QUÈ ÉS ART JOVE?

El Programa Cultural Art Jove s'adreça a joves artistes nascuts o residents a les Illes Balears que tinguen entre 16 i 35 anys. Es regula mitjançant la convocatòria anual de certàmens de nombroses modalitats artístiques, que es van ampliant, enriquint i modificant segons les necessitats i els desejos detectats entre la població juvenil. L’Art Jove vol ser també un agent cultural que ofereixi una programació atractiva per al públic en general i per als joves en particular.

Entre els objectius principals destaquen la promoció dels joves creadors balears i de les seves obres, l'ajuda a la professionalització dels participants i el suport als primers passos dins el sector o la indústria cultural que hagin triat. A més, té una vocació descentralitzadora i programa diferents activitats a totes les illes ia la Part Forana de Mallorca, a través del seu programa GirArt Jove. Es dona una importància especial a la transversalitat, per la qual cosa s'estableixen i s'enforteixen vincles amb altres institucions i entitats, tant públiques com privades, que enriqueixen l'oferta de l'Art Jove.


 


ART JOVE 2023-DESPLEGA LA TEVA CREATIVITAT

L’Art Jove 2023, a més, té com a principals novetats respecte d’edicions anteriors:

  • Dignificació de la feina dels artistes a través de l’increment dels honoraris enconcepte de pagament d’actuacions, concerts, muntatge d’exposicions, etc i establiment d’ajudes a la producció de les obres/espectacles pels participants finalistes.

  • Una major flexibilitat a l’hora d’inscriure’s i participar en el programa Art Jove; instauració d’un termini addicional per presentar les propostes a concurs, increment del percentatge de substitucions de membres d’un grup que es presenta a concurs.

  • Creació de dos certàmens nous:

- Xef Jove
- Projectes de Memòria històrica.


desc_AJ_2023_PROGRAMA.jpg


Resolució del director de l’Institut Balear de la Joventut de 6 de març de 2023 per la qual s’aprova la convocatòria dels certàmens i premis del Programa Cultural Art Jove per a l’any 2023 i se n’estableixen les bases generals i les específiques. BOIB núm. 31 d'11 de març de 2023 PDF


CERTÀMENS CONVOCATS


a) Certamen de Fotografia, dotat amb 5.500,00 € (cinc mil cinc-cents euros).

b) Certamen de Creació Musical Jove, dotat amb 9.000,00 € (nou mil euros).

c) Certamen de Disseny Gràfic, dotat amb 7.500,00 € (set mil cinc-cents euros).

d) Certamen de Projectes de Memòria Història, dotat amb 7.000 € (set mi euros).

e) Certamen de Cuina Xef Jove, dotat amb 6.500,00 € (sis mil cinc-cents euros).

f) Certamen de Creació Teatral Jove, dotat amb 9.000,00 € (nou mil euros).

g) Certamen de Música per a Joves Intèrprets, en la modalitat de solistes, dotat amb 4.500,00 € (quatre mil cinc-cents euros).

h) Certamen d’Arquitectura Jove i Disseny d’Interiors, dotat amb 9.000,00 € (nou mil euros).


PARTICIPANTS

El Programa Cultural Art Jove s’adreça a joves nascuts o residents a les Illes Balears que tenguin entre 16 i 35 anys el 31 de desembre de 2023.

No és permesa la inscripció de grups en els certàmens de Fotografia, de Música per a Joves Intèrprets, en la modalitat de solistes, de Disseny Gràfic ni de Xef Jove.

Els grups o els autors que han rebut un primer premi o un premi únic en qualsevol edició del Programa Cultural Art Jove no es poden tornar a presentar a la mateixa modalitat en què hi varen resultar guanyadors. En el cas dels grups, s’entén que no s’hi poden tornar a presentar si conserven el mateix nom o si la major part dels components del grup (la meitat més un) són els mateixos que quan el grup va resultar guanyador.

Així mateix, no es pot presentar a concurs cap obra que, en el moment de la inscripció, ja hagi resultat guanyadora del primer premi de qualsevol altre certamen de les Illes Balears.

En tots aquells cert``amens que impliquen l’actuació de grups de persones, si un cop finalitzat el termini d’inscripció algun dels components del grup no pot assistir a la primera prova selectiva, s’admetrà la substitució d’un màxim del 50 % dels components del grup. Aquestes substitucions s’han de subjectar obligatòriament a les restriccions següents:

  • Els substituts han de complir els requisits d’edat i de naixement o residència.
  • Els substituts han de presentar, prèviament, la documentació indicada en l’apartat 5.5.

TERMINIS I DOCUMENTACIÓ

Del 12 de març a les 23,59 h del 30 d’abril de 2023, la documentació que cal presentar per a totes les modalitats convocades és la següent:

a) El formulari emplenat degudament.
b) En el cas de no haver nascut a les Illes Balears, una fotografia o una fotocòpia del certificat d’empadronament en alguna població de les Illes Balears.
c) Per a algunes modalitats (Fotografia, Disseny Gràfic, Projectes de Memòria Històrica, Xef Jove i Arquitectura i Disseny d’Interiors), s’estableix un termini addicional per presentar documentació específica d’aquella modalitat.

L’Àrea d’Art Jove de l’IBJOVE pot sol·licitar, a més, tota la documentació complementària que consideri necessària per avaluar correctament la sol·licitud.


JURATS

El jurat de cada un dels certàmens està format pels components que s’indiquen a continuació. La composició de cada jurat es detalla en les bases específiques corresponents:

  • President o presidenta (amb vot diriment en el cas d’empat): la persona que elegeixi l’IBJOVE seguint el criteri de professionalitat o prestigi reconeguts en l’àmbit professional o cultural de la matèria corresponent.
  • Vocals: un mínim de tres persones seleccionades per l’IBJOVE d’acord amb el criteri de professionalitat o prestigi reconeguts en l’àmbit professional o cultural de la matèria corresponent.
  • Secretària (amb veu i vot): la coordinadora del Programa Cultural Art Jove de l’IBJOVE.

El veredicte del jurat és inapel·lable. Les decisions s’han de prendre per majoria simple; no cal, doncs, unanimitat a l’hora d’establir el guanyador o els guanyadors de qualsevol certamen.


ALTRES DETERMINACIONS

Els premis que estableix aquesta convocatòria tenen la consideració de rendes imputables a l’efecte del que estableix la normativa reguladora de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).

El fet de presentar-se a qualsevol certamen suposa, implícitament, que els autors autoritzen l’IBJOVE a reproduir i publicar la seva imatge i el contingut de les obres inscrites mitjançant qualsevol recurs que consideri oportú.

Els guanyadors i els finalistes de tots els certàmens convocats rebran un diploma, un cop s’hagi celebrat final.

El director de l’IBJOVE, a proposta de la coordinadora del Programa Cultural Art Jove, pot introduir les modificacions que consideri convenients en el desenvolupament dels certàmens perquè funcionin correctament, i ha de resoldre totes les qüestions que puguin sorgir pel que fa a la interpretació de les bases. Així mateix, pot anul·lar o incorporar fases de selecció prèvies quan el nombre de participants ho aconselli.

El calendari de les activitats derivades d’aquesta convocatòria pot ser modificat per manca de disponibilitat d’espai o de professionals, o per altres raons justificades degudament.

Un cop finalitzat el termini d’inscripció, s’ha de considerar que la participació en un certamen o modalitat no és suficient si és inferior a tres inscripcions. En el cas que la participació sigui insuficient o, simplement, escassa (inferior a cinc inscripcions), i abans de declarar el certamen o modalitat desert, el director de l’IBJOVE, a proposta de la coordinadora del Programa Cultural Art Jove, pot obrir un nou termini d’inscripció, sempre amb la publicació prèvia en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i conservant les sol·licituds ja presentades. Aquest nou termini no ha de perjudicar en cap cas els participants presentats en el termini establert inicialment, atès que han de disposar d’un temps addicional per millorar les seves propostes i aprofundir-hi o per presentar-ne una de nova, si ho consideren adient. En qualsevol cas, si un cop finalitzat el nou termini d’inscripció la participació és inferior a tres inscripcions, el certamen o modalitat s’ha de declarar desert automàticament.

Un cop tancat definitivament el procés d’inscripcions, per a totes aquelles modalitats que suposen una actuació en directe dels participants (Solistes, Creació Musical Jove, Creació Teatral Jove i Xef Jove), en el cas que el nombre total d’inscrits sigui igual o superior a cinc, s’han de programar una o més fases semifinals. Si el nombre d’inscrits és inferior a cinc, es programarà directament una fase final.

Quan el participant hagi d’assistir a un esdeveniment programat per l’Art Jove fora del municipi on resideix en aquell moment, l’IBJOVE s’ha de fer càrrec del cost del transport aeri o marítim, dins l’Estat espanyol, del participant i de tot el material necessari per participar en l’esdeveniment. En el cas que el participant resideixi fora de l’Estat espanyol, l’IBJOVE es farà càrrec del cost del transport aeri o marítim del participant i de tot el material necessari per participar en l’esdeveniment, fins a un màxim de 300,00 €, anada i tornada.
En el cas que l’esdeveniment programat l’obligui a fer una o més pernoctacions fora del seu municipi, també s’ha de fer càrrec de l’allotjament. En cap cas no es cobreixen els desplaçaments terrestres.

La participació en qualsevol dels certàmens o modalitats que estableix aquesta convocatòria implica acceptar-ne d’una manera estricta totes les bases (generals i específiques), de manera que se n’han d’excloure les inscripcions que no compleixin les condicions en la forma establerta.

L’IBJOVE no es fa responsable de les opinions ni dels continguts inclosos en les obres i les actuacions admeses a concurs, ni s’hi identifica necessàriament. En qualsevol cas, no s’han d’admetre a concurs obres o interpretacions que facin una apologia explícita i clarament intencionada de la vulneració dels drets humans. Si es produeix aquest supòsit, el director de l’IBJOVE, a proposta unànime del jurat corresponent, ha de resoldre excloure-les del certamen.


PROGRAMA GIRART JOVE

El Programa GirArt Jove és l’instrument de difusió i promoció dels finalistes i els guanyadors de tots els certàmens una vegada que ha tingut lloc la final i s’han duit a terme els bolos derivats del pagament dels diferents premis. Consisteix a programar actuacions, exhibicions, exposicions o mostres en diferents espais de les Illes Balears o de la resta de l’Estat espanyol. Els artistes que participin en el programa itinerant GirArt Jove de qualsevol certamen o modalitat han de cobrar per les actuacions les quantitats que s’exposen a continuació:

— Els intèrprets en solitari: 200,00 €.
— Els grups: 200,00 € per component, fins a un màxim de 1.000,00 €.

Les actuacions o exposicions que siguin iniciativa de l’IBJOVE (actuacions de finalistes o guanyadors durant la deliberació dels jurats en seleccions o en actes de cloenda, exposicions o mostres) les ha de gestionar l’IBJOVE, el qual n’ha d’assumir totes les despeses. Pel que fa a les actuacions d’artistes o a les exposicions d’obres finalistes o guanyadores de l’Art Jove que programi una entitat externa, ja sigui pública o privada, s’ha de procedir de la manera següent:

— En el cas d’actuacions d’artistes, l’entitat sol·licitant s’ha de fer càrrec de la publicitat i difusió de l’actuació i de l’allotjament i la manutenció de l’artista, si es veu obligat a pernoctar fora del seu municipi de residència, i ha de posar a disposició dels participants l’espai escènic, el tècnic i l’equip de so. L’IBJOVE ha d’assumir el cost de la minuta i del desplaçament, si escau.

— Si són exposicions, l’entitat sol·licitant s’ha d’encarregar de la publicitat i difusió de l’exposició i del muntatge, el desmuntatge, la vigilància i la custòdia, i la devolució de les obres en les mateixes condicions en què les rebi. Les despeses de la minuta dels artistes i de tramesa de les obres són a càrrec de l’IBJOVE.


desc_2023_AJ_FOTOGRAFIA.png

desc_transparente.png

Més informació PDF

Butlleta d'inscripció PDFdesc_2023_AJ_MUSICAL.png

Més informació PDF

Butlleta d'inscripció PDFdesc_2023_AJ_GRAFIC.png

Més informació PDF

Butlleta d'inscripció PDF

Informació necessària per dissenyar el pòster Editor de Textdesc_2023_AJ_PMH.png

Més informació PDF

Butlleta d'inscripció PDFdesc_2023_AJ_XEF.png

Més informació PDF

Butlleta d'inscripció PDFdesc_2023_AJ_TEATRE.png

Més informació PDF

Butlleta d'inscripció PDFdesc_2023_AJ_SOLISTES.png

Més informació PDF

Butlleta d'inscripció PDFdesc_2023_AJ_ARQUITECTURA.png

Més informació PDF

Butlleta d'inscripció PDF