Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT D'EIVISSA

Núm. 12470
Nomenaments funcionàries de carrera de l'Ajuntament d’Eivissa al lloc de treball d’educadora infantil

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La regidora delegada, pel decret d'Alcaldia núm. 2021-9954 de data 2 de desembre de 2021, ha resolt nomenar a la Sra. Matilde Ballester Oliver amb DNI 28****35V, a la Sra. Marina Carrasco Gómez amb DNI 28****35V, a la Sra. María del Carmen Padilla Ortega amb DNI 47****84X i a la Sra. Rocio Alcocer Exposito amb DNI 47****55L com a personal funcionari de carrera al lloc de treball d'educadora infantil, escala d'administració especial, subescala tècnica, classe auxiliar, grup de classificació C1, per haver aprovat el procés selectiu convocat per cobrir les esmentades places en propietat mitjançant concurs oposició pel torn lliure.

El que es fa públic a l'efecte de l'article 62 del text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre; i de l'article 25 del Reglament general d'ingrés de personal de l'administració general al servei de l'administració general l'Estat i provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris civils de l'Administració General de l'Estat, aprovat pel Reial decret 364 / 1995, de 10 de març.

 

Eivissa, en el dia de la signatura electrònica (20 de desembre de 2021)

La regidora delegada

Estefanía Torres Sánchez