Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT D'EIVISSA

Núm. 12464
Nomenaments funcionaris de carrera de l'Ajuntament d’Eivissa al lloc de treball de gestor/a administratiu/va polivalent

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La regidora delegada, pels decrets d'Alcaldia núm. 2021-10388 i 2021-10389 de data 17 de desembre de 2021, ha resolt nomenar al Sr. Juan Antonio Cardona Lozano amb DNI 41****91J i a la Sra. Ornella Murillo Mañas amb DNI 46****03J com a personal funcionari de carrera al lloc de treball de gestor/a administratiu/va polivalent, escala d'Administració General, Subescala Administrativa, Grup de classificació C1, per haver aprovat el procés selectiu convocat per cobrir les esmentades places en propietat mitjançant concurs oposició pel torn de promoció interna.

El que es fa públic a l'efecte de l'article 62 del text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre; i de l'article 25 del Reglament general d'ingrés de personal de l'administració general al servei de l'administració general l'Estat i provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris civils de l'Administració General de l'Estat, aprovat pel Reial decret 364 / 1995, de 10 de març.

 

Eivissa, en el dia de la signatura electrònica (17 de desembre de 2021)

La regidora delegada

Estefanía Torres Sánchez