Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

Núm. 11970
Nomenament de personal eventual

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Amb els efectes del dia 13 de desembre de 2021 la Presidència del Consell de Mallorca ha nomenat les persones relacionades, per ocupar els llocs de treball que s'indiquen, configurats com a de personal eventual, d'acord amb l'article 104 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, assignant-lis les retribucions que igualment s'assenyalen.

NOM I LLINATGES                       CÀRREC                                       RETRIBUCIONS ANUALS

Maria Elena Juanes Pia          Secretari –ària Grup Polític                                   31.678,35 €

 

Palma,  6 de gener de 2022

El conseller executiu d'Hisenda i Funció Pública (Decret de 26-01-2021, BOIB núm. 12, de 28-01-2021) Josep Lluís Colom Martínez