PERFIL DEL CONTRACTANT

10/01/2023

Oferta d'ocupació del servei de docents per a la impartició del curs Comunicació en Llengües estrangeres (Anglès) N2, amb codi d’especialitat FCOV05

Llista definitiva d'exclosos i admesos PDF

28/12/2022

Oferta d'ocupació del servei de docents per a la impartició del curs Comunicació en Llengües estrangeres (Anglès) N2, amb codi d’especialitat FCOV05

Llista provisional d'exclosos i admesos PDF

20/12/2022

AVÍS

En referència a l'oferta d'ocupació del servei de docents per a la impartició del curs Comunicaci´ó en llengües estrangeres (Anglès) N2 a la qual s'ha inscrit, comunicar-li que les persones que vulguin aspirar a l’oferta d’ocupació disposaran fins dia 27 de desembre de 2022.

A la sol·licitud s’hi ha d'adjuntar la documentació necessària per acreditar els requisits mínims i els mèrits.

Podeu consultar la web de l’IBJOVE on trobareu l'oferta d'ocupació amb els requisits mínims, els criteris de selecció on podeu consultar els mèrits i el full d'autobaremació.

Es poden presentar les sol·licituds en el Registre Electrònic Comú de l'Administració General de l'Estat a través del punt d'accés general, o accedint a la pàgina web de la CAIB <www.caib.es>// Administració//Atenció a la ciutadania//Atenció telemàtica//Registre Electrònic Comú.

També es poden presentar en qualsevol dels registres que estableix l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 37 de la Llei 3/2003, de 26 de març de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Sol·licitud docent

Autobaremació

12/12/2022

Procés de contractació del servei de docència per a la impartició del Curs Comunicació en Llengües estrangeres (Anglès) N2, amb codi d'especialitat FCOV05.

Podeu consultar la difusió, al següent enllaç.

Resolució
Oferta
Criteris
Programa formatiu a impartir

24 de novembre de 2022

Resolució del director de l'Institut Balear de la Joventut per a la contractació del servei de docents per a la impartició del curs d'Ofimàtica ADGG053PO

Resolució PDF

18 de novembre de 2022

Oferta d'ocupació del servei de docents per a la impartició del curs d'Ofimàtica ADGG053PO

Llista provisional d'exclosos i admesos

Llista PDF


AVÍS

En referència a l'oferta d'ocupació del servei de docents per a la impartició del curs de Ofimàtica ADGG053PO a la qual s'ha inscrit, comunicar-li que les persones que vulguin aspirar a l’oferta d’ocupació disposaran de 10 dies hàbils a partir de dia 3 de novembre de 2022.

A la sol·licitud s’hi ha d'adjuntar la documentació necessària per acreditar els requisits mínims i els mèrits.

Podeu consultar la web de l’IBJOVE on trobareu  l'oferta d'ocupació amb els requisits mínims, els criteris de selecció on podeu consultar els mèrits i el full d'autobaremació.

Es poden presentar les sol·licituds en el Registre Electrònic Comú de l'Administració General de l'Estat a través del punt d'accés general, o accedint a la pàgina web de la CAIB <www.caib.es>// Administració//Atenció a la ciutadania//Atenció telemàtica//Registre Electrònic Comú.

També es poden presentar en qualsevol dels registres que estableix l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 37 de la Llei 3/2003, de 26 de març de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.


25 d'octubre de 2022

Resolució del director de l'Institut Balear de la Joventut per a la contractació del servei de personal docent per a la impartició del curs: Ofimàtica ADGG053PO.

Podeu consultar la difusió, al següent enllaç.  

Resolució

Criteris

Sol·licitud

Autobaremació

Anunci SOIB


12 de setembre de 2022

Resolució del director de l'Institut Balear de la Joventut per a la contractació del servei de personal docent per a la impartició del curs de competències clau FCOV22 comunicació en Llengua Castellana-N2

Resolució


12 de setembre de 2022

Resolució del director de l'Institut Balear de la Joventut per a la contractació del servei de personal especialitzat en l'atenció de persones amb discapacitat o pertanyents a col·lectius vulnerables o en risc d'exclusió que participen en els cursos de formació ocupacional organitzats per l'IBJOVE per al curs 2022/23

Resolució


19 d'agost de 2022


Llista provisional esmenada del barem per a la contractació del servei de personal docent en relació amb la impartició del curs de competències clau FCOV22, comunicació en Llengua Castellana – N2. 

Llista provisional esmenada 

D'acord l’apartat 6.3.6 de la Instrucció 3/2022 del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del SOIB, per la qual s'aprova el protocol per gestionar la formació professional per a l'ocupació en centres propis no educatius finançada amb fons provinents del Ministeri de Treball i Economia Social, les persones aspirants disposen d'un termini de 3 dies hàbils, a contar des del dia següent a la publicació de les llistes d'aquest document per esmenar les deficiències detectades i/o aportar els documents preceptius. 

desc_transparente.png

12 d'agost de 2022


Llista provisional baremada per a la contractació del servei de personal docent en relació amb la impartició del curs de competències clau FCOV22, comunicació en Llengua Castellana – N2

Llista provisional PDF

D'acord l’apartat 6.3.6 de la Instrucció 3/2022 del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del SOIB, per la qual s'aprova el protocol per gestionar la formació professional per a l'ocupació en centres propis no educatius finançada amb fons provinents del Ministeri de Treball i Economia Social, les persones aspirants disposen d'un termini de 3 dies hàbils, a contar des del dia següent a la publicació de la llista llista provisional d'admesos baremada per al·legar o reclamar el que estimin oportú.
 

12 d'agost de 2022


Llista provisional baremada per a la contractació del servei de personal especialitzat en l’atenció de persones amb discapacitat o pertanyents a col·lectius vulnerables o en risc d’exclusió que participen en el cursos de formació ocupacional organitzats per l’IBJOVE.

Llista provisional esmenada PDF

Llista provisional PDF

D'acord l’apartat 6.3.6 de la Instrucció 3/2022 del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del SOIB, per la qual s'aprova el protocol per gestionar la formació professional per a l'ocupació en centres propis no educatius finançada amb fons provinents del Ministeri de Treball i Economia Social, les persones aspirants disposen d'un termini de 3 dies hàbils, a contar des del dia següent a la publicació de la llista llista provisional d'admesos baremada per al·legar o reclamar el que estimin oportú.

27 de juliol de 2022


Resolució del director de l’Institut Balear de la Joventut per la qual es declara la tramitació d'urgència del procés de selecció del servei de personal docent en relació amb la impartició del curs de competències clau FCOV22, comunicació en Llengua Castellana – N2 segons allò establert en l'article 310 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

En referència a l'oferta d'ocupació del servei de docents per a la impartició del curs de competències clau FCOV22, comunicació en Llengua Castellana – N2 a la qual s'ha inscrit, comunicar-li que les persones que vulguin aspirar a l’oferta d’ocupació disposaran de 10 dies hàbils a partir de demà. A la sol·licitud s’hi ha d'adjuntar la documentació necessària per acreditar els requisits mínims i els mèrits.  Adjuntam l'oferta d'ocupació amb els requisits mínims, els criteris de selecció on podeu consultar els mèrits i el full d'autobaremació.

Es poden presentar les sol·licituds en el Registre Electrònic Comú de l'Administració General de l'Estat a través del punt d'accés general, o accedint a la pàgina web de la CAIB <www.caib.es>// Administració//Atenció a la ciutadania//Atenció telemàtica//Registre Electrònic Comú.

També es poden presentar en qualsevol dels registres que estableix l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 37 de la Llei 3/2003, de 26 de març de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.


Resolució

Full d'autobaremació


27 de juliol de 2022


Resolució del director de l’Institut Balear de la Joventut per la qual es declara la tramitació d’urgència del procés de contractació del servei de personal especialitzat en l’atenció de persones amb discapacitat o pertanyents a col·lectius vulnerables o en risc d’exclusió que participen en el cursos de formació ocupacional organitzats per l’IBJOVE per al curs 2022/23 segons allò establert en l'article 310 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

En referència a l'oferta d'ocupació del servei de personal especialitzat en l'atenció de persones amb discapacitat o pertanyents a col·lectius vulnerables o en risc d’exclusió que participen en el cursos de formació ocupacional organitzats per l’IBJOVE per al curs 2022/23 a la qual s'ha inscrit, comunicar-li que les persones que vulguin aspirar a l’oferta d'ocupació disposaran de 5 dies hàbils a partir de demà. A la sol·licitud s'hi ha d’adjuntar la documentació necessària per acreditar els requisits mínims i els mèrits. Adjuntam l'oferta d'ocupació amb els requisits mínims, els criteris de selecció on podeu consultar els mèrits i el full d'autobaremació.

Es poden presentar les sol·licituds en el Registre Electrònic Comú de l'Administració General de l'Estat a través del punt d'accés general, o accedint a la pàgina web de la CAIB <www.caib.es>// Administració//Atenció a la ciutadania//Atenció telemàtica//Registre Electrònic Comú.

També es poden presentar en qualsevol dels registres que estableix l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 37 de la Llei 3/2003, de 26 de març de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.


Resolució

Full d'autobaremació


ANY 2022

LICITACIÓ OBERTA. Contractació d’un servei extern per dur a terme la direcció tècnica, l’organització i la gestió de deu lots de camps de voluntariat que impliquen la realització de 20 camps de voluntariat, d’ells deu prevists per l’any 2022 i els altres deu per l’any 2023, que es realitzaran a diferents municipis de les Illes Balears dins el Programa d’Activitats d’Estiu promogut per l’Institut Balear de la Joventut (d’ara endavant, IBJOVE). Els 10 lots inclouran dos camps de voluntariat cadascun, corresponents un, a l’any 2022 i l’altre, a l’any 2023 respectivament.. Expedient 870/2022.

Presentacio d'ofertes fins dia 3 de març de 2022 a les 20 hores.

Més informació

ANY 2021

LICITACIÓ. Enquesta de Joventut a les Illes Balears. Conèixer les condicions de vida de les persones joves a les Balears i els processos de transició a la vida adulta per obtenir informació rellevant, fiable i actualitzada per a orientar les polítiques de joventut i millorar la qualitat de vida del jovent de les Illes mitjançant la realització de l’Enquesta a la joventut de les Illes Balears. Expedient 834/2021.

Presentacio d'ofertes fins dia 9 de desembre de 2021 a les 19 hores

Més informació

Impartició dels tallers per infants i joves de les Illes Balears, que fomentin l’educació en la ciutadania digital i en valors i habilitats pel segle XXI. Expedient 857/2021.

RESOLUCIÓ D'ADJUDICACIÓ.

Adquisició i subministrament de materials de ferreteria, llanterneria, construcció, electricitat, fusta, així com la compra de diferents eines i recanvis, per a les tasques de manteniment i millora que es duen a terme a les instal·lacions, amb l’objectiu de garantir la qualitat dels serveis que s’ofereixen i pel bon funcionament diari de les instal·lacions que gestiona l’Institut Balear de la Joventut. Expedient 843/2021.

Servei de disseny gràfic, adaptació de material, maquetació d’elements de comunicació i impremta del material informatiu necessari per la difusió dels diferents programes, esdeveniments i activitats de l’IBJOVE, ja sigui en format físic o bé en format digital. Expedient 838/2021. CONTRACTE.

Adquisició i subministrament dels productes necessaris pel funcionament de les instal·lacions que gestiona l’IBJOVE, així com l’adquisició de les dessuadores del programa de Cibermentors. Expedient 839/2021.

Servei de vigilància i control integrat de plagues (desratització, desinsectació i desinfecció) i control, manteniment i prevenció de legionel·la i altres malalties, així com el control de la qualitat de l’aigua per consum humà a les instal·lacions que gestiona l’IBJOVE, junt amb el manteniment del control microbiològic de les cuines de les instal·lacions de l’Alberg de la Victòria i el campament de la Victòria a Alcúdia. Expedient 837/2021. CONTRACTE

Adquisició i subministrament dels productes necessaris següents per l’elaboració de menús al Campament de la Victòria, que ofereix els seus serveis a les escoles, grups de joves i associacions de temps lliure des de l’1 de maig fins el 31 de desembre de 2021: Fruita i verdura, Pa i derivats, Lactis, iogurts i altres derivats, Carnis, Ultramarins i Congelats. Expedient 833/2021

La prestació del servei d’assessoria laboral i gestoria, assessorament fiscal i comptable i elaboració del pla d’igualtat; de les activitats preventives de riscos laborals amb els plans d’autoprotecció de les instal·lacions i del compliment de les mesures de seguretat en el tema de protecció de dades, en relació a la plantilla de l'Institut Balear de la Joventut (IBJOVE). Expedient 836/2021.

 • Lot 1. Servei d’assessoria laboral i gestoria, assessorament fiscal i comptable i elaboració del pla d’igualtat. CONTRACTE
 • Lot 2. Activitats preventives de riscos laborals amb els plans d’autoprotecció de les instal·lacions. CONTRACTE
 • Lot 3. Compliment de les mesures de seguretat en el tema de protecció de dades. CONTRACTE
Redacció del projecte integrat (obra + activitat), bàsic i d’execució, la direcció d’obres, juntament amb la redacció de l’estudi de seguretat i salut, així com l’emissió del certificat final de les obres de reforma parcial de l’alberg d’Alcúdia amb la finalitat de garantir la seva reobertura. Expedient 826/2021. CONTRACTE.
ANY 2020

Contracte obert de subministrament de productes necessaris pel funcionament de les instal·lacions gestionades per l'Institut durant l'any 2020. Expedient 806/2020. 

 • Lot 1. Productes de neteja. Bendix S.A. CONTRACTE.
 • Lot 2. Roba de llit. Desert.
 • Lot 3. Uniformes de personal i camisetes d’activitats. Dyreco Palma S.L. CONTRACTE.
 • Lot 4. Subministrament d'aigua potable. Desert.
 • Lot 5. Subministrament i manteniment de màquines de sucs i cafè. Comercial Mallorquina de Begudes S.L. CONTRACTE.  
 • Lot 6. Subministrament de maquinària i estris de cuina. Ais Balear S.L. CONTRACTE
 • Lot 7. Subministrament d'eines i material de bricolatge. Desert.

Contracte obert de subministrament per l'adquisició i subministrament de productes alimentaris per a les instal·lacions gestionades per l'Institut Balear de la Joventut. Expedient 805/2020.

 • Lot 1. Fruita i verdura. Fruites i verdures Son March S.L. CONTRACTE.
 • Lot 2. Pa i derivats. Panadería Torres S.L. CONTRACTE.
 • Lot 3. Lactis, iogurts i altres derivats. Pemija S.L. CONTRACTE.
 • Lot 4. Carnis. Productos Cárnicos Gloria Mallorquina S.A. CONTRACTE.
 • Lot 5. Ultramarins. Villamar2000 S.L. CONTRACTE.
 • Lot 6. Gelats. Makro Autoservicio Mayorista S.A. CONTRACTE.

Contracte obert de serveis per a la direcció tècnica, organització i gestió dels camps de voluntariat de l’Institut Balear de la Joventut. Expedient 804/2020.

 • Lot 1. CV 16 - 17 anys. Associació Amés. CONTRACTE.
 • Lot 2. CV Medi Ambient 16 - 17 anys. Espiral, entitat prestadora de serveis a la joventut. CONTRACTE.
 • Lot 3. CV Arqueologia. Fundació Castell d’Alaró. CONTRACTE.
 • Lot 4. CV Intervenció socioeducativa. Fundación Aspace Baleares. CONTRACTE.
 • Lot 5. CV Rehabilitació i recuperació del patrimoni arquitectònic. Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca. CONTRACTE.
 • Lot 6. CV Intervenció Sociocultural. Espiral, entitat prestadora de serveis a la joventut. CONTRACTE
 • Lot 7. CV Intervenció social a través d’accions artístiques. Centre d’Estudis de l’Esplai. CONTRACTE.
 • Lot 8. CV Sensibilització i promoció de valors igualitaris. Associació Amés. CONTRACTE.
 • Lot 9. CV Menorca. Desert.
 • Lot 10. CV Eivissa. Desert
Resolució de la Presidenta de l'Institut Balear de la Joventut relativa a la subrogació del contracte de serveis per a la realització de les tasques d'emissió, promoció i dinamització del Carnet Jove de les Illes Balears, en les seves modalitats de targeta financera i no financera. Expedient 615/2016. RESOLUCIÓ.
CONTRACTES MENORS
Contracte menor de subministrament. Expedient 812/2020. 03/03/2020. Entre IBJOVE i Disproin Levante S.L. amb CIF B46589420 pel subministrament de 27 ordinadors. CONTRACTE.
Contracte menor de serveis. Expedient 809/2020. 12/02/2020. Entre IBJOVE i Imprenta Bristol S.L. amb CIF B07703705 pel servei de disseny i impremta del material informatiu necessari dels programes de l'IBJOVE. CONTRACTE.
Contracte menor de serveis. Expedient 807/2020. 19/02/2020. Entre IBJOVE i Jose Antonio Aguiló Oliver amb DNI 43060983S per l'elaboració del Plec de Prescripcions Tècniques que formarà part de la licitació per a la contractació de la redacció del Projecte bàsic, executiu, estudi de seguretat i salut i la direcció d'obres de la reforma de l'alberg d'Alcúdia. CONTRACTE.
ANY 2019
LICITACIONS
Contracte obert simplificat abreujat de serveis per l'edició, disseny, maquetació, impressió, enquadernació i publicació de l'Anuari de la joventut de les illes Balears durant els anys 2019, 2020 i 2021. Expedient 775/2019. Producciones MIC S.L. CONTRACTE.

Contracte obert de subministrament de productes necessaris pel funcionament de les instal·lacions gestionades per l'Institut durant l'any 2019. Expedient 761/2019. 

 • Lot 1. Productes de neteja: Seguridad y Limpiezas S.L. CONTRACTE.
 • Lot 2. Subministrament de gasoil: Desert.
 • Lot 3. Roba de llit: Rafitextil DTT 3.8 SL. CONTRACTE.
 • Lot 4. Uniformes de personal i camisetes d’activitats: Comercial Rafael Ribas S.L. CONTRACTE.
 • Lot 5. Subministrament d’aigua potable: Desert. 
 • Lot 6. Subministrament i manteniment de màquines de sucs i cafè: Desert.
 • Lot 7. Subministrament de maquinària i estris de cuina i bugaderia: Frigoríficos Mallorquines FRIMA S.A. CONTRACTE.
 • Lot 8. Mobiliari de llit: Desert.

Contracte obert de subministrament per l'adquisició i subministrament de productes alimentaris per a les instal·lacions gestionades per l'Institut Balear de la Joventut. Expedient 760/2019.

 • Lot 1. Fruita i verdura: Fruites i verdures Son March S.L. CONTRACTE.
 • Lot 2. Pa i derivats: Panadería Torres S.L. CONTRACTE.
 • Lot 3. Lactis, iogurts i altres derivats: Pemija S.L. CONTRACTE.
 • Lot 4. Carnis: Productos Cárnicos Gloria Mallorquina S.A. CONTRACTE.
 • Lot 5. Ultramarins: Villamar2000 S.L. CONTRACTE.
 • Lot 6. Gelats: Desert.
Contracte obert simplificat abreujat de serveis pel manteniment i control higiènic-sanitari de les instal·lacions juvenils gestionades per l'Institut. Expedient 762/2019. Ondoan Servicios S.A.U. CONTRACTE OBERT.

Contracte obert simplificat de serveis pel servei d'assessoria en diferents àmbits (Gestoria i confecció de nòmines, comptable, laboral i fiscal - Salut i prevenció laboral - Protecció de dades de caràcter personal). Expedient 756/2019. 

 • Lot 1. Servei de gestoria i confecció de nòmines, així com l’assessorament laboral, comptable i fiscal de tota la plantilla que conforma l’IB-Jove i recolzament a l’àrea comptable de l’Institut. LLop Asesores S.L. CONTRACTE.
 • Lot 2. Servei de Prevenció Aliè per al desenvolupament de les activitats preventives de riscos laborals de les especialitats d’Higiene Industrial i de Medicina del Treball, incloent els reconeixements mèdics anuals a tot el personal de l’IB-Jove, de conformitat amb el que estableix la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i el Real Decret 39/1997, de 17 de gener, pel que s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció. Servicio Balear de Prevención S.L.U. CONTRACTE.
 • Lot 3. Servei de manteniment, assessorament i auditoria que verifiqui el compliment de les mesures de seguretat pel tractament de dades de caràcter personal per part dels sistemes d’informació, instal·lacions de tractament i emmagatzematge de dades de l’IB-Jove. Iuristec S.L. CONTRACTE.
Contracte obert simplificat de serveis per contractar una escola d'idiomes internacional d'anglès per dur a terme el programa Junior 2019 i 2020. Expedient 755/2019. Emerald Cultural Institute. CONTRACTE.

Contracte obert simplificat de serveis per contractar una agència de viatges i serveis complementaris per el personal extern que són participants i/o col·laboradors dels diferents pogrames de l'InstitutEL. Expedient 753/2019. 

 • Lot 1. Personal extern. Avoris Retail Division S.L. CONTRACTE.
 • Lot 2. Programa Junior. Avoris Retail Division S.L. CONTRACTE.
Contracte obert de serveis per la digitalització integral del programa Carnet Jove i el seu manteniment. Expedient 751/2019. Instrumentación y Componentes S.A. CONTRACTE.
Contracte obert simplificat d'obres per a la consolidació del mur del pàrquing de l'alberg d'Alcúdia i la reparació de zones de la façana del mateix alberg. Expedient 736/2018. Sort d'Enfora S.L. CONTRACTE.
CONTRACTES MENORS
Contracte menor de serveis. Expedient 800/2019. 23/10/2019. Entre IBJOVE i Aluminio y Cristalería Villalcudia S.L. amb CIF B57456188 per a la instal·lació d'un tancament de la zona de rentat de la cuina i fer un aïllament a les dutxes del campament de la Victòria. CONTRACTE
Contracte menor de Serveis. Expedient 799/2019. 25/11/2019. Entre IBJOVE i Curvik Aluminium amb CIF B57969941 per la instal·lació de finestres pel tancament dels banys del campament de la Victòria. CONTRACTE
Contracte menor d'obres. Expedient 798/2019. Entre IBJOVE i Hermanos Martín Trenas amb CIF B57791147 per a la reparació i substitució de la coberta de la bugaderia i del quartet de comptadors i reparació del mur d'entrada del campament de la Victòria. CONTRACTE
Contracte menor de serveis. Expedient 796/2019. Entre IBJOVE i Pinturas Dueñas S.L. amb CIF B07083660 per a la realització de tasques d'escatats i pintura tant exterior com interior així com a les finestres de la Casa de colònies de Formentera. CONTRACTE
Contracte menor d'obres. Expedient 795/2019. 22/10/2019. Entre IBJOVE i Wecobol S.L. amb CIF B07650179 per a la substitució de teules espenyades i la reparació d'esquerdes i escrostonats del sòtil de la Casa de colònies de Formentera. CONTRACTE
Contracte menor de subministrament. Expedient 793/2019. 22/10/2019. Entre IBJOVE i Toldos Alcudia - Alexander Toro Pérez amb CIF 43466657S pel subministrament de tendals pel tancament del menjador del campament de la Victòria. CONTRACTE
Contracte menor de subministrament. Expedient 784/2019. 01/07/2019. Entre IBJOVE i Comercial Mallorquina de Begudes COMABE amb CIF B66622846 per l'adquisició de productes com cafè, cacau, llet i sucs en pols per a l'alberg d'Alcúdia i el campament de la Victòria. CONTRACTE
Contracte menor de subministrament. Expedient 779/2019. 20/05/2019. Entre IBJOVE i Lotum S.A. amb CIF A08364960 per la reparació i pavimentació de les pistes esportives del campament de la Victòria. CONTRACTE
Contracte menor de serveis. Expedient 771/2019. 06/03/2019. Entre IBJOVE i Antonio Vallespir Pol, amb CIF 43085703X pel servei de manteniment de pintura del campament de la Victòria i de l'alberg d'Alcúdia. CONTRACTE
Contracte menor de subministrament. Expedient 765/2019. 20/02/2019. Entre IBJOVE i Tiendas y Equipos para Campamentos APU S.L.U. amb CIF B71106686 pel subministrament de quatre tendes de campanya 4x4 m de color verd pel campament de la Victòria. CONTRACTE
ANY 2016
LICITACIONS
Contracte de concessió de serveis per a la realització de les tasques d'emissió, promoció i dinamització del Carnet Jove de les Illes Balears, en les seves modalitats de targeta no financera i financera. Exp. 615/2016. 13/12/2016. Entre IBJOVE i CaixaBank SA amb CIF A08663619. CONTRACTE