Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R1 exp. 207 de data 10 de gener de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 13 de desembre de 2019, per la qual es convoquen subvencions per a inversions en la prevenció dels danys causats als boscos per incendis forestals, desastres naturals i catàstrofes, per a l’ any 2019

    Número de registre 870 - Pàgines 4569-4571

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Informació pública relativa al projecte de «Reparación de pavimentos del Paseo del Mar entre la intersección con la calle de Santa Agnes y el dique del puerto de Sant Antoni de Portmany»

    Número de registre 855 - Pàgina 4572

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació i citació a termini en el recurs contenciós administratiu procediment ordinari 509/2021

    Número de registre 845 - Pàgina 4573

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Concessió d'una subvenció nominativa al Club de Caçadors Federat Es Cap per a l'exercici 2021

    Número de registre 861 - Pàgines 4574-4575

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Convocatòria Junta General Extraordinària de la Comunitat de Regants de l’illa de Formentera

    Número de registre 858 - Pàgina 4576

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Decret d'inici de l’expedient de procediment sancionador LPSC 18/2021

    Número de registre 859 - Pàgina 4577

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Decret de inici de l’expedient de procediment sancionador LPSC 25/2021

    Número de registre 863 - Pàgina 4578

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Decret de inici de l’expedient de procediment sancionador LPSC 22/2021

    Número de registre 864 - Pàgina 4579

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Decret de inici de l’expedient de procediment sancionador LPSC 20/2021

    Número de registre 865 - Pàgina 4580

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

   • Acord de correcció de l’errada en la redacció de l’apartat 9.2.b del punt 20 de la convocatòria de subvencions 2022 per donar suport a la realització de projectes cinematogràfics o audiovisuals

    Número de registre 814 - Pàgina 4581

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

   • Correcció de l’errada en la redacció del primer paràgraf del punt 2 de la convocatòria de subvencions per activitats musicals 2022

    Número de registre 816 - Pàgina 4582

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

   • Extracte de la convocatòria de subvencions 2022 per associacions per activitats culturals

    Número de registre 813 - Pàgines 4583-4584

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Aprovació i notificació col·lectiva del Padró de la Taxa per la prestació de serveis assistencials. Exp. 2022/428

    Número de registre 846 - Pàgina 4585

  • AJUNTAMENT DE BANYALBUFAR

   • Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora del preu públic per la realització de l’activitat esportiva “Banyalbufar fa esport”

    Número de registre 828 - Pàgina 4586

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Expropiació dels béns i drets afectats pel projecte d'ampliació i millora del tractament de l'edar de Campos

    Número de registre 832 - Pàgines 4587-4589

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança Municipal de Circulació de l'Ajuntament de sa Pobla

    Número de registre 842 - Pàgina 4590

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació inicial del Pla de gestió sostenible de l’aigua i del Pla d’emergència davant situacions de sequera

    Número de registre 847 - Pàgina 4591

  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN

   • Acord del Ple de data 26 de gener 2022 de l'Ajuntament de Sant Joan per la qual s'aprova inicialment expedient de revisió d'ofici d'un acte administratiu(Expedient 853/2021)

    Número de registre 792 - Pàgina 4592

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Calendari períodes voluntaris de pagament per a persones abonades del servei municipal de proveïment-sanejament i parcial sanejament

    Número de registre 840 - Pàgina 4593

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Aprovació provisional de la modificació de Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a les entrades de vehicles a través de les voravies i les reserves de la via pública per a aparcament exclusiu, prohibició d’estacionament carrega o descarrega de mercaderies de qualsevol classe (BOIB núm. 107 de dia 19-07-2005 i BOIB núm. 167 de 4-12-2021)

    Número de registre 829 - Pàgina 4594

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança Municipal de Policia i Bon Govern

    Número de registre 830 - Pàgina 4595

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Conveni urbanístic amb permuta entre l'Excm. Ajuntament de Santa Margalida i Promocions Pastor Perelló S.L. per a facilitar la tramitació del procediment de modificació puntual de les normes subsidiàries municipals que possibilitin la requalificació i posterior permuta de terrenys amb objecte obtenir sòl dotacional i adequar la normativa municipal a la realitat física i econòmica del nucli de Santa Margalida

    Número de registre 872 - Pàgines 4596-4599

  • AJUNTAMENT DE SENCELLES

   • Aprovació inicial de la modificació puntual de les NNSS de Sencelles per l’obertura d’un vial de connexió entre el Carrer Jaume Sard i la Carretera MA-3121

    Número de registre 788 - Pàgina 4600