Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

   • Informació sobre la tramitació al Parlament de les Illes Balears (participaciociutadana@parlamentib.es) del Projecte de llei de la unificació per l’absorció del Col·legi Oficial de Titulats Mercantils i Empresarials de Balears per part del Col·legi Oficial d’Economistes de les Illes Balears (RGE núm. 3459/24)

    Número de registre 2511 - Pàgines 12197-12199

  • PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

   • Informació sobre la tramitació al Parlament de les Illes Balears (participaciociutadana@parlamentib.es) de la Proposició de llei de modificació de l’article 25 de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’ordenació del comerç minorista (RGE núm. 45/24)

    Número de registre 2510 - Pàgines 12200-12201

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Anunci de la Conselleria d’Empresa, Ocupació i Energia per a l’obertura del tràmit d’informació pública sobre la sol·licitud de declaració de projecte industrial estratègic, autorització administrativa prèvia i avaluació d’impacte ambiental ordinària del parc fotovoltaic SON VERI I i II de 10.398 kW i 6.932 kW, ubicat al polígon 4 parcel·la 197 de Marratxí (RE033/23 i RE034/23)

    Número de registre 2173 - Pàgines 12202-12203

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Requeriment de documentació complementària en el tràmit de subvencions MOVES III

    Número de registre 2488 - Pàgines 12204-12212

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació de la resolució dictada pel vicepresident executiu de Ports de les Illes Balears de la declaració d'abandonament de dues embarcacions tipus pastera i dos motors procedents del port de la Colonia de Sant Jordi

    Número de registre 2503 - Pàgina 12213

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació de la resolució dictada pel vicepresident executiu de Ports de les Illes Balears de la declaració d’abandonament d’una embarcació tipus pastera i un motor procedents del port de la Colonia de Sant Jordi

    Número de registre 2504 - Pàgina 12214

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Inici de cancel·lació de la inscripció al Registre Insular de Turisme, dels establiments d’oferta complementaria amb matrícula en el registre insular: R-0055-F i R-0057-F

    Número de registre 2492 - Pàgina 12215

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Extracte de l’Acord de Consell Executiu del Consell de Mallorca pel qual s’aprova la convocatòria de subvencions per dur a terme accions de foment en matèria d’informació turística per a l’any 2024

    Número de registre 2412 - Pàgina 12216

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Aprovació inicial de l’expedient núm. 02 de modificació de crèdits en el pressupost del Consorci Serra de Tramuntana de l’exercici de 2024, per crèdit extraordinari (CE01/2024)

    Número de registre 2465 - Pàgina 12217

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Aprovació inicial de l’expedient núm. 09 de modificació de crèdits en el pressupost propi de la Corporació de l’exercici de 2024, per crèdit extraordinari (CE01/2024)

    Número de registre 2466 - Pàgina 12218

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Aprovació inicial de l’expedient núm. 08 de modificació de crèdits en el pressupost propi de la Corporació de l’exercici de 2024, per suplement de crèdit (SUP01/2024)

    Número de registre 2467 - Pàgina 12219

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA I PATRIMONI

   • Extracte de la convocatòria de subvencions per activitats musicals 2024

    Número de registre 2434 - Pàgines 12220-12221

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT, MEDI RURAL I ESPORTS

   • Informació pública de l’aprovació inicial del «Projecte d’adequació del tram 2 de l’etapa 2 de la Ruta de Pedra en Sec.» i de la relació de béns i drets afectats

    Número de registre 2395 - Pàgina 12222

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrança de la prestació del servei d'ajuda domiciliària

    Número de registre 2474 - Pàgina 12223

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrança del servei de Teleassistència

    Número de registre 2468 - Pàgina 12224

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrança del servei de menjar a domicili

    Número de registre 2481 - Pàgina 12225

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrança del servei d´estada Centre de Dia

    Número de registre 2482 - Pàgina 12226

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrança de la prestació de les escoles municipals

    Número de registre 2489 - Pàgina 12227

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Acord de Ple de la Corporació de data 29.02.2024 d'aprovació inicial de la modificació puntual núm. 1 de la revisió del Pla General d'Ordenació Urbana 2023

    Número de registre 2356 - Pàgina 12228

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Aprovació del padró de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica 2024

    Número de registre 2505 - Pàgines 12229-12230

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora dels preus públics per a les escoles d’estiu, Nadal i Pasqua i per les activitats puntuals per a infants i joves. Tràmit d’audiència a les associacions

    Número de registre 2463 - Pàgina 12231

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora dels preus públics per a les escoles d’estiu, Nadal i Pasqua i per les activitats puntuals per a infants i joves

    Número de registre 2464 - Pàgina 12232

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança reguladora de les contraprestacions econòmiques per la prestació del servei públic de proveïment d’aigua potable a la zona costanera del terme municipal de Felanitx (article 6). Tràmit d’audiència a les associacions

    Número de registre 2483 - Pàgina 12233

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança reguladora de les contraprestacions econòmiques per la prestació del servei públic de proveïment d’aigua potable a la zona costanera del terme municipal de Felanitx (article 6)

    Número de registre 2484 - Pàgina 12234

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Estudi de viabilitat econòmic-financera concessió Poliesportiu Municipal

    Número de registre 2391 - Pàgina 12235

  • AJUNTAMENT DE MONTUÏRI

   • Exposició pública de l'avanç del Pla General de Montuïri de la Fase 1

    Número de registre 2429 - Pàgina 12236

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Planejament i Gestió urbanística. Servei Juridicoadministratiu de Planejament. Exp: PA 2022 0005. Aprovació inicial de la modificació del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) que té per objecte la modificació de la delimitació de l’ ARE/57-01 Verge de Lluch

    Número de registre 2512 - Pàgina 12237

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Aprovació inicial de la modificació de les taules salarials del personal funcionari del pressupost municipal per a l'any 2024

    Número de registre 2485 - Pàgina 12238

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Projecte d'extensió de la xarxa de pluvials en el c. Mossèn Alcover de Son Carrió

    Número de registre 2473 - Pàgina 12239

  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Aprovació inicial de la modificació pressupostària consistent en una transferència de crèdits. Expedient 1009/2024

    Número de registre 2494 - Pàgina 12240