaris:

0,00

   -Suplements de Crèdits:

0,00

Romanent Líquid de Tresoreria Disponible:

96.879.410,35

Total Romanent Utilitzat en aquesta modificació:

9.106.236,83

Romanent Líquid de Tresoreria Disponible:

87.773.173,52

Contra el present acord, en virtut del que es disposa en l'article 171 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, els interessats podran interposar directament recurs contenciós-administratiu en la forma i terminis establerts en els articles 25 a 42 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora d'aquesta Jurisdicció.

Sense perjudici d'això, segons allò que s'ha fixat en l'article 171.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, la interposició d'aquest recurs no suspendrà per si sola l'efectivitat de l'acte o acord impugnat.

 

Alcúdia, 29 d'abril de 2022

La batlessa

Bàrbara Rebassa Bisbal