Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 11128
Convocatoria i bases per l'oposició per cobrir una plaça de Tècnic mig d'administració especial de sistemes informàtics i creació del posterior borsí de la mateixa categoria

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Inca, a la seva sessió de dia 30 de desembre de 2021 va adoptar els següents acords:

Primer.- Aprovar la convocatòria i les bases del procès selectiu per a cobrir mitjançant sistema d'oposició una plaça de Tècnic mig d'administració especial de sistemes informàtics i creació del posterior borsí d'aquesta categoria. Aquestes bases figuren a l'expedient.

Segon. Obrir el procés per a cobrir interinament mitjançant sistema d'oposició una plaça de Tècnic mig d'administració especial de sistemes informàtics i creació del posterior borsí d'aquesta categoria. i disposar que la convocatòria s'anunciï al Butlletí Oficial de les Illes Balears, a la pàgina web de l'Ajuntament d'Inca i a dos dels diaris de major tiratge de la Comunitat Autònoma.

Tercer.- COMPROMETRE el crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions inherents i derivades del nomenament de personal funcionari interí Tècnic mig d'administració especial de sistemes informàtics (A2-24) en el pressupost de l'Ajuntament de l'any 2022 i següents i AUTORITZAR (A) la despesa a futur a càrrec de les aplicacions pressupostàries pels imports que es detallen a continuació:

CONCEPTES RETRIBUTIUS PERSONAL TMAE de sistemes informàtics-FUNCIONARI INTERI (subgrup A2-nivell 24)

RETRIBUCIONS MENSUALS 2022

(amb increment 2%)

RETRIBUCIONS ANUALS 2022 (amb increment 2%)

APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES

SOU (subgrup A2)

1.071,06 €

12.852,73 €

000.49100.1200100

P.PROPORCI. 2 PAGUES EXTRES

379,83 €

4.557,93 €

000.49100.1200600

COMPLEMENT DE DESTI (nivell 24)

651,06 €

7.812,67 €

000.49100.1200100

COMPLEMENT ESPECIFIC

846,78 €

10.161,40 €

000.49100.1210000

ALTRES COMPLEMENTS (RESI.BALEARS)

82,57 €

990,83 €

000.49100.1210100

DIFERENC.INDEMNITZ.RESIDENCIA

70,33 €

843,95 €

000.49100.1210300

TOTAL BRUT

3.101,63 €

37.219,51 €

000.49100.1210300

SEG. SOCIAL EMPRESA (31,35%)

972,36 €

11.668,32 €

 

COSTS TOTALS

4.073,99 €

48.887,83 €

000.49100.1600000

 

Inca, document signat electrònicament (8 de gener de 2022)

El batle president Virgilio Moreno Sarrió

 

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA DE MANERA INTERINA D'UNA PLAÇA DE PERSONAL FUNCIONARI TÈCNIC MIG DE SISTEMES INFORMÀTICS I LA CREACIÓ D'UN BORSÍ D'AQUESTA CATEGORIA MITJANÇANT EL SISTEMA D'OPOSICIÓ

PRIMERA. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

L'objecte de la present convocatòria és la cobertura de manera interina d'una plaça vacant de personal funcionari en la categoria de tècnic mig de sistemes informàtics i la creació d'un borsí d'aquesta categoria per cobrir en règim d'interinitat aquelles necessitats que puguin sorgir en el futur per qualsevol circumstància, així com les situacions previstes a l'art. 10 del TREBEP.

 

Característiques del lloc de treball:

Escala: Administració especial

Subescala: tècnica

Denominació: tècnic mig de sistemes informàtics

Grup: A

Subgrup: A2

Complement de destí: 24

Complement específic (14 mesos): 11.622,59 euros mensuals

Nombre de places: 1

Nivell de català: B2

Sistema de selecció: oposició

Drets d'examen: 18 euros.

La seva dedicació, jornades de treball i retribucions seran de jornada completa de treball del personal funcionari d'aquesta corporació.

L'aspirant que superi el procés selectiu i que, per tant, sigui nomenat/ada PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ TÈCNIC MIG DE SISTEMES INFORMÀTICS desenvoluparà les funcions pròpies del lloc de treball amb caràcter interí fins que la plaça sigui coberta per personal funcionari de carrera o bé fins que concorri una de les causes establertes en aquestes bases o en la normativa que sigui d'aplicació.

SEGONA. CONDICIONS DE LES PERSONES ASPIRANTS

Per prendre part en aquestes proves selectives, les persones aspirants hauran de reunir, en la data d'expiració del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds, els següents requisits:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o alguna altra de les que permeten l'accés a l'ocupació pública segons l'article 57 del Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015.

b) Haver complert els setze anys i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa, ambdues referides al dia en què finalitzi el termini de presentació d'instàncies.

c) Estar en possessió de les titulacions universitàries de primer cicle Enginyeria tècnica en Informàtica o equivalent o, Enginyeria tècnica de Telecomunicacions, o els que s'estableixin reglamentàriament com equivalents, o estar en condicions d'obtenir-lo en la data de finalització del termini de presentació d'instàncies. En el cas de titulacions expedides a l'estranger s'ha d'aportar la corresponent documentació que n'acrediti l'homologació oficial.

d) No patir malaltia o defecte físic o psíquic que impedeixi el desenvolupament de les corresponents funcions. És a dir, tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l'exercici de les funcions de la plaça que es convoca.

e) No haver estat separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les que exercien en el cas del personal laboral, del qual hagi estat separat/ada o inhabilitat/ada. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no ha d'estar inhabilitat/ada o en situació equivalent ni ha d'haver estat sotmès/esa a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi en el seu estat, en els mateixos termes, accedir a l'ocupació pública.

f) No estar sotmès/esa a causa d'incapacitat o incompatibilitat de les contingudes en la legislació local.

g) Acreditar documentalment el coneixement de llengua catalana mitjançant l'aportació de fotocòpia del certificat de nivell B2 de català de la Direcció General de Política Lingüística, de l'Escola Balear d'Administració Pública o un altre organisme reconegut a aquest efecte en la legislació vigent. En cas que no es pugui acreditar, s'haurà de realitzar una prova de coneixements de llengua catalana corresponent al nivell B2, prevista a la fase d'oposició.

h) Acreditar el pagament dels drets d'examen segons l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius. (BOIB Núm 170 - 19 / desembre / 2019)

i) Prèviament a l'acte de la presa de possessió, la persona interessada haurà de fer constar la manifestació de complir els requisits assenyalats als apartats d), e) i f).

TERCERA. PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES

Les instàncies per participar en les proves selectives s'hauran de presentar, segons el model oficial que consta com a annex II a les presentes bases, en el Registre General d'aquest Ajuntament o en qualsevol dels medis previstos a l'art. 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

En el cas de no presentar-se la instància presencialment al Registre General de l'Ajuntament o a la seva seu electrònica, la persona interessada haurà de comunicar-ho a l'Ajuntament abans de la finalització del termini de la presentació de les instàncies mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça secretaria@ajinca.net posant a l'assumpte "Exp. 7902/2021. Justificant instància TMAE sistemes informatics" i adjuntant el justificant de la presentació de la instància dins termini.

El termini de presentació d'instàncies serà de vint (20) dies hàbils, comptats a partir del següent al de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). Els successius anuncis es publicaran únicament a la web municipal de l'Ajuntament d'Inca.

La convocatòria s'anunciarà en els llocs habituals, a la pàgina web de l'Ajuntament d'Inca i a dos dels diaris de major tiratge de la Comunitat Autònoma.

Per ésser admeses i prendre part en aquest procés selectiu les persones aspirants hauran de declarar sota la seva responsabilitat a les seves sol·licituds que reuneixen totes i cada una de les condicions exigides a la base segona.

Juntament amb la instància, les persones aspirants que no vulguin practicar la prova de català també hauran de presentar fotocòpia del certificat de nivell B2 de català a què es fa referència en aquestes bases.

No serà necessària la compulsa dels documents que es presentin fotocopiats; serà suficient la declaració jurada de la persona interessada sobre la seva autenticitat, així com sobre les dades que figuren a la instància, sense perjudici que, en qualsevol moment, el tribunal qualificador o els òrgans competents de l'Ajuntament d'Inca puguin requerir als aspirants que acreditin la veracitat de les circumstàncies i documents aportats.

Amb la formalització i presentació de la sol·licitud, l'aspirant dóna el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent.

Les persones aspirants quedaran vinculades a les dades que es facin constar en la seva sol·licitud. El domicili i el telèfon que hi figurin es consideraran vàlids a l'efecte de notificacions, i serà responsabilitat exclusiva de les persones candidates tant els errors descriptius com la no-comunicació durant el procés de selecció de qualsevol canvi en les dades de la sol·licitud.

QUARTA. ADMISSIÓ D'ASPIRANTS

Expirat el termini de presentació de sol·licituds, el batle dictarà resolució aprovant la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos, que es farà pública a la pàgina web de l'Ajuntament; es concedirà un termini de deu (10) dies hàbils perquè les persones interessades presentin les al·legacions que considerin oportunes, i seran esmenats els errors. Els/les sol·licitants que dins el termini assenyalat no esmenin els defectes justificant el seu dret a ser admesos/ses seran definitivament exclosos/oses del procés selectiu.

Als efectes d'aquesta convocatòria s'entenen com a causes d'exclusió no esmenables imputables a l'aspirant:

- No pagar la taxa de drets d'examen dins termini.

- Presentar la sol·licitud fora de termini.

- No complir qualsevol requisit de participació el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds.

- Qualsevol altra que resulti de la normativa aplicable o del que preveuen aquestes bases.

En tot cas, amb la finalitat d'evitar errades i, si se'n produeixen, possibilitar-ne l'esmena dins el termini i en la forma escaient, les persones interessades hauran de comprovar no només que no figuren a la relació de persones excloses, sinó que, a més, consten a la de persones admeses, i en el cas d'haver acreditat els coneixements del nivell de català exigits, han de comprovar que no figuren al llistat d'aspirants convocats per a realitzar la prova, o en cas contrari, comprovar que figuren com a aspirants convocats.

Aquestes reclamacions, si n'hi hagués, seran acceptades i rebutjades a l'acord del batle president, pel qual serà aprovada la relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos, que es farà pública de la mateixa manera que la relació anterior.

En cas de no produir-se reclamacions a la llista provisional, s'entendrà aquesta elevada a definitiva, sense necessitat de nou acord i publicació.

Els errors de fet podran esmenar-se en qualsevol moment, d'ofici o a petició de la persona interessada.

Elevada a definitiva la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos, el batle president determinarà la data de l'inici del primer exercici, així com el lloc i l'hora de la seva celebració. Les persones aspirants s'hi hauran de presentar el dia assenyalat i amb el DNI.

Aquesta llista, juntament amb la data d'inici del primer exercici, es publicaran a la pàgina web de l'Ajuntament.

El fet de constar a la llista de persones admeses no implica el reconeixement que les persones interessades compleixen els requisits per participar en aquesta convocatòria. Les persones que superin el procés selectiu hauran de presentar la documentació acreditativa dels requisits generals que s'indica a la base segona d'aquesta convocatòria abans del seu nomenament.

 

​​​​​​​CINQUENA. TRIBUNAL QUALIFICADOR

El tribunal qualificador es constituirà per un president i quatre vocals, i els seus suplents.

El tribunal qualificador queda autoritzat per resoldre tots els dubtes que puguin sorgir i adoptar els acords precisos per al bon funcionament de la convocatòria en tot el que no s'hagi previst a les presents bases.

El tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l'assistència de més de la meitat dels seus membres, titulars o suplents.

Els membres del tribunal hauran d'abstenir-se de formar-ne part i d'intervenir-hi quan concorrin les circumstàncies establertes a l'article 23 de la Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic, i hauran de notificar-ho a l'autoritat competent.

El tribunal podrà proposar el nomenament d'assessors/es tècnics i col·laboradors/ores, que actuaran amb veu, però sense vot:

La Junta de Personal podrà designar un/a representant sindical per vetllar pel bon desenvolupament del procediment selectiu.

SISENA. ORDRE D'ACTUACIÓ DE LES PERSONES ASPIRANTS

En el cas que s'hagin d'organitzar torns per dur a terme els exercicis, l'ordre d'actuació de les persones aspirants serà determinat mitjançant sorteig públic i es comunicarà mitjançant publicació a la web de l'Ajuntament.

SETENA. FASE D'OPOSICIÓ

Aquest procediment selectiu constarà de TRES exercicis que s'especifiquen a continuació i suposa el 100 % de la puntuació del procés selectiu.

Les persones aspirants seran convocades en crida única, mitjançant la publicació dels anuncis de celebració dels exercicis a la pàgina web de l'Ajuntament. Seran excloses del procés selectiu les que no hi compareguin.

Aquest procés selectiu s'iniciarà dins el primer semestre de l'any 2022.

Entre el final d'un exercici i el començament del següent hauran de transcórrer, almanco, 72 hores, i no podrà excedir de tres mesos. No obstant això, el Tribunal podrà acordar l'ampliació d'aquest termini per causa justificada.

EXERCICIS:

- PRIMER EXERCICI. PROVA DE CONEIXEMENTS DE CATALÀ

Aquest exercici és de caràcter obligatori i eliminatori.

La prova s'organitza en quatre àrees, que avaluen les habilitats següents:

ÀREA 1 Comprensió oral i comprensió lectora

ÀREA 2 Domini pràctic del sistema lingüístic

ÀREA 3 Expressió escrita

ÀREA 4 Expressió oral

ÀREA 1

S'avalua amb preguntes elaborades a partir d'un text oral/escrit. L'examinand ha de:

1. Marcar amb una creu la resposta correcta d'entre 3 o 4 opcions.

2. Marcar amb una creu si els enunciats són vertaders o falsos.

3. Ordenar correctament els paràgrafs d'un text.

ÀREA 2

L'examinand ha de:

1. Contestar preguntes tipus test marcant amb una creu la resposta correcta d'entre 3 o 4 opcions.

 

​​​​​​​ÀREA 3

L'examinand ha de:

1. Completar/redactar textos de caràcter formal/informal no gaire complicats: circular, instància, correu electrònic...

ÀREA 4

1. Intervenció oral sobre un tema.

El temps assignat per a aquesta prova és de 60 minuts.

SEGON EXERCICI. PROVA TIPUS TEST (30 punts màxim)

De caràcter obligatori i eliminatori.

Consistirà a respondre per escrit un qüestionari tipus test de 50 preguntes més 5 preguntes de reserva, amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, referides al temari que figura com a annex. Les persones aspirants marcaran les contestacions en els corresponents fulls d'examen.

En cas que el tribunal acordi l'anul·lació d'alguna o algunes de les preguntes, per haver detectat d'ofici algun error manifest durant la realització de l'exercici o perquè aquest es detecta com a conseqüència de les al·legacions que posteriorment es presentin, es tendran en consideració les preguntes de reserva. Aquestes s'escolliran segons l'ordre de prelació en què es trobin en el propi exercici.

Si una vegada duita a terme l'operació anterior el tribunal acorda anul·lar alguna pregunta més, el valor de cada pregunta s'ajustarà perquè la puntuació màxima sigui de 30 punts.

El temps per desenvolupar aquest exercici serà de 120 minuts.

TERCER EXERCICI. PROVA DE CARÀCTER TEÒRIC I PRÀCTIC (30 punts màxim)

De caràcter obligatori i eliminatori.

Consistirà en la resolució, per escrit, d'un o varis supòsits pràctics, cada un dels quals podrà tenir un o diversos apartats o preguntes, relatius al temari que figura a l'annex I.

Les persones aspirants podran fer ús dels textos de normativa legal que considerin oportuns i que portin amb si. El tribunal podrà retirar a les persones opositores els esmentats textos quan consideri que no reuneixen les característiques de textos de normativa legal.

El temps per resoldre aquest exercici serà de 3 hores.

VUITENA. QUALIFICACIÓ DELS EXERCICIS

La qualificació de l'exercici es farà garantint l'anonimat.

- Primer exercici, prova de coneixements de català:

Aquest exercici es qualificarà com a apte o no apte, i seran eliminats aquells aspirants qualificats com a no aptes.

- Segon exercici, prova tipus test:

Aquest exercici es qualificarà de 0 a 30 punts, i seran eliminats aquells aspirants que no obtinguin la puntuació mínima de 15 punts.

El criteri de correcció serà el següent: cada pregunta resposta correctament es valorarà amb 0,60 punts; les preguntes no resoltes, tant si figuren les quatre opcions en blanc com si figuren amb més d'una resposta, no es valoraran. Les preguntes amb resposta errònia es penalitzaran amb un quart del valor assignat a la resposta correcta, (-0,15).

En cas que el tribunal acordi l'anul·lació d'alguna o algunes de les preguntes, per haver detectat d'ofici algun error manifest durant la realització de l'exercici o perquè aquest es detecta com a conseqüència de les al·legacions que posteriorment es presentin, es tendran en consideració les preguntes de reserva. Aquestes s'escolliran segons l'ordre de prelació en què es trobin en el propi exercici.

Si a conseqüència de les anteriors operacions s'esgoten les preguntes de reserva, el tribunal acorda anul·lar alguna pregunta més, el valor de cada pregunta s'ajustarà perquè la puntuació màxima sigui de 30 punts.

- Tercer exercici, prova teòric pràctica:

Aquest exercici obligatori i eliminatori serà qualificat fins a un màxim de 30 punts. Seran eliminats els opositors que no assoleixin un mínim de 15 punts en el total de l'exercici. Tampoc superaran aquest exercici els opositors que obtinguin una puntuació de zero en algun dels supòsits pràctics que es plantegin.

Es valorarà en aquest exercici la sistemàtica en el plantejament, els coneixements exposats sobre les qüestions que corresponguin, la formulació de conclusions, la capacitat de raciocini, la claredat i l'ordre d'idees, la facilitat de redacció i la qualitat de l'expressió escrita.

Així mateix, el tribunal corregirà els exercicis atorgant una qualificació, que serà de 0 a 30 punts, única i conjunta, per acord de tots els seus membres.

NOVENA. PUBLICACIÓ DE LES QUALIFICACIONS

Conclòs cada un dels exercicis, una vegada corregits els exercicis, el tribunal farà pública a la pàgina web de l'Ajuntament la relació d'aspirants que hagin superat el mínim establert per a cada exercici, amb indicació de la qualificació obtinguda.

Tots els opositors disposaran d'un termini de tres (3) dies hàbils, des de la publicació de les qualificacions de cada exercici, per efectuar les reclamacions oportunes o sol·licitar la revisió del seu examen davant el tribunal.

La qualificació definitiva de l'oposició serà la suma de les puntuacions obtingudes en el segon i el tercer exercici.

El llistat de les persones aspirants que hagin superat la fase d'oposició junt amb la qualificació definitiva que hagi obtingut cada una s'exposaran a la pàgina web de l'Ajuntament el mateix dia que s'acordi la qualificació del darrer exercici.

DESENA. RELACIÓ D'APROVATS, PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS I NOMENAMENT

Acabada la qualificació de les persones aspirants, el tribunal procedirà a fer pública la relació d'aprovats, el nombre dels quals no podrà ultrapassar el de places convocades, i elevarà la dita relació juntament amb l'acta de la sessió al Sr. Batle president perquè formuli el nomenament com a personal funcionari interí pertinent.

En cas que es produeixi empat en la puntuació dels aspirants aprovats, s'ha de resoldre tenint en compte, successivament, els següents criteris:

1. Qui tengui la nota més alta al tercer exercici.

2. Qui tengui la nota més alta en el segon exercici.

3. Si l'empat persisteix, es realitzarà un sorteig.

Les persones aspirants proposades aportaran davant la Secretaria General d'aquesta corporació, dins del termini de tres (3) dies naturals a comptar des del que es faci pública la relació d'aprovats, els documents acreditatius de reunir els requisits exigits a la base segona. Aquelles que dins del termini assenyalat no presentin la documentació no podran prendre possessió, i restaran anul·lades totes les seves actuacions.

Presentada la documentació, es procedirà al nomenament interí de l'aspirant, qui en el termini de cinc (5) dies, a comptar des de la comunicació del nomenament, haurà de prendre possessió del seu càrrec amb caràcter interí.

ONZENA. ELABORACIÓ DEL BORSÍ

Finalitzada la selecció, el tribunal qualificador elaborarà la relació de persones aspirants que hagin superat tots els exercicis de la fase d'oposició i que no hagin estat nomenats segons allò disposat a la base novena. Aquestes passaran a formar part del borsí de TMAE de sistemes informàtics.

La relació d'aprovats i l'ordre de prelació del borsí es faran públics a la pàgina web de la corporació. L'ordre de prelació es determinarà per la puntuació obtinguda en la qualificació definitiva, que s'ordenarà de major a menor.

En cas que es produeixi empat en la puntuació dels integrants dels borsins, s'ha de resoldre tenint en compte, successivament, els següents criteris:

1. Qui tengui la nota més alta al tercer exercici.

2. Qui tengui la nota més alta en el segon exercici.

3. Si l'empat persisteix, es realitzarà un sorteig.

Quan es produeixi una situació de les contemplades al TREBEP que motivi el nomenament d'un funcionari interí/ina, es comunicarà a la persona a qui correspongui, segons l'ordre de prelació en què figuri en el borsí, el lloc i el termini en què s'ha d'incorporar. Aquesta comunicació es realitzarà mitjançant correu electrònic o cridada telefònica, d'acord amb aquelles dades que hagi comunicat a la seva instància l'aspirant. Si la persona no manifesta la seva conformitat amb el nomenament en el termini d'un (1) dia hàbil a comptar des de la comunicació de l'oferta, així com la seva disposició a incorporar-se en el termini que se li indiqui, s'entendrà que hi renuncia. Si transcorregudes vint-i-quatre (24) hores des del primer intent de comunicació aquest resulta infructuós, es comunicarà a la següent persona aspirant segons l'ordre de prelació, sense que això impliqui ni l'exclusió ni la pèrdua del lloc dins aquest ordre.

Les persones que hi renunciïn de manera expressa o tàcita passaran a ocupar el darrer lloc en l'ordre de prelació del borsí, amb excepció que al·leguin dins el termini de dos (2) dies hàbils, a comptar des de la comunicació de l'oferta, la concurrència d'alguna de les circumstàncies següents, la qual hauran de justificar documentalment dins els tres (3) dies naturals següents:

- Estar en període d'embaràs, maternitat o paternitat, d'adopció o acolliment permanent o preadoptiu, inclòs el període en què sigui procedent la concessió d'excedència per a la cura de fills i filles.

- Estar prestant serveis com a personal funcionari o laboral dins l'Ajuntament d'Inca o els seus organismes autònoms, o a qualsevol altra administració pública.

- Estar prestant serveis per compte d'altri o propi en una empresa privada, o estar donat/ada d'alta com a autònom/a a la Seguretat Social.

- Trobar-se en situació d'incapacitat temporal.

- Causes de força major, degudament justificades i apreciades pel tribunal o pels serveis jurídics municipals.

- Altres causes que sense tenir la consideració de força major, el Tribunal o els serveis jurídics considerin, de forma motivada i justificada, que poder ser apreciades per la seva gravetat/entitat.

Les persones aspirants que acreditin aquests supòsits d'excepcionalitat quedaran en la situació de no disponibles en el mateix lloc que ocupen dins l'ordre de prelació, i estaran obligades a comunicar i a justificar la finalització d'aquestes situacions en el termini de deu (10) dies hàbils des que es produeixi. Si passats els tres (3) dies naturals no haguessin justificat aquests supòsits d'excepcionalitat, passaran a ocupar el darrer lloc en l'ordre de prelació.

Si la persona aspirant a la qual s'ofereix cobrir una vacant hi renuncia de manera tàcita o expressa, o no s'hi incorpora en el termini que li hagi indicat l'Ajuntament, comunicarà l'oferta a la següent persona aspirant segons l'ordre de prelació fixat.

La persona integrant del borsí, prèviament a ésser nomenada, haurà de justificar documentalment els requisits assenyalats a la base segona i haurà de presentar els documents originals per a realitzar la seva comprovació i compulsa.

Aquella persona aspirant que estigui ocupant el lloc de TMAE de sistemes informàtics procedent d'aquest borsí i presenti renúncia al dit lloc de feina serà exclosa del borsí, amb excepció de casos de força major degudament justificats i apreciats pel tribunal o pels serveis jurídics municipals o altres causes que sense tenir la consideració de força major, el Tribunal o els serveis jurídics considerin que poder ser apreciades com equivalents per la seva gravetat/entitat.

Aquella persona aspirant que, ocupant una plaça de TMAE de sistemes informàtics procedent d'aquest borsí, cessi en el seu lloc de treball passarà a incorporar-se novament en el borsí en el lloc que li correspongui segons la puntuació obtinguda en el moment en què es va formar el borsí, sempre que en aquells moments el dit borsí sigui vigent.

Aquests borsí seran vigent fins a la creació d'un nou borsí de TMAE de sistemes informàtics.

DOTZENA. EXCLUSIÓ DELS BORSINS

Són causa d'exclusió dels borsins les circumstàncies següents:

a) No reunir els requisits establerts a la base segona.

b) Revocació disciplinària del nomenament de funcionari interí/ina.

d) Ser sancionat/ada com a conseqüència d'un expedient disciplinari. L'exclusió per aquest motiu és vigent durant el termini d'un any des de la imposició de la sanció per faltes lleus, i per faltes greus i molt greus l'exclusió és definitiva.

e) Rescissió del contracte de treball o del nomenament, per iniciativa de l'aspirant, excepte que estigui motivada per una millora de treball dins del propi ajuntament o a una altra administració.

f) Falsedat en la documentació aportada o en les dades consignades.

g) Renúncia voluntària formalitzada per escrit.

h) Qualsevol altra causa prevista legalment i/o considerada ajustada a dret, amb expedient previ contradictori.

 

​​​​​​​TRETZENA. INCIDÈNCIES

El tribunal resta facultat per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els acords necessaris per al bon ordre de l'oposició en tot allò no previst en aquestes bases.

 

ANNEX I PROGRAMA

1. Comunicacions: telefonia IP. Definició i arquitectura. Convergència de veu i dades sobre IP. Tendència, funcionalitats, avantatges i inconvenients.

2. Comunicacions: xarxes Wi-Fi. Descripció, característiques i àmbits d'aplicació. Exemples d'ús. Tendències. Elements físics d'una xarxa sense fils, descripció i funció que fa a la xarxa.

3. Comunicacions: xarxes LAN. Disseny de la xarxa corporativa. Directives generals, aspectes crítics del disseny i principals objectius. Estàndards i categories. Arquitectura i breu explicació de la seva implementació. Capes de commutadors/encaminadors.

4. Comunicacions: Xarxes, protecció i seguretat. Disseny d'una xarxa segura, elements. Solucions de mercat i programari lliure.

5. Comunicacions: interconnexió d'edificis administratius. Objectius. Beneficis i amenaces. Models i sistemes d'interconnexió. Arquitectura i electrònica.

6. Comunicacions: criptografia a la informàtica. Els certificats digitals, com es generen i organismes que els validen i gestionen. Signatures electròniques a l'administració pública, usos.

7. Programari: programari lliure. Definició i descripció. Avantatges i inconvenients. GNU i Free Software. Problemàtica específica. Perspectives de futur. El programari lliure a l'Administració local.

8. Programari: ofimàtica. Objectius de l'aplicació de l'ofimàtica a l'Administració. Anàlisi de les diferents plataformes. Tendència i evolució d'aquests aplicatius a l'Administració.

9. Programari: programari corporatiu. Arquitectura client servidor vs. arquitectures web. Descripció, característiques tècniques. Avantatges i inconvenients de cadascun.

10. Programari. Principals serveis de xarxes: sistemes de directoris/LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). Serveis de fitxers i impressió. Funcionalitats bàsiques, regles de disseny, mètodes d'organització, control i accés. Principals sistemes comercials: comparativa.

11. Programari: models de computació On-premises i al núvol: PaaS, SaaS, IaaS, Cloud privat, públic i híbrid.

12. Gestió del departament: objectius d'un departament de sistemes d'informació. Rol a desenvolupar a l'Ajuntament. Lligams amb la resta d'estructura orgànica.

13. Sist. d'Informació: sistema documental. Definició i arquitectura teòrica. Avantatges i inconvenients. Aplicació a l'Administració pública.

14. Bases de dades: aspectes de còpia i recuperació aplicables a les bases de dades. Mecanismes de còpia i recuperació. Descripció i arquitectura. Polítiques preventives i reactives.

15. Sistema d'informació: seguiment d'incidències. Objectius d'aquest sistema. Avantatges i inconvenients de la seva aplicació a l'administració. Elements de maquinari i programari necessaris.

16. Sistema d'informació: eines, utilitat, usos, bona praxis de les xarxes socials a l'administració pública.

17. Seguretat: sistema antivirus. Objectius d'un sistema antivirus corporatiu per a l'administració. Arquitectura i definició del sistema. Elements que hi intervenen.

18. Seguretat: Esquema Nacional de Seguretat. Gestió de la seguretat corporativa. Objectius de la direcció de la seguretat corporativa. Beneficis de planificació i riscos de no portar-la. Definició dels diferents elements que hi participen.

19. Seguretat: la seguretat a les xarxes locals. El control de l'accés. Elements de monitorització i control de la seguretat a les xarxes. Arquitectures i model de referència. Sistemes tallafocs, antivirus de xarxa, sistemes de xifratge...

20. La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. Adaptació d‘aplicacions i entorns als requisits de la normativa de protecció de dades.

21. Seguretat: seguretat de la informació. Recuperació: objectius dels sistemes de còpies. Sistemes de còpies de seguretat. Avantatges i inconvenients dels diferents sistemes. Polítiques de còpies.

22. Seguretat: serveis de directori: disseny, infraestructura, implementació, gestió i manteniment. Autenticació SSO (Single Sign On) i gestió d'identitats.

23. Maquinari: entorn de servidors. Definició de la funció a l'administració d'implementar una sala de servidors (CPD). Importància, beneficis i inconvenients. Descripció dels diferents aspectes que s'han de tenir en compte en el disseny d'una sala de servidors. Alternatives al CPD i comparativa d'avantatges i inconvenients.

24. Maquinari: administració de sistemes. Sistemes d'emmagatzemament de la informació: RAID, NAS, SAN... Avantatges i inconvenients de cada sistema.

25. Maquinari: sistemes operatius de servidors. Definició i descripció de la criticitat dels sistemes operatius de servidors. Principals funcions vs. sistemes operatius de clients.

26. Maquinari: estacions clients. Sistemes operatius: definició i descripció dels sistemes operatius client. Rol a desenvolupar a la xarxa i principals funcions.

27. Maquinari: sistema d'impressió. Objectius, arquitectura i definició d'un sistema d'impressió corporatiu. Avantatges i inconvenients vs. altres models de funcionament.

28. Maquinari: sistema per a treball amb mobilitat. Objectius, arquitectura i definició d'aquests sistemes. Tendència i evolució. Principals aplicacions a l'Administració.

29. Maquinari: manteniment dels equips. Definició, necessitats i classificació. Planificació dels manteniments. Avantatges i inconvenients. Organització d'un servei de manteniments.

30. Maquinari: virtualització de servidors. Definició i arquitectura. Model genèric d'implementació.

31. Maquinari: virtualització de servidors. Avantatges i inconvenients vs. l'enfocament d'arquitectura tradicional de servidors. Solucions privatives i de codi obert. Eines complementàries de tercers.

32. Entorn corporatiu: correu electrònic. Descripció del servei. Beneficis i dificultats de la seva utilització a l'administració. Arquitectura del model de referència. Alternatives de programari lliure a implementar.

33. Entorn corporatiu: Internet. Definició, descripció. Estructura i protocols. Serveis que s'hi integren. Problemàtica específica. Tendència i evolució.

34. Entorn corporatiu: servei de carpetes de servidor. Objectiu. Importància del servei. Beneficis i inconvenients. Proposta d'un sistema de carpetes de servidor. Elements de maquinari i programari necessaris.

35. Entorn corporatiu: sistemes de directoris/LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). Serveis de fitxers i impressió. Funcionalitats bàsiques, regles de disseny, mètodes d'organització, control i accés. Principals sistemes comercials: comparativa.

36. Entorn web: intranet. Descripció, objectius i plantejament general de com s'ha de dissenyar la intranet de l'Ajuntament. Importància, funcionalitats i aplicacions a l'organització. Tecnologia emprada. Solucions principals.

37. Administració electrònica: la informàtica al servei del ciutadà. Exemples que faciliten la relació entre l'administració i les persones.

38. Administració electrònica: Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. Ús de mitjans d'identificació i signatura en el procediment administratiu. Assistència en l'ús de mitjans electrònics als interessats. Normes generals d'actuació: dret i obligació de relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques. Funcionament electrònic del sector públic: la seu electrònica. Portal d'Internet. Signatura electrònica del personal al servei de les administracions públiques. Intercanvi electrònic de dades en entorns tancats de comunicació.

39. Administració electrònica: Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en l'àmbit de l'administració electrònica.

40. Administració electrònica: serveis d'autenticació electrònica. Certificats digitals. Claus públiques i privades. Smart Cards. DNI electrònic, tecnologies d'autenticació.

41. Administració electrònica: el ciutadà i la informàtica al seu servei. Casos pràctics de relació de persones i entitats.

 

 

ANNEX II MODEL D'INSTÀNCIA

Sr./Sra. ..........................................................................................., major d'edat, amb DNI número .......................... i domicili a efectes de notificacions i comunicacions a .................................................................................................., telèfon....................., correu electrònic ...........................................................

EXPÒS:

1. Que he tengut coneixement de la convocatòria publicada per aquest Ajuntament per a la cobertura interina d'una plaça de personal funcionari, categoria TMAE de sistemes informàtics i la creació d'un borsí d'aquesta categoria.

2. Que estic en possessió de totes i cada una de les condicions exigides per les bases de selecció.

3. Que som responsable de la veracitat dels documents i informació que present en aquest procés selectiu.

Per tot allò exposat,

SOL·LICIT:

Ésser admès/esa al corresponent procés selectiu, per a la qual cosa aport la documentació exigida en aquestes bases.

Inca,        de                 de 2022

 

 

(Signatura de la persona interessada)

 

 

 

SR. BATLE PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT D'INCA.