Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

Núm. 10648
Aprovació de la relació de persones aspirants que han superat el procés selectiu de 7 places de Policia Local de l’Ajuntament de Santa Margalida i i que seran nomenades personal funcionari en pràctiques

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 4 de gener de 2022 s'ha dictat Resolució de batlia núm. 2022-0010, mitjançant la qual s'aprova la relació de persones aspirants que han superat el procés selectiu de 7 places de Policia Local de l'Ajuntament de Santa Margalida i i que seran nomenades personal funcionari en pràctiques.

 

Santa Margalida, 5 de gener de 2022

El batle

Joan Monjo Estelrich

 

DECRET DE BATLIA

Antecedents

1.- En data 22 d'abril de 2021, en el BOIB núm. 53, es va publicar la convocatòria i bases que regeixen el procediment selectiu per a la cobertura de set places de policia local, com funcionari/a de carrera de l'Ajuntament de Santa Margalida, mitjançant el sistema d'oposició, i pel procediment ordinari.

2.- Finalitzat el procés selectiu corresponent, el Tribunal qualificador, en data 15 de desembre de 2021, va aixecar acta per la qual es varen adoptar els següents acords:

«Primer.- Aprovar la següent relació definitiva de persones que han superat la fase oposició, per ordre de puntuació:

 

Nom

DNI

Qualificació prova test

Qualificació prova desenvolupament

Puntuació total aritmètica

1

MACP

...7186..

30.95

16 punts

23.47

2

CMFM

...6495..

30.53

12 punts

21.26

3

ORFM

...2473..

23.74

17 punts

20.37

4

MFC

...3880..

24.63

15 punts

19.81

5

MFFA

...4011..

27.43

12 punts

19.71

6

LLGG

...1684..

22.80

15 punts

18.90

7

BFO

...1374..

22.23

12 punts

17.11

8

FST

...3887..

22.65

10 punts

16.32

Segon.- Elevar a la batlia, com òrgan competent, la relació definitiva de les persones aspirants que han superat el procés de selecció perquè aprovi la relació d'aprovats de l'oposició següent, de conformitat amb el nombre de set places ofertes per ser cobertes mitjançant aquesta convocatòria:

 

Nom

DNI

Qualificació prova test

Qualificació prova desenvolupament

Puntuació total aritmètica

1

MACP

...7186..

30.95

16 punts

23.47

2

CMFM

...6495..

30.53

12 punts

21.26

3

ORFM

...2473..

23.74

17 punts

20.37

4

MFC

...3880..

24.63

15 punts

19.81

5

MFFA

...4011..

27.43

12 punts

19.71

6

LLGG

...1684..

22.80

15 punts

18.90

7

BFO

...1374..

22.23

12 punts

17.11

D'acord amb la base vuitena que regeix aquest procés selectiu i l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local i d'acord amb les competències que per llei se'm confereixen, RESOLC:

Primer.- Aprovar la relació de persones aspirants que han superat el procés selectiu, i que seran nomenades personal funcionari en pràctiques, d'acord amb el següent:

ORDRE

DNI

1

...7186..

2

...6495..

3

...2473..

4

...3880..

5

...4011..

6

...1684..

7

...1374..

Segon.- Publicar la present Resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web de la Corporació www.ajsantamargalida.net amb la qual s'inicia el termini de vint dies hàbils perquè, de conformitat amb la base novena que regeix el procés selectiu, els aspirants aportin la documentació detallada en la base esmentada, i si escau, la documentació acreditativa que l'aspirant ja disposa del curs de capacitació de la categoria de policia o superior.

 

Santa Margalida, a data de signatura electrònica (7 de gener de 2022)

El batle

Joan Monjo Estelrich

D'acord amb la funció de fe pública  prevista a l'art. 3.2h) del RD 128/2018, faig anotar dins l'expedient 843/2021, la present Resolució

La Secretària

Maria Magdalena Vicens Pons