Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

Núm. 57456
Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança Municipal de Policia i Bon Govern

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Acord del Ple de l'Ajuntament de Santa Margalida per la qual s'aprova inicialment la modificació de l'Ordenança Municipal de Policia i Bon Govern (BOIB Núm. 12 27/01/2001, BOIB Núm. 106 de 21/07/2012, BOIB Núm. 90 de 03/07/2014; BOIB Núm. 42 de 08/04/2017; BOIB Núm. 95 de 03/08/2017; BOIB Núm. 167 de dia 4/12/2021) i refondre en un únic text totes les modificacions.

Aprovat inicialment el projecte de modificació de l'Ordenança Municipal de Policia i Bon Govern (BOIB Núm. 12 27/01/2001, BOIB Núm. 106 de 21/07/2012, BOIB Núm. 90 de 03/07/2014; BOIB Núm. 42 de 08/04/2017; BOIB Núm. 95 de 03/08/2017;BOIB Núm. 167 de dia 4/12/2021), així com refondre en un text únic, totes les modificacions aprovades i publicades, de conformitat amb els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, se sotmet a informació pública per termini de trenta dies hàbils, a comptar des de l'endemà al de publicació del present anuncio en aquest Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Durant dit termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament <http://ajsantamargalida.sedelectronica.es>.

En el cas de no presentar-se cap reclamació o el suggeriment en el citat termini, l'acord inicialment adoptat s'entendrà definitivament aprovat sense necessitat d'acord exprés.

 

Santa Margalida, document signat electrònicament (31 de gener de 2022)

El batle Joan Monjo Estelrich