Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT D'EIVISSA

Núm. 12474
Nomenaments funcionària de carrera de l'Ajuntament d’Eivissa al lloc de treball de Mestra d’Educació Infantil

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La regidora delegada, pel decret d'Alcaldia núm. 2021-10062 de data 7 de desembre de 2021, ha resolt nomenar la Sra. Valeria Fernández Torres, amb  DNI 47****34J, com a personal funcionària de carrera al lloc de treball de Mestra d'Educació Infantil, escala d'administració especial, subescala tècnica, classe mitjana, grup de classificació A2, per haver aprovat el procés selectiu convocat per cobrir l'esmentada plaça en propietat mitjançant concurs oposició pel torn lliure.

El que es fa públic a l'efecte de l'article 62 del text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre; i de l'article 25 del Reglament general d'ingrés de personal de l'administració general al servei de l'administració general l'Estat i provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris civils de l'Administració General de l'Estat, aprovat pel Reial decret 364 / 1995, de 10 de març.

 

Eivissa, 20 de desembre de 2021

La regidora delegada

Estefanía Torres Sánchez