Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Núm. 241113
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora general de Funció Pública, per la qual s’aprova la llista definitiva de persones admeses i excloses, amb expressió de les causes de l’exclusió, en el procediment per proveir llocs de treball de personal funcionari de carrera de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocat per la Resolució de 22 d’octubre de 2021 (BOIB EXT. núm. 150, d’1 de novembre)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. Per Resolució de 22 d'octubre de 2021 (BOIB EXT. núm. 150, d'1 de novembre de 2021) es va aprovar la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació de les comissions tècniques de valoració del procediment per proveir llocs de feina de personal funcionari de carrera de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. Mitjançant Resolució de 5 de novembre de 2021 (BOIB núm. 155, de 9 de novembre) es van corregir les errades detectades a l'annex 4 de la Resolució esmentada.

3. Mitjançant Resolució de 9 de novembre de 2021 (BOIB núm. 156, d'11 de novembre) es van corregir noves errades detectades a l'annex 4 de la Resolució esmentada.

4. En data 23 de febrer de 2022 es va publicar en la pàgina web http://ebap.caib.es la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora general de Funció Pública, per la qual s'aproven les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l'exclusió, en el procediment per proveir llocs de treball de personal funcionari de carrera de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocat per la Resolució de 22 d'octubre de 2021 (BOIB EXT. núm. 150, d'1 de novembre).

5. Una vegada transcorregut el termini previst en la Resolució indicada en el punt anterior per tal que les persones excloses esmenin les deficiències detectades i aportin els documents preceptius, escau l'aprovació i la publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses del procediment per a la provisió de llocs de treball del personal funcionari de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o d'alguns dels llocs convocats, amb expressió de la causa d'exclusió, convocat per la Resolució de 22 d'octubre de 2021 (BOIB EXT. núm. 150, d'1 de novembre).

Fonaments de dret

1. L'article 16 c) de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. L'article 6 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. La base 8 de la Resolució de 22 d'octubre de 2021 (BOIB EXT. núm. 150, d'1 de novembre de 2021) per la qual s'aproven la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació de les comissions tècniques de valoració del procediment per proveir llocs de feina de personal funcionari de carrera de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

4. L'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Proposta de resolució

Atesos els fets i fonaments de dret exposats, propòs a la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat que dicti una resolució en els termes següents:

1. Tenir per desistides a les persones interessades de les sol·licituds de llocs presentades en relació amb les quals no hagin esmenat o aportat els documents preceptius dins el termini establert.

 

2. Aprovar la llista definitiva de persones admeses en el concurs o d'alguns dels llocs convocats, en els termes que estableix l'annex 1 d'aquesta Resolució.

3. Aprovar la llista definitiva de persones excloses del concurs o d'alguns dels llocs convocats, amb expressió de la causa d'exclusió per a cada persona i lloc de feina, en els termes que estableix l'annex 2 d'aquesta Resolució.

4. Publicar aquesta Resolució en la pàgina web http://ebap.caib.es i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones excloses poden interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà que s'hagi publicat la Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà que s'hagi publicat aquesta Resolució, d'acord amb els articles 8.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en el dia de la signatura electrònica (27 d'abril de 2022)

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat Mercedes Garrido Rodríguez La directora general de Funció Pública Carmen Palomino Sánchez

Documents adjunts