Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

PLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

Núm. 13601
Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es cessa i es nomena un alt càrrec

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aquesta Presidència, avui, ha decretat:

“Fets

1. Aquesta Presidència, mitjançant Decret dictat el dia 8 de juliol de 2019 va resoldre crear els Departaments en què ha quedat estructurat el Consell de Mallorca.

2. Així mateix, mitjançant Decret dictat dia 11 de juliol de 2019, va resoldre crear l'estructura interna dels departaments que integren el Govern del Consell de Mallorca.

3. Dia 10 de gener del 2022 el Conseller Executiu del Departament de Transició, Turisme i Esports ha proposat:

- Cessar al Sr. Joan Gaspar Vallori Guayta, com a Secretari Tècnic del Departament de Transició, Turisme i Esports amb efectes de dia 13 de gener del 2022.

- Nomenar a la Sra. Maria Bel Llinàs Pastor, com a Secretària Tècnica del Departament de Transició, Turisme i Esports.

Fonaments

1. En l'article 13. 2 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars, s'estableix que els departaments poden estructurar-se internament en direccions insulars i tenir una secretaria tècnica, si així s'estableix en els reglaments d'organització del Consell Insular. D'aquests òrgans depèn la resta d'òrgans i unitats del departament. La Presidència del Consell pot designar lliurement els directors insulars i els secretaris tècnics d'acord amb criteris de competència i experiència professionals.

2. En l'article 41 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca (ROCM), s'estableix que les persones titulars dels òrgans directius són nomenades lliurement per la Presidència, a proposta de la persona titular del departament, d'acord amb criteris de competència professional i experiència, sense que, ateses les funcions d'aquests òrgans, hagin de reunir la condició de personal funcionari. En conseqüència, també li correspon a la Presidència disposar-ne el cessament.

Per tant,

Decret

1. Disposar el cessament del Sr. Joan Gaspar Vallori Guayta, com a Secretari Tècnic del Departament de Transició, Turisme i Esports, amb efectes de dia 13 de gener del 2022 i agrair-li els serveis prestats.

2. Comunicar que, d'acord amb el que es preveu en l'art. 41.4 del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, el Sr. Joan Gaspar Vallori Guayta  ha de presentar les declaracions de béns i d'activitats que li correspon fer amb motiu del cessament.

3.-  Nomenar a la Sra. Maria Bel Llinàs Pastor, Secretària Tècnica del Departament de Transició, Turisme i Esports.

4. Notificar aquest Decret a les persones interessades i publicar-ne el contingut en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la Seu electrònica del Consell de Mallorca.

5. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tengui lloc.”

Palma, 11 de gener de 2022

La Presidenta del Consell de Mallorca Catalina Cladera Crespí