Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció primera. Contractació Pública

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de concurs públic per atorgar la concessió administrativa per a l’ocupació i explotació d’una instal·lació de subministrament de combustible a embarcacions en el port de la Colònia de Sant Jordi

    Número de registre 2882 - Pàgina 14511

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de concurs públic per a l'atorgament de les autoritzacions administratives per a l'ús de rampes per embarcacions de llista 6a al port de Ciutadella (Menorca) per lots

    Número de registre 2888 - Pàgina 14512

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

   • Extracte de la resolució de la directora general de Relacions Institucionals i de Relacions amb el Parlament, a proposta de la cap del Servei d’Entitats Jurídiques, relativa a la inscripció de l’entitat Fundación Pavelló Son Aiet en el Registre Únic de Fundacions de les Illes Balears

    Número de registre 2954 - Pàgina 14513

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Requeriment de documentació complementària en el tràmit de subvencions MOVES III

    Número de registre 2987 - Pàgines 14514-14517

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE SALUT

   • Resolució de la directora general de Salut Pública per la qual se sotmet al tràmit d’informació pública el Projecte de decret pel qual s’estableix la prestació sanitària complementària del programa de cribratge neonatal de malalties endocrinometabòliques de les Illes Balears

    Número de registre 2991 - Pàgines 14518-14519

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Tràmit d’informació pública relatiu al projecte bàsic i d’execució per a la substitució de lamel·les, fusteries exteriors i pintat de façanes a l’IES Xarc Santa Eulària des Riu

    Número de registre 2960 - Pàgina 14520

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Tràmit d’informació pública relatiu al projecte bàsic i d’execució de millora de l’accessibilitat i evacuació del CEIP Marian Aguiló, Palma

    Número de registre 2961 - Pàgina 14521

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Tràmit d’informació pública relatiu al projecte d’execució de construcció d’un gimnàs, reforma dels banys exteriors i d’una pista esportiva i millora de l’accessibilitat dels espais exteriors, al CEIP Ses Rotes Velles, Santa Ponça, TM de Calvià

    Número de registre 2962 - Pàgina 14522

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE LA MAR I DEL CICLE DE L'AIGUA

   • Informació Pública de l’expedient 2022/04298E relativa al projecte Separata per a autorització per a encreuament del Torrent- Camí Salinar- Camp de Mar», TM Andratx

    Número de registre 1958 - Pàgina 14523

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE LA MAR I DEL CICLE DE L'AIGUA

   • Informació Pública de l’expedient 2023/00298E relativa al projecte de «Reconstrucció funcional d’un pont a Sant Antoni de Ruma», polígon 2, parcel·la 2, TM Ferreries

    Número de registre 2920 - Pàgina 14524

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT BALEAR DE LA JOVENTUT

   • Extracte de la Resolució del director de l’Institut Balear de la Joventut per la qual s’aprova la convocatòria dels certàmens i premis del Programa Cultural Art Jove per a l’any 2024 i se n’estableixen les bases generals i les específiques

    Número de registre 2940 - Pàgina 14525

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació de la resolució dictada pel vicepresident executiu de Ports de les Illes Balears pel que s’inicia el procediment per a la declaració d’abandonament d’una embarcació tipus pastera procedent del port de Portocolom

    Número de registre 2938 - Pàgina 14526

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Exposició pública del padró de la taxa pels serveis prestats pel Departament de Benestar Social, Família i Igualtat a l’Hospital Residència Assistida de Cas Serres, corresponent al mes de desembre de 2023 i obertura del període voluntari de cobrament

    Número de registre 2939 - Pàgina 14527

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Anunci de resolució final de procediment sancionador de l’Ordenança Reguladora de la retirada de vehicles del Consell Insular de Formentera

    Número de registre 2927 - Pàgina 14528

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Extracte Bases Convocatòria Premis Andratx 2024, de Novel·la curta, Fotografia, Pintura, Pintura per artistes locals, Investigació i Teatre

    Número de registre 2933 - Pàgines 14529-14530

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Anunci d’aprovació, exposició pública i comunicació de terminis del període voluntari de cobrament del Padró de la taxa per subministrament municipal d’aigua del 2n bimestre de 2024

    Número de registre 3030 - Pàgina 14531

  • AJUNTAMENT DE BÚGER

   • Aprovació inicial expedient de modificació de crèdits núm. 3-2024 amb la modalitat de crèdit extraordinari

    Número de registre 3005 - Pàgina 14532

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació del Padró IBI urbana i de característiques especials exercici 2024, de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca

    Número de registre 2981 - Pàgina 14533

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació del Padró IVTM exercici 2024, de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca

    Número de registre 2980 - Pàgina 14534

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprobació del Padró IBI rústica exercici 2024 de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca

    Número de registre 2982 - Pàgina 14535

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació del Padró arbitris (recollida de fems i tractament de residus i OVP amb mercaderies, taules i cadires i quioscs) exercici 2024, de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca

    Número de registre 2983 - Pàgina 14536

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits 01/2024 del Pressupost municipal per a l’exercici 2024

    Número de registre 2998 - Pàgina 14537

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança municipal reguladora del trànsit del casc urbà del municipi de Consell

    Número de registre 2994 - Pàgina 14538

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'expedició de llicències urbanístiques

    Número de registre 2995 - Pàgina 14539

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes sobre la connexió i ús de les xarxes municipals d’aigua i clavegueram

    Número de registre 2996 - Pàgina 14540

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Informació pública Pla de Gestió Sostenible de l'Aigua

    Número de registre 2997 - Pàgina 14541

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació del padró fiscal de l'Impost d'Activitats Econòmiques corresponent a l'exercici de 2024

    Número de registre 2953 - Pàgina 14542

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Aprovació inicial i informació pública del Projecte de reforma del carrer Nuno Sanç

    Número de registre 2976 - Pàgines 14543-14544

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Padró Municipal de contribuents de la Taxa de Cementiri Municipal

    Número de registre 2936 - Pàgina 14545

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Padró Municipal de contribuents de la Taxa de Guals Municipals

    Número de registre 2937 - Pàgina 14546

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Aprovació inicial modificació pressupostària mitjançant suplement crèdit 1/24 i modificació de l’annex d’inversions

    Número de registre 3019 - Pàgina 14547

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Aprovació inicial modificació de crèdit en el Pressupost Propi per a 2024

    Número de registre 2992 - Pàgina 14548

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Actualització del pressupost del projecte d’urbanització (actualització) de Binissafúller Roters -Sector IV- i el seu annex de justificació de preus

    Número de registre 2993 - Pàgina 14549

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Modificació de crèdit núm. 6/2024

    Número de registre 2971 - Pàgina 14550

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Modificació de crèdit núm. 8/2024

    Número de registre 2972 - Pàgina 14551

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Reconeixament extrajudicial de crèdits (expte. 1/2024)

    Número de registre 2973 - Pàgina 14552

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Modificació de l’ordenança municipal de policia i bon govern

    Número de registre 2974 - Pàgina 14553