Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE CAMPOS

Núm. 57514
Expropiació dels béns i drets afectats pel projecte d'ampliació i millora del tractament de l'edar de Campos

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per Acord del Ple de data 27/01/2022, es va aprovar el projecte d'obra d'ampliació i millora del tractament de l'EDAR de Campos promogut per l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental (ABAQUA); Confirmar la utilitat pública d'aquest projecte per aplicació de l'article 143.1 Pla Hidrològic de les Illes Balears; Així mateix, aprovar, en unitat d'acte i de forma inicial, la relació detallada de béns i drets que s'expropien i s'ocupen per a l' execució del projecte esmentat, relació que figura com a annex als presents acords. Per això, i previ a la declaració de la necessitat d'ocupació, s'acorda un període d'informació pública, d'acord amb el que estableix la normativa vigent, per un període de quinze dies hàbils a comptar des de la publicació d'aquest anunci, perquè totes les persones interessades puguin formular les al·legacions i reclamacions que considerin oportunes; als efectes de rectificar possibles errades en la relació de béns i drets esmentats o del seu estat material o legal i, per últim a l'efecte d'allò previst a la normativa vigent en matèria d'expropiació forçosa.

Els plànols parcel·laris i la documentació podran ser examinats a les oficines municipals en horari d'atenció al públic.

 

Campos, a la data de la firma electrònica (4 de febrer de 2022)

La batlessa Francisca Porquer Manresa

 

ANNEX EXPROPIACIÓ DELS BÉNS I DRETS AFECTATS PEL PROJECTE D'AMPLIACIÓ I MILLORA DEL TRACTAMENT DE L'EDAR DE CAMPOS

RELACIÓ DE PROPIETARIS I BÉNS AFECTATS

 

FINCA

TITULAR 

SUPERFÍCIE (M2)

Nº ORDRE

POLÍGON

PARCELA

REFERÈNCIA CADASTRAL

NOM

DNI

DRET

OCUPACIÓ TEMPORAL

SERVITUT D'AQÜEDUCTE

EXPROPIACIÓ

1

18

15

07013A018000150001WS i altre

PUIG OLIVER ISABEL

41****24W

100,00% de propietat

194,51

46,05

 

2

18

16

07013A018000160000QB i altre

PUIG OLIVER ISABEL

41****24W

100,00% de propietat

257,07

73,32

 

3

18

17

07013A018000170002EI i altres

GOST BALLESTER MARIA ANTONIA

37****19E

100,00% de propietat

1.269,71

364,41

 

4

18

706

07013A018007060000QI

CERDA CIRER MARIA

43****04A

100,00% de propietat

570,75

162,85

 

5

18

19

07013A018000190000QQ

CERDA CIRER ANTONIO

18****08K

100,00% de propietat

2.000,86

523,44

 

6

 

18

 

52

 

07013A018000520000QY

 

ALCINAS OLIVER ISABEL

MONSERRAT ALZINAS SEBASTIANA

78****43H

37****83N

100,00% d'usdefruit

100,00% de nua propietat

690,99

 

112,18

 

 

 

7

18

56

07013A018000560000QL

PIZA TOUS FRANCISCO

41****65P

100,00% de propietat

595,73

138,98

 

8

18

57

07013A018000570000QT

MAS JULIA JAIME

78****86F

100,00% de propietat

439,65

25,07

 

9

18

60

07013A018000600000QT

KALIS ERICH

X1****66H

100,00% de propietat

500,47

119,97

 

10

18

604

07013A018006040000QO

KALIS ERICH

X1****66H

100,00% de propietat

3.082,73

895,29

 

11

18

71

07013A018000710000QI

TORRES ADROVER JAIME

41****00V

100,00% de propietat

577,49

164,47

 

12

 

18

 

74

 

07013A018000740000QS

 

FULLANA LLADO MARGARITA [HEREDEROS DE]

VALLS FULLANA MIGUEL

78****07L

78****15G

100,00% d'usdefruit

100,00% de nua propietat

207,93

 

59,52

 

 

 

13

18

77

07013A018000770000QH

PUIG FERRER SEBASTIAN

41****77P

100,00% de propietat

241,17

68,63

 

14

18

84

07013A018000840000QY

BURGUERA RIGO SEBASTIANA

41****46W 

100,00% de propietat

1.504,19

427,75

 

15

18

680

07013A018006800000QJ

SALAS MAS MICAELA

41****54C

100,00% de propietat

701,97

191,16

 

16

18

85

07013A018000850000QG

SALAS VADELL FRANCISCA

41****78A

100,00% de propietat

576,05

167,20

 

17

 

18

 

118

 

07013A018001180000QL

 

VADELL LLADO FRANCISCA

VIDAL MAS MIGUEL [HEREDEROS DE]

41****53V

41****36Z

50,00% de propietat

50,00% de propietat

306,29

 

87,09

 

 

 

18

18

119

07013A018001190000QT

SALAS VADELL FRANCISCA

41****78A

100,00% de propietat

221,54

63,07

 

19

18

120

07013A018001200000QP

MAS MAS LUISA

78****96X

100,00% de propietat

185,18

52,98

 

20

18

121

07013A018001210000QL

VIDAL OLIVER LORENZO

18****11G

100,00% de propietat

165,00

47,00

 

21

18

122

07013A018001220000QT

SALOM BONET GERTRUDIS

42****29N

100,00% de propietat

402,58

115,10

 

22

18

124

07013A018001240000QM

SALOM BONET GERTRUDIS

42****29N

100,00% de propietat

179,30

51,15

 

23

 

18

 

671

 

07013A018006710000QO

 

SOLER RIGO APOLONIA

SOLER VILA MARGARITA

41****55T

43****04Y

50,00% de propietat

50,00% de propietat

297,11

 

84,96

 

 

 

24

18

123

07013A018001230000QF

ABRAHAM VILA SEBASTIAN

78****05W

100,00% de propietat

842,14

240,55

 

25

18

191

07013A018001910000QM

BENNASSER COLL CATALINA

37****17C

100,00% de propietat

1.714,06

489,58

 

26

18

193

07013A018001930000QK

ANTICH COLL MIGUEL

78****39S

100,00% de propietat

957,69

263,71

 

27

 

18

 

628

 

07013A018006280000QP

 

MARTINEZ RIGO ARCADIO

MONSERRAT VALLBONA MARGARITA

42****32D

78****07Y

50,00% de propietat

50,00% de propietat

472,86

 

164,47

 

 

 

28

18

688

07013A018006880000QB

COLL LLADO INES

41****10Q

100,00% de propietat

590,46

150,60

 

29

 

18

 

228

 

07013A018002280001WK i altre

RIGO BARCELO MAGDALENA

TENA GONZALEZ JUAN

43****13R

09****81D

50,00% de propietat

50,00% de propietat

793,93

 

201,10

 

 

 

30

 

18

 

229

 

07013A018002290000QE

 

MARTORELL COMAS GABRIEL

 

MUELLER CHRISTINE

18234052C

X1****66Z

60,00% de propietat

40,00% de propietat

823,02

 

222,88

 

 

 

31

15

528

07013A015005280000QU

CANET VICENS ANGELA

41****76M

100,00% de propietat

385,06

110,74

 

32

15

414

07013A015004140000QL

GOLF DE CAMPOS SON BACO SA

A0****754

100,00% de propietat

 

 

13.537,07