Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es nomena un alt càrrec

    Número de registre 165 - Pàgina 1239

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es cessa i es nomena un alt càrrec

    Número de registre 166 - Pàgina 1240

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Nomenament de personal eventual

    Número de registre 118 - Pàgina 1241

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Nomenaments funcionaris de carrera de l'Ajuntament d’Eivissa al lloc de treball de gestor/a administratiu/va polivalent

    Número de registre 133 - Pàgina 1242

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Nomenaments funcionàries de carrera de l'Ajuntament d’Eivissa al lloc de treball d’educadora infantil

    Número de registre 134 - Pàgina 1243

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Nomenaments funcionària de carrera de l'Ajuntament d’Eivissa al lloc de treball de Mestra d’Educació Infantil

    Número de registre 135 - Pàgina 1244

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la Directora Gerent de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera per la qual s’adjudica, pel procediment de lliure designació, del lloc de Coordinador Mèdic del Servei d’Urgències d’Atenció Primària de Formentera (S.U.A.P.), de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera (2021_09)

    Número de registre 130 - Pàgines 1245-1246

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent de l’Hospital Comarcal d’Inca de 10 de gener de 2022 per la qual s’aprova la llista definitiva d’admesos i exclosos corresponents a la convocatòria del procediment de promoció interna temporal d’ una plaça de Tècnic de gestió de sistemes i tecnologies de la informació de l’Hospital Comarcal d’Inca (BOIB núm. 158 de 16/11/2021) i s’adjudica la plaça

    Número de registre 169 - Pàgina 1247

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Resolució núm. 2021-9612 de data 23.11.2021, per la qual s'aproven les bases i la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball d’arquitecte/a tècnic/a per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs

    Número de registre 132 - Pàgines 1248-1256

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Convocatoria i bases per l'oposició per cobrir una plaça de Tècnic mig d'administració especial de sistemes informàtics i creació del posterior borsí de la mateixa categoria

    Número de registre 109 - Pàgines 1257-1267

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Convocatòria i bases de les proves selectives per a cobrir, com a personal funcionari de carrera, nou llocs de feina d'auxiliar administratiu de l'Ajuntament de Marratxí

    Número de registre 98 - Pàgines 1268-1281

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Aprovació de la relació de persones aspirants que han superat el procés selectiu de 7 places de Policia Local de l’Ajuntament de Santa Margalida i i que seran nomenades personal funcionari en pràctiques

    Número de registre 96 - Pàgines 1282-1283