Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Nomenament funcionari carrera expedient 2035/2024

    Número de registre 3035 - Pàgina 14025

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Nomenament funcionari carrera expedient 2034/2024

    Número de registre 3036 - Pàgina 14026

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Nomenament funcionari carrera. Expedient 2037/2024

    Número de registre 3037 - Pàgina 14027

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Nomenament funcionari carrera expedient 2038/2024

    Número de registre 3038 - Pàgina 14028

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Nomenar dos policies locals com a funcionaris de carrera

    Número de registre 2932 - Pàgina 14029

  • AJUNTAMENT D'ESPORLES

   • Nomenament de funcionaris de carrera i l’adjudicació de llocs de treball a les persones aspirants que han superat el procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs excepcional a l’escala d'administració especial, subescala Tècnic, del subgrup A1, categoria/especialitat Tècnic de formació de l’Ajuntament d’Esporles

    Número de registre 2844 - Pàgines 14030-14031

  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Nomenament de funcionari carrera d’una plaça d’arquitecte

    Número de registre 3003 - Pàgina 14032

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Nomenament de personal funcionari de carrera Tècnic/a d'Administració General de l'Ajuntament d'Inca pel procés d'estabilització

    Número de registre 2943 - Pàgines 14033-14035

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Nomenament de personal funcionari de carrera Tècnic/a d'Administració General de l'Ajuntament d'Inca pel procés d'estabilització

    Número de registre 2946 - Pàgines 14036-14038

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Resolució del director general de Personal Docent i Centres Concertats mitjançant la qual es corregeixen les errades advertides en la Resolució del director general de Personal Docent i Centres Concertats de dia 20 de març de 2024 per la qual es fa pública la composició definitiva del tribunal que ha d’actuar en el procediment convocat per Resolució del director general de Personal Docent i Centres Concertats de 4 de març de 2024, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos d’inspectors d’educació a les Illes Balears i se’ls convoca a l’acte de presentació i a la realització de la primera part de la prova

    Número de registre 2968 - Pàgines 14039-14040

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Resolució del director general de Personal Docent i Centres Concertats de 26 de març de 2024 per la qual es convoquen les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de professors d’ensenyament secundari, de professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors de música i arts escèniques, de professors d'arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny, de mestres i de professors especialistes en sectors singulars de formació professional a les Illes Balears

    Número de registre 2969 - Pàgines 14041-14173

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEIS FERROVIARIS DE MALLORCA (SFM)

   • Resolució del director gerent de Serveis Ferroviaris de Mallorca d’adjudicació del lloc de treball de director/a de recursos humans pel sistema de lliure designació

    Número de registre 2904 - Pàgines 14174-14175

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, per la qual es determina l’adjudicació en la convocatòria, pel sistema de lliure designació, del lloc de prefectura de secció de Ginecologia i Obstetrícia de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Can Misses, a l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera (Convocatòria 2023_20)

    Número de registre 3026 - Pàgines 14176-14177

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases per la qual s’adjudica, pel procediment de lliure designació, el lloc de treball de supervisor/a de la Unitat de Consultes i Gabinets (AA0B i AA0C)

    Número de registre 3044 - Pàgina 14178

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l'Hospital Universitari Son Espases per la qual s'adjudica, pel procediment de lliure designació, el lloc de treball de supervisor/a d'Àrea Quirúrgica

    Número de registre 3045 - Pàgina 14179

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu del Consell Insular de Menorca de data 25 de març de 2024 relatiu a la modificació de les bases específiques i la convocatòria de tècnic de gestió cultural de les proves selectives de provisió de places de la plantilla del Consell Insular de Menorca Oferta Pública d'Ocupació 2021, 2022 i 2023

    Número de registre 2958 - Pàgines 14180-14181

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu del Consell Insular de Menorca de data 25 de març de 2024 relatiu a la modificació de les bases generals del concurs oposició per a l’Oferta Pública d’Ocupació de 2021, 2022 i 2023 del Consell Insular de Menorca

    Número de registre 2959 - Pàgines 14182-14183

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Correcció d'errades de les bases del procediment selectiu per a la cobertura d'una plaça d'Enginyer Industrial

    Número de registre 2934 - Pàgina 14184

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Constitució borsa de treball del proces selectiu de Secretari

    Número de registre 3021 - Pàgina 14185

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Nomenament de personal funcionari

    Número de registre 2975 - Pàgina 14186

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Bases que regiran la convocatòria per constituir una borsa de tècnics/tècniques de contractació, com a funcionaris/es interins/es de l’Ajuntament de Felanitx

    Número de registre 2977 - Pàgines 14187-14195

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Bases reguladores i específiques que regiran la convocatòria per proveir, de manera temporal, mitjançant sistema de comissió de serveis de caràcter voluntari, amb personal funcionari de carrera del mateix grup i escala, llocs de treball d’Oficial de Policia Local, pertanyent a l’Ajuntament de Maó, subgrup C1

    Número de registre 2935 - Pàgina 14196

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Convocatòria pública per a la provisió temporal en comissió de serveis pel sistema de concurs del lloc de Cap de Servei de Selecció

    Número de registre 3011 - Pàgines 14197-14201

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Convocatòria pública per a la provisió temporal en comissió de serveis pel sistema de concurs del lloc de Cap de Servei de Prevenció de Riscs Laborals

    Número de registre 3012 - Pàgines 14202-14206

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Esmena d’errada material a la llista provisional de persones excloses a la convocatòria pel sistema d'oposició pel torn lliure, per cobrir 12 places d'auxiliar administratiu/va

    Número de registre 3013 - Pàgines 14207-14209

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Esmena d’errada material a la llista provisional de persones excloses a la convocatòria per a la cobertura de 5 places d’Inspector/a de Comerç, Consum i Mercats (taxa reposició) pel sistema de concurs oposició, pel torn lliure, corresponents a les ofertes d’ocupació pública de l’any 2020 i 2022

    Número de registre 3014 - Pàgina 14210

  • AJUNTAMENT DE PALMAINSTITUT MUNICIPAL D'INNOVACIÓ

   • Integració de borsa de personal laboral temporal de la categoria "tècnic/a cadastral"

    Número de registre 2944 - Pàgina 14211

  • AJUNTAMENT DE PALMAINSTITUT MUNICIPAL D'INNOVACIÓ

   • Integració de borsa de personal laboral temporal de la categoria "tècnic/a cadastral"

    Número de registre 2945 - Pàgina 14212

  • AJUNTAMENT DE PALMAINSTITUT MUNICIPAL D'INNOVACIÓ

   • Integració de borsa de personal laboral temporal de la categoria "tècnic/a cadastral"

    Número de registre 2947 - Pàgina 14213

  • AJUNTAMENT DE PALMAINSTITUT MUNICIPAL D'INNOVACIÓ

   • Integració de borsa de personal laboral temporal de la categoria "tècnic/a superior TIC"

    Número de registre 2950 - Pàgina 14214

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Bases que han de regir la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de directors/es de lleure, per cobrir laboralment les possibles necessitats de personal de l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia

    Número de registre 2966 - Pàgines 14215-14223

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Bases que han de regir la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de monitors/es de lleure, per cobrir laboralment les possibles necessitats de personal de l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia

    Número de registre 2967 - Pàgines 14224-14232

  • AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

   • Resolució d'Alcaldia núm. 2024-0187, de data 2 d’abril de 2024, de l'Ajuntament de Valldemossa per la qual es van aprovar les bases i la convocatòria per a la provisió pel procediment de lliure designació del lloc de treball de Cap de la Policia Local de l'Ajuntament

    Número de registre 3034 - Pàgines 14233-14236