Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS

   • Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics per la qual es nomena la directora adjunta d’aquest ens

    Número de registre 3428 - Pàgina 15919

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Nomenament de personal funcionari de carrera

    Número de registre 3376 - Pàgina 15920

  • UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del Rector del dia 12 d’abril de 2022 per la qual es nomena funcionària de carrera l’aspirant aprovada a les proves selectives d’accés al subgrup A1 pel torn lliure, per a l’ingrés a l’escala de tècnics de gestió de cossos generals d’aquesta universitat

    Número de registre 2971 - Pàgina 15921

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Nomenament d’oficial de policia local de l’Ajuntament d’Alaró, en comissió de serveis

    Número de registre 3294 - Pàgines 15922-15923

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Extracte de l’Acord de la Junta de Govern de dia 30 de març de 2022 de modificació de l’acord de nomenament de representants municipals als consells escolars dels centres públics d’infantil, primària, secundària, FP, educació especial i de règim especial

    Número de registre 3365 - Pàgines 15924-15925

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA DE LA QUALITAT UNIVERSITÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del president de l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears de 25 d’abril de 2022 per la qual es corregeixen els errors detectats en la Resolució del president de l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears de 26 de gener de 2022 per la qual s’aproven la convocatòria i les bases per a la selecció d’un ajudant tècnic de qualitat

    Número de registre 3285 - Pàgines 15926-15927

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Resolució de la directora general d'Investigació en Salut, Formació i Acreditació, en virtut de l'encomana de la presidenta de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears, de 23 d'abril de 2021, segons l'article 28.3 dels Estatuts de la Fundació IdISBa, per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d'un tècnic o tècnica de suport a la investigació per al grup GRAPP-caIB de les Xarxes d'Investigació Cooperativa Orientada a Resultats en Salut (RICORS) (RD21/0016/0009)

    Número de registre 3278 - Pàgines 15928-15934

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora general de Funció Pública, per la qual s’aprova la llista definitiva de persones admeses i excloses, amb expressió de les causes de l’exclusió, en el procediment per proveir llocs de treball de personal funcionari de carrera de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocat per la Resolució de 22 d’octubre de 2021 (BOIB EXT. núm. 150, d’1 de novembre)

    Número de registre 3380 - Pàgines 15935-16279

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 25 d'abril de 2022 per la qual s'aprova la convocatòria per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, una plaça vacant del grup tècnic de la funció administrativa (A1) de la plantilla orgànica autoritzada dels Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears, posició 25006586

    Número de registre 3339 - Pàgines 16280-16290

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució d’aprovació de la convocatòria en Comissió de serveis CS52/2022 de metge/ssa de la Secció d'Atenció a les Drogodependències de l'Àrea d'Inclusió Social de l’IMAS

    Número de registre 3293 - Pàgines 16291-16298

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Resolució per la qual es modifica la convocatòria del director de la Fundació Mallorca Turisme per la qual s’aproven les Bases específiques reguladores del procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de places de tècnic/a en comunicació, màrqueting i audiovisuals a la Fundació Mallorca Turisme

    Número de registre 3290 - Pàgines 16299-16300

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Convocatoria i bases específiques que regiran la convocatòria per a constituir una borsa de treball per a proveir, amb personal funcionari interí, necessitats urgents existents en la policia local de l'Ajuntament d’Alcúdia

    Número de registre 3346 - Pàgines 16301-16307

  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Convocatòria i bases per a la cobertura com a personal funcionari de carrera d’una plaça de Policia Local de l’Ajuntament d’Algaida mitjançant procediment ordinari

    Número de registre 3314 - Pàgines 16308-16324

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Convocatòria i bases per a la creació d'una borsa de treball, de personal funcionari interí dinamitzador/a juvenil, escala d'Administració especial, grup C, subgrup C1, de l'Ajuntament de Deià

    Número de registre 3309 - Pàgines 16325-16331

  • AJUNTAMENT DES MERCADAL

   • Resolució de Batlia de 28 d’abril de 2022, per la qual s’aproven la convocatòria i les bases destinades a contractar agents de corresponsabilitat i conciliació per a l’any 2022

    Número de registre 3378 - Pàgines 16332-16336

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Convocatòria per a la selecció de monitors de temps lliure per crear una borsa de feina de monitors/es de temps lliure mitjançant concurs de mèrits de l'Ajuntament de Manacor

    Número de registre 3275 - Pàgines 16337-16343

  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Aprovació llista definitiva d'aprovats de la borsa de treball de cap de cuina de la Residència Reina Sofia a l’Ajuntament de Muro

    Número de registre 3269 - Pàgina 16344

  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Aprovació de la convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball d’arquitecte tècnic, del grup A, subgrup A2, de l’Ajuntament de Muro, mitjançant sistema de concurs

    Número de registre 3270 - Pàgines 16345-16352

  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Aprovació de la convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per la contractació laboral categoria auxiliar de clínica per a la residència reina Sofia de Muro

    Número de registre 3271 - Pàgines 16353-16359

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Aprovació de la llista de persones aspirants per formar part del Borsí Provisional, per cobrir amb caràcter d’interinitat places de la Subescala auxiliar administrativa de l’Ajuntament de Palma

    Número de registre 3347 - Pàgines 16360-16374

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Bases reguladores del procediment selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de personal Zelador de Medi Ambient, urbanisme, activitat i demes serveis municipals personal funcionari interí, de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu

    Número de registre 3363 - Pàgines 16375-16384

  • AJUNTAMENT DE SENCELLES

   • Correcció d’errors de la Resolució de batlia de data 7 d’abril de 2022 per la qual es modifica la designació dels membres del tribunal qualificador del concurs per a la cobertura amb caràcter interí de la plaça de secretari/a-interventor/a de l’Ajuntament de Sencelles, mitjançant una borsa de feina amb caràcter temporal per a cobrir necessitats urgents de prestació de serveis

    Número de registre 3390 - Pàgina 16385