Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general de l’Ens Públic de la Radiotelevisió de les Illes Balears, per la qual nomena a la directora de Talent i Recursos Humans de l'EPRTVIB

    Número de registre 2537 - Pàgines 11990-11991

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Decret de la Presidència del Consell Insular de Mallorca pel qual es nomena un alt càrrec

    Número de registre 2528 - Pàgina 11992

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Nomenament de personal funcionari de carrera de les persones que han superat el procés selectiu d'estabilització per sistema concurs-oposició per cobrir dues places TAG, escala d'administració general, grup A, subgrup A1 de l'Ajuntament de Santanyí

    Número de registre 2501 - Pàgines 11993-11994

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA D'ESTRATÈGIA TURÍSTICA DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director de l’Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB) per la qual s’aprova la llista definitiva de l’ordre dels aspirants que conformen la Borsa 2, categoria llicenciatura/grau, grup A (Arquitectura), corresponent a la convocatòria d’un procediment extraordinari per a la constitució de borses de personal laboral per cobrir places vacants de l’AETIB, una vegada finalitzat el termini de presentació d’al·legacions

    Número de registre 2498 - Pàgines 11995-11997

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA D'ESTRATÈGIA TURÍSTICA DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director de l’Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB) per la qual s’aprova la llista definitiva de l’ordre dels aspirants que conformen la Borsa 4, categoria llicenciatura/grau, grup A (Geografia i Història), corresponent a la convocatòria d’un procediment extraordinari per a la constitució de borses de personal laboral per cobrir places vacants de l’AETIB, una vegada finalitzat el termini de presentació d’al·legacions

    Número de registre 2535 - Pàgines 11998-12001

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per a la cobertura d'una plaça de personal tècnic superior en investigació, del grup professional A, per al projecte «Empowering healthy lifestyle behaviour through personalised intervention portfolios to prevent and control obesity during vulnerable stages of life (HealthyW8)» (101080645) Codi d'expedient: 2024-17-INIDISBA

    Número de registre 2495 - Pàgines 12002-12009

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per a la cobertura d'una plaça de personal tècnic superior en investigació, del grup professional A, per al projecte «El control de la reinfecció en persones que consumeixen drogues és crític per a l’eliminació del VHC (VHC-UCAs)» (GLD23/01) Codi d'expedient: 2024-14-NAHUSLL

    Número de registre 2496 - Pàgines 12010-12017

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques que modifica la Resolució, de 17 de novembre de 2023, de la consellera de Presidència i Administracions Públiques per la qual s’aproven les llistes d’aspirants que han superat el concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears del Grup D, Nivell 5: Auxiliar Tècnic/a Educatiu/iva, i se’ls adjudica un lloc de feina

    Número de registre 2389 - Pàgines 12018-12020

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 8 de març de 2024 per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de responsable d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de la zona bàsica de salut (ZBS) de Son Ferriol de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca

    Número de registre 2493 - Pàgines 12021-12022

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu número 117/2024 seguit pels tràmits del procediment abreujat davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2

    Número de registre 2534 - Pàgina 12023

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu número 101/2024 seguit pels tràmits del procediment abreujat davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2

    Número de registre 2539 - Pàgina 12024

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Resolució del conseller executiu d’Hisenda i Funció Pública del Consell de Mallorca per aprovar la convocatòria per concurs de mèrits pels procediments extraordinari i específic de selecció de personal funcionari interí per cobrir vacants de la categoria d’enginyer industrial

    Número de registre 2480 - Pàgines 12025-12027

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Resolució del conseller d’Hisenda i Funció Pública que aprova la llista definitiva de persones aspirants que han superat el procés selectiu pel sistema excepcional de concurs de mèrits per a l’ingrés com a personal funcionari de l’escala d'administració general, subescala auxiliar, categoria auxiliar administratiu-iva i auxiliar de gestió tributària del subgrup C2 dels Ajuntaments de Consell, Esporles, sa Pobla i Sencelles i de l’escala d’administració especial, categoria zelador-a d’obres del subgrup C2 de l’Ajuntament de Capdepera amb assignació de llocs de feina per torns d’accés

    Número de registre 2530 - Pàgines 12028-12030

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Resolució del conseller d’Hisenda i Funció Pública que aprova la llista definitiva de persones aspirants que han superat el procés selectiu pel sistema excepcional de concurs de mèrits per a l’ingrés com a personal funcionari de l’escala d'administració general, subescala administrativa, categoria administratiu-iva i administratiu-iva comptabilitat del subgrup C1 dels Ajuntaments de Búger, Lloseta i Porreres i de l’escala d’administració especial, categoria tècnic-a auxiliar d’arxiu, encarregat-ada brigada municipal i zelador-a d’obres del subgrup C1 dels Ajuntaments de Capdepera, Felanitx i Inca, amb assignació de llocs de feina per torns d’accés

    Número de registre 2531 - Pàgines 12031-12034

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Servei de Planificació i Provisió. Convocatòria del Concurs de Provisió de llocs de feina per a personal funcionari de l'Ajuntament de Palma any 2024

    Número de registre 2460 - Pàgines 12035-12068

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Resolució per la qual s’aprova la llista d’aspirants que han superat el concurs extraordinari de mèrits de delineant en el procés d’estabilització 2021

    Número de registre 2497 - Pàgina 12069

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Bases específiques reguladores per a la creació d’una borsa de treball de tècnic de medi ambient, per programes, amb caràcter de personal funcionari interí, mitjançant concurs – oposició

    Número de registre 2521 - Pàgines 12070-12081

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació de les bases reguladores que ha de regir la convocatòria del procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball extraordinària i excepcional d’operadors de sistemes, personal funcionari interí de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, mitjançant el sistema de concurs

    Número de registre 2532 - Pàgines 12082-12090

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Aprovació de la llista definitiva de persones aspirants que han superat el procés selectiu d'estabilització pel sistema de concurs-oposició per cobrir dues places de TAG personal funcionari de l'administració general de l'Ajuntament de Santanyí (derivada de la llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública)

    Número de registre 2502 - Pàgines 12091-12092