Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Núm. 61882
Decret de inici de l’expedient de procediment sancionador LPSC 20/2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La presidenta del Consell Insular de Formentera, va resoldre el decreto d'inici de l'expedient sancionador que es relaciona a continuació:

Claus d'identificació:

LPSC: Art.36.16 de la Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana.

Núm.Expedient

Document Identificació

Data de la denúncia

Precepte Infringit

LPSC 20/2021

53533920V

9/07/2021

Art. 36.16 de la Llei Orgànica 4/2015

No havent estat possible la notificació per carta certificada amb avís de rebut a l' interessat que s'esmenta a continuació, i d'acord amb l'article 44 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es procedeix la publicació d'aquest anunci de la proposta de resolució de l'expedient sancionador.

Quedant a disposició de la mateixa, l'expedient sancionador a la Policia Local de Formentera, Venda des Brolls Nº 53 07860 Sant Francesc, Formentera (Illes Balears). Davant de les propostes de resolució de l'expedient sancionador, Així mateix, informar que davant d'aquesta resolució es pot formular recurs de reposició davant el mateix òrgan en el termini d'un mes o directament, presentar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma de Mallorca en el termini de dos mesos.

 

Formentera, 1 de febrer de 2022

La presidenta

Ana Juan Torres