Convocatòria del procés excepcional d’estabilització mitjançant els procediments selectius de concurs i de concurs-oposició per cobrir les places de personal laboral de l'Institut Balear de la Joventut (IBJOVE)


DIVENDRES, 7 DE JUNY DE 2024

LLISTES DEFINITIVES DE VALORACIÓ DE MÈRITS PER CATEGORIES I NOTIFICACIÓ MOTIVADA DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES PELS ASPIRANTS

Segons estableix el punt 14.5 de l'Annex 2 de les Bases específiques de la convocatòria de referència, els diferents Tribunals han elaborat les llistes definitives de valoració de mèrits i han donat resposta a les al·legacions presentades pels aspirants.

LLISTA DEFINITIVA DE MÈRITS DEL GRUP A. LLISTA. PDF

DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL GRUP A AMB LA RESPOSTA A LES AL·LEGACIONS PRESENTADES PELS ASPIRANTS. DILIGÈNCIAPDF

LLISTA DEFINITIVA DE MÈRITS DEL GRUP B. LLISTAPDF

DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL GRUP B AMB LA RESPOSTA A LES AL·LEGACIONS PRESENTADES PELS ASPIRANTS. DILIGÈNCIAPDF

LLISTA DEFINITIVA DE MÈRITS DEL GRUP C. LLISTAPDF

DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL GRUP C AMB LA RESPOSTA A LES AL·LEGACIONS PRESENTADES PELS ASPIRANTS. DILIGÈNCIAPDF

LLISTA DEFINITIVA DE MÈRITS DEL GRUP D. LLISTAPDF

DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL GRUP D AMB LA RESPOSTA A LES AL·LEGACIONS PRESENTADES PELS ASPIRANTS. DILIGÈNCIAPDF

LLISTA DEFINITIVA DE MÈRITS DEL GRUP E. LLISTAPDF


DIVENDRES, 5 D’ABRIL DE 2024

LLISTES PROVISIONALS DE LES PUNTUACIONS OBTINGUDES AMB ELS MÈRITS

Una vegada conclòs el procediment de revisió i baremació per part dels diferents Tribunals, aquests han elaborat les llistes provisionals amb les puntuacions que han obtingut les persones aspirants.

Les persones aspirants disposen d'un termini de set dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la llista provisional de puntuacions (fins dia 16 d'abril a les 23.59 hores), per al·legar les rectificacions que considerin pertinents sobre la valoració provisional de mèrits del concurs. Dins aquest termini, les persones interessades poden sol·licitar veure l'expedient de valoració.

Les persones aspirants que hagin d'esmenar o aclarir algun mèrit han de presentar la documentació original o una còpia corresponent en el registre general de l’IBJOVE o en qualsevol de les formes que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, mitjançant un escrit adreçat al Tribunal respectiu.

ANNEX GRUP A PDF

ANNEX GRUP B PDF

ANNEX GRUP C PDF

ANNEX GRUP D PDF

ANNEX GRUP E PDF

Data i l'hora en què les persones interessades podran tenir vista de l'expedient.

Grup A. Dimecres, 10 d'abril, dijous, 11 d'abril i divendres, 12 d'abril de les 9 a les 14 hores.

Grup B. Dimecres, 10 d'abril, dijous, 11 d'abril i divendres, 12 d'abril de les 9 a les 14 hores.

Grup C. Tots els dies (de dilluns a divendres fins dia 12 d'abril) de les 9 a les 14 hores. 

Grup D. Dimarts, 9 d'abril de les 9 a les 13 hores. 

Grup E. Tots els dies (de dilluns a divendres fins dia 12 d'abril) de les 9 a les 14 hores.

L'interessat haurà d'enviar un correu electrònic a contractacio@ibjove.net sol·licitant veure l'expedient de valoració i l'IBJOVE, li assignarà l'hora.


8 DE MARÇ DE 2024

Correcció de la Nota Informativa publicada a la web de l’IBJOVE, relativa al requeriment de documentació corresponent als mèrits, requisits i escrit d'elecció (categoria: encarregat d'instal·lació i personal) per a la seva valoració per part del Tribunal en relació a la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per cobrir les places de personal laboral de l'IBJOVE

Correcció de la Nota informativa PDF


29 DE FEBRER DE 2024

Nota informativa PDF


17 DE NOVEMBRE DE 2023

Resolució de la presidenta de l'Institut Balear de la Joventut per la qual nomena la nova presidenta del Tribunal qualificador dels grups professionals A i B del procés excepcional d’estabilització mitjançant els procediments de concurs i de concurs oposició, per cobrir les places del personal laboral de l’IBJOVE, que substitueix en el càrrec a l’anterior president

Resolució PDF


10 D'OCTUBRE DE 2023

Resolució de la Presidenta de l'Institut Balear de la Joventut (IBJOVE) de correcció d’error aritmètic advertit en la publicació de la Resolució de la Presidenta de l'Institut Balear de la Joventut (IBJOVE), d’aprovació de la llista informativa de l'ordre dels aspirants d'acord amb la puntuació resultant dels mèrits al·legats de cada categoria/especialitat juntament amb l’oferiment de llocs de feina, en relació a la convocatòria del procés excepcional d’estabilització mitjançant els procediments selectius de concurs i de concurs-oposició per cobrir les places de personal laboral de l'IBJOVE

Resolució PDF


28 DE SETEMBRE DE 2023

Models de documents per a presentar la documentació 

1) Presentació de documentació acreditativa de requisits, titulacions i mèrits Requerits a la Resolució de la Presidenta de de l’Institut Balear de la Joventut Editor de Text

2) Declaració responsable de no estar inhabilitat Editor de Text

3) Escrit d’elecció de llocs de treball oferts, per ordre de preferència Editor de Text


23 DE SETEMBRE DE 2023

Resolució de la Presidenta de l'Institut Balear de la Joventut (IBJOVE), d’aprovació de la llista informativa de l'ordre dels aspirants d'acord amb la puntuació resultant dels mèrits al·legats de cada categoria/especialitat juntament amb l’oferiment de llocs de feina, en relació a la convocatòria del procés excepcional d’estabilització mitjançant els procediments selectius de concurs i de concurs-oposició per cobrir les places de personal laboral de l'IBJOVE

Resolució PDF


16 DE JUNY DE 2023

Publicació de les Llistes provisionals de mèrits al·legats segons els Tribunals Qualificadors

Les persones aspirants disposen d’un termini de 7 dies hàbils des de la publicació de la llista provisional de mèrits al·legats per esmenar els errors de fet, materials o aritmètics que hagin pogut cometre en les al·legacions dels mèrits (Full d’autobaremació), com a conseqüència d’haver situat de manera incorrecta un mèrit en l’apartat d’un altre mèrit, o d’haver calculat erròniament les unitats dels mèrits al·legats. Durant aquest tràmit no s’admet l’al·legació de nous mèrits no especificats a la declaració inicial malgrat que, el termini de presentació estigui obert, es podran al·legar o rectificar mèrits. (Punt 10.2 de l'Annex 2.Bases específiques de la convocatòria del procés excepcional d’estabilització mitjançant els procediments selectius de concurs i de concurs-oposició per cobrir les places de personal laboral de l'Institut Balear de la Joventut)

Llista provisional de mèrits al·legats segons Tribunal Qualificador Grup A PDF

Llista provisional de mèrits al·legats segons Tribunal Qualificador Grup B PDF

Llista provisional de mèrits al·legats segons Tribunal Qualificador Grup C PDF

Llista provisional de mèrits al·legats segons Tribunal Qualificador Grup D PDF

Llista provisional de mèrits al·legats segons Tribunal Qualificador Grup E PDF


29 DE MAIG DE 2023

Resolució de la Presidenta de l'Institut Balear de la Joventut (IBJOVE), de correcció d’errades de la Resolució de la Presidenta de l'Institut Balear de la Joventut (IBJOVE), d’aprovació de la Llista definitiva de les sol·licituds admeses i excloses, en relació a la convocatòria del procés excepcional d’estabilització mitjançant els procediments selectius de concurs i de concurs-oposició per cobrir les places de personal laboral de l'IBJOVE

BOIB Núm. 70 de 27 de maig de 2023 PDF


07 DE MAIG DE 2023

Resolució de la presidenta de l'Institut Balear de la Joventut (IBJOVE), d’aprovació de la llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses en relació a la convocatòria del procés excepcional d’estabilització mitjançant els procediments selectius de concurs i de concurs-oposició per cobrir les places de personal laboral de l'IBJOVE

BOIB Núm. 58 de 6 de maig de 2023 PDF

Annex PDF


19 D'ABRIL DE 2023

Resolució de la presidenta de l'Institut Balear de la Joventut (IBJOVE), relativa als nomenament dels membres dels tribunals del procés excepcional d’estabilització mitjançant els procediments selectius de concurs i de concurs-oposició per cobrir les places de personal laboral de l'IBJOVE, d’acord amb l’oferta pública d’estabilització aprovada pel Consell de Direcció de 22 de maig de 2022 i modificada per l’Acord del Consell d’Administració de 23 de novembre de 2022, en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública

RESOLUCIÓ PDF


22 DE MARÇ DE 2023

Resolució de la Presidenta de l'Institut Balear de la Joventut (IBJOVE) d'aprovació de la llista provisional de sol·licituds admeses i excloses en relació a la convocatòria del procés excepcional d'estabilització mitjançant els procediments selectius de concurs i de concurs-oposició per cobrir les places de personal laboral de l'IBJOVE.

RESOLUCIÓ PDF


ANNEX de la Resolució de la Presidenta de l'Institut Balear de la Joventut (IBJOVE) d'aprovació de la llista provisional de sol·licituds admeses i excloses en relació a la convocatòria del procés excepcional d'estabilització mitjançant els procediments selectius de concurs i de concurs-oposició per cobrir les places de personal laboral de l'IBJOVE.

LLISTA PROVISIONAL DE SOL·LICITUDS ADMESES I EXCLOSES PER CATEGORIA/ESPECIALITAT

CONCURS

Tècnic/a de grau superior PDF

Tècnic/a de grau superior especialitat Jurídic PDF

Tècnic/a de grau mitjà PDF 

Tècnic/a de grau mitjà especialitat Economico-financer PDF

Tècnic/a administratiu/va PDF

Administratiu/va PDF

Auxiliar administratiu/va PDF

Encarregat/ada Instal·lació i Personal PDF

Tècnic/a especialista en manteniment PDF

Manteniment oficial 1a PDF

Manteniment oficial 2a PDF

Empleat/da de servei PDF

Cuiner/a de 1a PDF

Ajudant de cuina PDF

Auxiliar de recepció PDF

Recepcionista PDF

Guarda PDF

CONCURS OPOSICIÓ

Empleat/da de servei PDF


29 DE DESEMBRE DE 2022

Resolució publicada al BOIB núm. 169 de dia 29 de desembre de 2022

RESOLUCIÓ PDF


Resolució de correcció d’errades publicada al BOIB núm. 13 de  28 de gener de 2023 de la Resolució publicada el 29 de desembre de 2022

RESOLUCIÓ CORRECCIÓ D'ERRADES PDF

Us informam a tots els interessats/des, amb motiu de la publicació de la Resolució de correcció d’errades de la Resolució de la Presidenta de l’IBJOVE, de 22 de desembre de 2022, per la qual s'aprova la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per cobrir les places de personal laboral de l’IBJOVE (BOIB Núm 13 de 28 de gener de 2023), que podeu emplenar la sol·licitud (Annex 5) així com, el full de baremació corresponent, que ja inclouen les correccions d’errades publicades i que ja estan penjats a la web de l’IBJOVE.


A més, els interessats que han presentat la sol·licitud (Annex 5) i el full de baremació corresponent abans de la publicació de la correcció d’errades, poden tornar emplenar i presentar els annexos degudament esmenats dins els termini establert que finalitzarà el proper 13 de febrer de 2023. En cas contrari, les sol·licituds ja presentades són considerades vàlides a tots els efectes, sense perjudici que les persones sol·licitants si escau, puguin ser requerits per aportar les dades o informacions que correspongui.


Annex 1. Places incloses a la convocatòria del procés excepcional d'estabilització mitjançant els procediments selectius de concurs i de concurs-oposició per cobrir les places de personal laboral de l'Institut Balear de la Joventut (IBJOVE).

ANNEX 1 PDF


Annex 2. Bases específiques de la convocatòria del procés excepcional d'estabilització mitjançant els procediments selectius de concurs i de concurs-oposició per cobrir les places de personal laboral de l'Institut Balear de la Joventut (IBJOVE).

ANNEX 2 PDF


Annex 3. Barem de mèrits dels processos selectius d'estabilització.

ANNEX 3 PDF


Annex 4. Instruccions per tramitar les sol·licituds i les declaracions responsables. 

ANNEX 4 PDF


Annex 5. Sol·licitud d'inscripció. 

ANNEX 5

Microsoft word Editor de Text 

Libre office writer  Editor de Text odt


Annex 6. Full d'autobaremació del procediment selectiu concurs. 

ANNEX 6

Microsoft excel Fulla de Càlcul 

Libre office calc Fulla de Càlcul ods


Annex 7. Full d'autobaremació del procediment selectiu concurs-oposició. 

ANNEX 7 

Microsoft excel Fulla de Càlcul 

Libre office calc Fulla de Càlcul ods


Annex 8. Presentació de documentació acreditativa de requisits i titulacions. 

ANNEX 8 

Microsoft word Editor de Text 

Libre office writer Editor de Text odt


Annex 9. Infomació sobre protecció de dades personals.

ANNEX 9 PDF


Annex 10. Exercicis i desenvolupament del procés selectiu concurs-oposició. 

ANNEX 10 PDF


Annex 11. Temari del procés selectiu concurs-oposició.

ANNEX 11 PDF