Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 12136
Resolució de la Directora Gerent de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera per la qual s’adjudica, pel procediment de lliure designació, del lloc de Coordinador Mèdic del Servei d’Urgències d’Atenció Primària de Formentera (S.U.A.P.), de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera (2021_09)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Mitjançant Resolució de la directora gerent de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera de  14 de desembre de 2021, publicada al BOIB núm. 173, de 18 de desembre de 2021, es va aprovar la convocatòria pel sistema de lliure designació, del lloc de Coordinador/a Mèdic/a del Servei d'Urgències d'Atenció Primària de Formentera (S.U.A.P.), de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera.

2. Una vegada exhaurit el termini de presentació de sol·licituds, verificant per l'òrgan competent que hi ha una sola persona aspirant que ha presentat la sol·licitud per a participar en la convocatòria que compleix els requisits i la resta d'especificacions exigides en la convocatòria, es procedeix a nomenar aquesta persona, que es considera adequada i idònia per ocupar el càrrec tenint en compte el seu perfil i la responsabilitat i la confiança especial que s'hi requereix.

Fonaments de dret

1. Art. 29.3 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut.

2. Llei 4/2016, de 6 d'abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l'ús del català a l'àmbit de la funció pública.

3. Clàusula 12, en relació amb la clàusula 7, de l'Acord del Consell de Govern de 13 de maig de 2011 pel qual es ratifica l'Acord de Taula Sectorial de Sanitat de 22 de març de 2011 pel qual es regula el sistema de provisió dels càrrecs no directius del personal

4. Resolució de 23 de maig de 2011 del director general del Servicio de Salud per la qual es dicten instruccions per aplicar l'Acord de Taula Sectorial de Sanitat de 22 de març de 2011 (BOIB núm. 87/2011, de 11 de juny).

5. Arts. 27 i següents del Reial Decret Llei 1/1999, de 8 de gener, sobre selecció de personal estatutari i provisió de places en les Institucions Sanitàries de la Seguretat Social.

6. Resolució de la consellera de Salut i consum de 3 de novembre de 2020 per la qual es deleguen diferents competències en matèria de personal estatutari en els òrgans del Servei de Salut de les Illes Balears (BOIB núm.191, 7 de novembre de 2020).

Per tot això, dicto la següent

RESOLUCIÓ

1. Adjudicar la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de Coordinador Mèdic del Servei d'Urgències d'Atenció Primària de Formentera (S.U.A.P), de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera al Senyor Alfredo Barber Cabanilles, amb DNI 20006****.

2. Publicar aquesta resolució en el Butlletí oficial de les Illes Balears.

3. La data d'efectes d'aquest nomenament serà des de l'endemà a la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la vida administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que la dicta en un termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver rebut la notificació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears  en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació, d'acord amb l'article 8.2 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, en relació amb l'article 46 de la mateixa llei; tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs que s'estimi procedent interposar per a una millor defensa dels seus interessos.

  

Eivissa, 10 de gener de 2022

La directora gerent de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera

P.D. Consellera de Salut (BOIB núm. 191, de 7 de novembre de 2020)

M. Carmen Santos Bernabeu