Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 7 de febrer de 2022 pel qual s’estableixen mesures extraordinàries i transitòries per afavorir la conciliació laboral i familiar del personal docent no universitari al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número d'edicte 874 - Pàgines 4498-4499

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 7 de febrer de 2022 pel qual s'autoritza el projecte de la inversió declarada d'interès autonòmic per a les intervencions previstes en la urbanització del recinte de l'Hospital Psiquiàtric de Palma

    Número d'edicte 877 - Pàgines 4500-4501

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 7 de febrer de 2022 pel qual es modifica l’Acord del Consell de Govern de 31 de gener de 2022 pel qual s’aprova definitivament el Projecte d'execució d’instal·lació d’un parc solar fotovoltaic per a autoconsum de les instal·lacions de tracció de Serveis Ferroviaris de Mallorca, es declara l'ocupació urgent dels terrenys afectats per l'expropiació i s’autoritza la despesa

    Número d'edicte 873 - Pàgina 4502

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 7 de febrer de 2022 pel qual es declara la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears MP (FUEIB) com a mitjà propi de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número d'edicte 876 - Pàgines 4503-4504

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 28 de gener de 2022 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del centre docent privat d’educació infantil i primària Escola Arimunani, de Marratxí, mitjançant l’ampliació amb quatre unitats d’educació secundària obligatòria

    Número d'edicte 833 - Pàgines 4505-4507

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 31 de gener de 2022 per la qual es convoquen les proves de certificació de nivell dels idiomes de les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears per a l’any 2022, s’estableix el procediment de matrícula dels alumnes de la modalitat lliure i es regulen els períodes per a la sol·licitud de les adaptacions de proves per als aspirants amb necessitats específiques

    Número d'edicte 834 - Pàgines 4508-4527

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe ambiental estratègic sobre la delimitació i ordenació de sistemes generals destinats als punts verds municipals, TM de Sencelles (106e/2021)

    Número d'edicte 857 - Pàgines 4528-4531

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen ajudes per a les agrupacions de defensa sanitària ramaderes per al desenvolupament dels programes sanitaris corresponents a l’any 2022

    Número d'edicte 821 - Pàgines 4532-4540

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s’incrementa el crèdit que preveu la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 14 de juliol de 2021, per la qual es convoquen ajudes per mantenir el sector lacti davant la crisi provocada per la COVID-19 per a l’any 2021

    Número d'edicte 800 - Pàgina 4541

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), per la qual es modifica la Resolució de 18 de març de 2015 per la qual s'aproven els models de declaracions responsables, la documentació que cal aportar i les noves taules de marges bruts i criteris de càlcul d'UTA per a la inscripció als Registres insulars agraris de les Illes Balears, regulats per la Llei 12/2014 de 16 de desembre, Agrària de les Illes Balears

    Número d'edicte 801 - Pàgines 4542-4543

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució del vicepresident en matèria de pesca del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de trasllat de crèdits que preveu la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 18 de juliol de 2019, per la qual es convoquen, per als anys 2019-2020, les ajudes per a la preparació i aplicació dels plans de producció i comercialització de les organitzacions de productors del sector de la pesca

    Número d'edicte 822 - Pàgina 4544

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Correcció d’errades de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 12 de gener de 2022 per la qual es publica la relació de convenis subscrits pel Servei de Salut de les Illes Balears durant el tercer quadrimestre de 2021 i, amb caràcter extraordinari, quatre convenis del segon quadrimestre de 2021 (BOIB núm. 11, de 20 de gener de 2022)

    Número d'edicte 837 - Pàgines 4545-4547

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Aprovació del sostre de vehicles i del període d’aplicació de la limitació de l’entrada, la circulació i l’estacionament en les vies públiques de l’illa de Formentera per a l’any 2022 segons la Llei i 7/2019, de 8 de febrer, per la sostenibilitat mediambiental i econòmica de l’illa de Formentera

    Número d'edicte 862 - Pàgines 4548-4554

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Aprovació del Ple del Consell Insular de Formentera amb data 28 de gener de 2022, d’establiment i exacció de la taxa fiscal per l’obtenció i control de l’autorització per l’entrada, circulació i estacionament de vehicles de motor a les vies públiques de l’illa de Formentera durant els períodes de l’any de major afluència turística, així com d’aprovació provisional de l’ordenança fiscal reguladora de l’esmentada taxa

    Número d'edicte 866 - Pàgines 4555-4560

  • AJUNTAMENT DE BANYALBUFAR

   • Decret absència de batle

    Número d'edicte 831 - Pàgina 4561

  • AJUNTAMENT DE BANYALBUFAR

   • Acord de 20 de desembre de 2021 del Ple de l’ajuntament, de desistiment de la tramitació del procediment d'aprovació de la Modificació núm. 1/19 de les Normes subsidiàries del planejament municipal de Banyalbufar

    Número d'edicte 836 - Pàgina 4562

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació definitiva de les modificacions de les catalogacions dels cinc llocs de treball que s’especifiquen als annexos, de l'Ajuntament de Ciutadella

    Número d'edicte 849 - Pàgines 4563-4565

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Resolució definitiva relativa a la concessió d’ajudes del “pla de conservació i millora del entorn rural al municipi de Santa Eulària des Riu l’any 2021”

    Número d'edicte 835 - Pàgines 4566-4567

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Substitució de batlessa des del 07.02.2022 al 13.02.2022

    Número d'edicte 871 - Pàgina 4568