Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE MURO

Núm. 245384
Aprovació definitiva exp. 6-2022 de crèdits extraordinaris i suplement de crèdit

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Als efectes oportuns i en compliment del que disposa l'article 169, en relació amb l'article 177.2, de Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals -TRLRHL-, i article 38.2, en relació amb l'article 20.3 de Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol i d' el Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, es fa públic, per a general coneixement, que ha quedat automàticament elevat a definitiu l'acord de l'Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 31 de març de 2022 pel qual es va aprovar inicialment l'expedient 6 /2022 de modificació de crèdits mitjançant crèdits extraordinaris i suplement de crèdit essent una modificació de crèdit en el pressupost 2022, el detall és el següent:

Crèdits Extraordinaris

Descripció

Apl. Pressup.

Import

Renovació Il·luminació pistes de tennis

3420.62312

56.000,00

Xarxa drenatge c. Arquitecte Gabriel Alomar

1600.60914

38.000,00

Equipament Vehicle Brigada

1560.62400

4.931,94

Total

 

98.931,94

Suplements de Crèdit

Descripció

Apl. Pressup.

Import

Substitució dels terminals d'emergència de les habitacions de la residència

2350.62308

8.147,07

Total

 

8.147,07

Total Expedient

 

107.079,01

De conformitat amb el que disposen els articles 113.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local -LRBRL-, i 171.1 de Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals -TRLRHL-, els interessats podran interposar directament recurs contenciós-administratiu davant la Sala del Tribunal Superior de Justícia de Balears, en els terminis que estableix l'article 46 de la Llei 29 / 1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció -LJCA-.

 

Muro, 2 de maig de 2022

El batle Miquel Porquer Tugores