Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

PLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

Núm. 13595
Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es nomena un alt càrrec

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aquesta Presidència, avui, ha decretat

“Fets

1. Aquesta Presidència, mitjançant Decret dictat el dia 8 de juliol de 2019 va resoldre crear els Departaments en què ha quedat estructurat el Consell de Mallorca.

2. Així mateix, mitjançant Decret dictat dia 12 de juliol de 2019, es va resoldre crear les direccions insulars i les secretaries tècniques en què s'han d'estructurar els Departaments.

3. El Conseller Executiu del Departament de Transició, Turisme i Esports, ha proposat nomenar al Sr. Joan Gaspar Vallori Guayta com a Director Insular de Transició i Ordenació Turística.

Fonaments

1. En l'article 13.2 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars, s'estableix que els departaments poden estructurar-se internament en direccions insulars i tenir una secretaria tècnica, si així s'estableix en els reglaments d'organització del Consell Insular. D'aquests òrgans depèn la resta d'òrgans i unitats del departament. La Presidència del Consell pot designar lliurement els directors insulars i els secretaris tècnics d'acord amb criteris de competència i experiència professionals.

2. En l'article 41 del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca (ROCM), s'estableix que les persones titulars dels òrgans directius són nomenades lliurement per la Presidència, a proposta de la persona titular del departament, d'acord amb criteris de competència professional i experiència, sense que, ateses les funcions d'aquests òrgans, hagin de reunir la condició de personal funcionari.

Per tant,

Decret

1. Nomenar la persona següent per al càrrec que s'especifica i s'indica a continuació.

DEPARTAMENT DE TRANSICIÓ, TURISME I ESPORTS.

-Sr. Joan Gaspar Vallori Guayta, Director Insular de Transició i Ordenació Turística.

2. Comunicar aquest Decret a les persones interessades i publicar-ne el contingut en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

3. Publicar aquest Decret en la Seu electrònica del Consell de Mallorca.

4. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tengui lloc.”

 

Palma, 11 de gener de 2022

La presidenta del Consell de Mallorca Catalina Cladera Crespí