Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

PORTS DE LES ILLES BALEARS

Núm. 61343
Informació pública relativa al projecte de «Reparación de pavimentos del Paseo del Mar entre la intersección con la calle de Santa Agnes y el dique del puerto de Sant Antoni de Portmany»

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per Resolució de la directora gerent de Ports de les Illes Balears de 26 de gener de 2022 es va aprovar tècnicament el projecte de «Reparación de pavimentos del Paseo del Mar entre la intersección con la calle de Santa Agnes y el dique del puerto de Sant Antoni de Portmany», redactat el desembre de 2021 per l'enginyer de camins, canals i ports Roger Torregrossa Llorens. El projecte té per objecte dotar de major qualitat els espais urbans a la zona de domini portuari en funció d'una millora dels paviments i acabats existents i de l'ordenació urbana, així com la resolució de les patologies identificades en els vials i estructures del dic.

D'acord amb el que disposa l'article 76 de la Llei 10/2005, de 21 de juny, de ports de les Illes Balears; l'article 80.8 del Decret 11/2011, de 18 de febrer, d'aprovació del Reglament de desenvolupament i execució de determinats aspectes de la Llei 10/2005 i l'article 83.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, se sotmet al tràmit d'informació pública mitjançant aquest anunci el projecte esmentat, per un termini de vint dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, perquè les persones físiques o jurídiques que es considerin afectades puguin consultar-ho i al·legar el que estimin procedent.

El projecte es pot examinar en la pàgina web de Ports de les Illes Balears (www.portsib.es) i a l'enllaç següent:

https://drive.google.com/drive/folders/1tkIycQe0ou4qV-guikuw4ydP_93PogJA?usp=sharing

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (4 de febrer de 2022)

El vicepresident executiu

Francisco Javier Ramis Otazua