Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

Núm. 619730
Resolució de el director general de Personal Docent de 27 de setembre de 2023 per la qual s’aproven les bases generals del procediment de selecció de professors experts del sector productiu per cobrir vacants i substitucions d’especialitats de formació professional a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitats del Govern de les Illes Balears

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

Els capítols I i II del títol IV de la Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears, fan referència respectivament als llocs de treball docents amb funcions específiques i a l'ingrés i la provisió del personal docent no universitari al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

D'acord amb la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOE), el professor especialista és personal laboral que podia impartir docència en la formació professional i en els ensenyaments de règim especial. No obstant l'anterior, la disposició final primera de la Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, d'ordenació i integració de la Formació Professional, va modificar l'article 95 de la LOE eliminant la figura del professor especialista a la formació professional i substituint-la per la figura de l'expert:

2. Excepcionalmente, para la impartición de módulos profesionales en determinadas especialidades se podrá incorporar, como expertos del sector productivo, atendiendo a su cualificación y a las necesidades del sistema educativo, a profesionales, no necesariamente titulados, que desarrollen su actividad en el ámbito laboral. Dicha incorporación se realizará en régimen laboral, de acuerdo con la normativa que resulte de aplicación.

No ha estat fins el Reial decret 659/2023, de 18 de juliol, pel qual es desenvolupa l'ordenació del sistema de formació professional, que es dona contingut a la figura del professor expert:

Artículo 170. Personas expertas de sector productivo.

1. Las administraciones competentes y, en su caso, los centros del Sistema de Formación Profesional podrán contratar profesionales expertos del sector productivo, no necesariamente titulados, para impartir ofertas de formación profesional en cualquiera de los centros del Sistema de Formación Profesional, en los términos establecidos en este título cuando se produzca una de las siguientes circunstancias:

a) Se requiera para cubrir las necesidades de formación en las ofertas de formación profesional, una vez agotadas las vías ordinarias para garantizar la docencia.

b) Sea preciso para garantizar el dominio de procesos específicos del sector productivo.

2. Las personas expertas prestarán sus servicios en régimen de contratación laboral, en cualquiera de las ofertas formativas del Sistema de Formación Profesional. Cuando se encuentren en activo en el sector productivo, se entenderá su desempeño como un segundo puesto de trabajo o actividad, por razón de interés público, en los términos establecidos por la normativa vigente. La Administración competente determinará las condiciones de autorización y términos de la contratación.

3. Las personas expertas desarrollarán su función en el módulo o módulos profesionales o, en su caso, en los bloques formativos bajo la supervisión del responsable de la oferta formativa, que firmará, junto a ella, los documentos de evaluación y, en particular, las actas de evaluación.

4. Las administraciones competentes podrán ofertar formación didáctica básica y específica, con carácter voluntario, para este perfil.

El recurs del sistema educatiu als professors especialistes ha estat recurrent i necessari, en particular quan resulta especialment difícil trobar professorat titulat, com succeeix en determinats especialitats de la formació professional. Ara, per al curs 2023-2024, el recurs als professors especialistes en la formació professional no és possible i es fa imprescindible la contractació, en règim laboral, de professors experts del sector productiu.

Històricament, la Direcció General de Personal Docent aprovava convocatòries puntuals per cobrir places concretes amb professors especialistes. No obstant això, aquest sistema es va demostrar lent i ineficient, i es va optar per substituir-lo per la constitució de borses d'aspirants per a les diferents especialitats que permetien una gestió àgil, tant per a la cobertura de vacants com davant l'eventual necessitat de substituir a un d'aquests professors. Aquest canvi de sistema es va operar amb la Resolució de la directora general de Personal Docent, de 4 de novembre de 2020, per la qual s'aproven les bases generals del procediment de selecció de professors especialistes per cobrir vacants i substitucions a centres públics i es el que serveix de base per aquesta resolució, substituint la figura del professor especialista per la figura del professor expert del sector productiu.

Així mateix s'ha de tenir en compte que els professors especialistes que varen ser seleccionats en les diferents convocatòries de cursos escolars anteriors i que varen ser contractats per impartir especialitats de formació professional poden ser, ara, contractats com a professors experts del sector productiu, per la qual cosa es tenen en compte a l'hora d'elaborar la llista inicial que preveu aquesta resolució, necessària per iniciar el curs escolar 2023-2024, sense perjudici de les convocatòries que, amb posterioritat, s'aprovin. D'altra banda i amb la finalitat d'acomplir el punt 8 de l'Acord sobre mesures sociolaborals i de millores educatives de dia 27 de febrer de 2023, ratificat per Acord del Consell de Govern de 27 de març de 2023, també s'incorporen a aquesta llista inicial els aspirants a funcionaris interins que van ser admesos en la convocatòria de la borsa d'aspirants a funcionaris interins per al curs 2021-2022 mitjançant l'excepció 3.1 o l'excepció 3.2 recollides en l'annex 1 de la Resolució de la directora general de Personal Docent, de 16 de desembre de 2020, per la qual s'aprova la convocatòria per formar una borsa d'aspirants a funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir, a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d'ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca del Govern de les Illes Balears per al curs 2021-2022.

Per a seleccionar aquest personal , s'han de respectar els principis constitucionals d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat que regeix l'accés a la funció pública.

És competent per dictar aquesta Resolució el director general de Personal Docent d'acord amb la Resolució del conseller d'Educació i Universitats, de 31 d'agost de 2023, de delegació de determinades competències en matèria de gestió de personal en el director general de Personal Docent (BOIB núm. 124, de 7 de setembre), que delega la competència per convocar i resoldre els procediments per seleccionar professors experts del sector productiu.

Fonaments de dret

1. Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre.

2. Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears

3. Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, d'ordenació i integració de la Formació Professional.

4. El Text refós de la Llei de Estatut dels treballadors, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre.

5. El Text refós de la Llei de Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

6. Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears.

7. Reial Decret llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l'estabilitat en l'ocupació i la transformació del mercat laboral.

8. Reial Decret 659/2023, de 18 de juliol, pel qual es desenvolupa l'ordenació del Sistema de Formació Professional.

9. Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears.

10. El Decret 115/2001, de 14 de setembre, pel qual es regula l'exigència del coneixement de les llengües oficials al personal docent.

11. L'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut.

12. L'Ordre del conseller d'Educació i Universitat, de 8 de març de 2018, per la qual es fixen les titulacions que cal tenir per fer classes de i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, a l'ensenyament reglat no universitari, s'estableixen les equivalències, es defineix el Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC), es regulen les condicions de l'exempció de l'avaluació de la llengua catalana i literatura en ensenyaments no universitaris i es determinen les funcions i la composició de la Comissió Tècnica d'Assessorament per a l'Ensenyament de i en Llengua Catalana (BOIB núm. 38, de 27 de març), modificada per l'Ordre del conseller d'Educació i Formació Professional de 9 de juliol de 2021 (BOIB núm. 95, de 17 de juliol).

13. L'Acord sobre mesures sociolaborals i de millores educatives de dia 27 de febrer de 2023, ratificat per Acord del Consell de Govern de 27 de març de 2023 (BOIB núm. 39, de 28 de març de 2023).

14. Resolució de la directora general de Personal Docent, de 4 de novembre de 2020, per la qual s'aproven les bases generals del procediment de selecció de professors especialistes per cobrir vacants i substitucions a centres públics d'ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 191, de 7 de novembre de 2020).

15. La Resolució de la directora general de Personal Docent, de 16 de desembre de 2020, per la qual s'aprova la convocatòria per formar una borsa d'aspirants a funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir, a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d'ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca del Govern de les Illes Balears per al curs 2021-2022 (BOIB núm. 212, de 22 de desembre de 2020).

16. La Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 17 d'abril de 2023 per la qual es prorroga, per al curs 2023-2024, la borsa d'aspirants a funcionaris interins docents del curs 2022-2023 amb la finalitat de cobrir, a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d'ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d'Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 52, de 25 d'abril de 2023).

17. La Resolució de la directora general de Personal Docent de 15 de juny de 2023 per la qual es convoca, per al curs 2023-2024, el procés d'adjudicació de destinacions provisionals per als funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d'horari, per als funcionaris docents als quals se'ls ha admès la sol·licitud de destinació en comissió de serveis i per als funcionaris docents en pràctiques a centres públics d'ensenyament no universitari, i s'aproven les instruccions que l'han de regir, com també les instruccions que han de regir el procés d'adjudicació de substitucions (BOIB núm. 82, de 17 de juny de 2023).

18. La Resolució del conseller d'Educació i Universitats, de 31 d'agost de 2023, de delegació de determinades competències en matèria de gestió de personal en el director general de Personal Docent (BOIB núm. 124, de 7 de setembre).

Per tot això, en virtut de les facultats que tinc conferides, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Aprovar les bases generals del procediment de selecció de professors experts del sector productiu per cobrir vacants i substitucions d'especialitats de formació professional a centres públics d'ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d'Educació i Universitats del Govern de les Illes Balears, que s'especifiquen en l'annex 1 d'aquesta Resolució.

2. Determinar la relació de les especialitats que poden ser objecte de convocatòries de selecció de professors experts del sector productiu, que figuren en l'annex 2 d'aquesta Resolució.

3. Aprovar el barem per valorar els mèrits, que figura com a annex 3 d'aquesta Resolució.

4. Aprovar les llistes inicials d'aspirants a professors experts del sector productiu admesos, que figuren com a annex 4 d'aquesta Resolució.

5. Publicar aquesta Resolució i els annexos en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web <http://dgpdocen.caib.es>.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que la dicta en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb els articles 25.5 y 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver- se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en la data de signatura electrònica (2 d'octubre de 2023)

El director general de Personal Docent Salvador Ruiz Borras

 

ANNEX 1 BASES GENERALS

I. DISPOSICIONS GENERALS

Primera Àmbit d'aplicació

El contingut d'aquesta Resolució serà d'aplicació a partir del curs 2023-2024 a totes les convocatòries que s'aprovin per seleccionar aspirants a professors experts del sector productiu a les Illes Balears.

Segona Objecte

1. En funció de les necessitats del sistema educatiu i de forma excepcional, per impartir els ensenyaments de formació professional i els mòduls professionals en determinades especialitats de la formació professional en centres públics dependents de la Conselleria d'Educació i Universitats es podran contractar, com a professors experts del sector productiu, atenent a la seva qualificació, professionals, no necessàriament titulats, que estiguin desenvolupant la seva activitat en l'àmbit laboral corresponent.

2. La contractació únicament es podrà fer quan es produeixi una de les següents circumstàncies:

a. La cobertura de les necessitats de formació en les ofertes de formació professional, una vegada esgotades les vies ordinàries per garantir la docència.

b. Garantir el domini dels processos específics del sector productiu.

3. Aquests professionals podran impartir, amb caràcter excepcional i quan no hi hagi funcionaris que puguin impartir-les, matèries optatives de l'educació secundària obligatòria o del batxillerat relacionades amb el seu sector productiu.

Tercera Requisits generals

Per poder participar en aquesta convocatòria, les persones interessades han de complir els requisits i les condicions generals següents:

a) Ser ciutadà d'algun dels estats membres de la Unió Europea o tenir la nacionalitat de qualsevol altre estat on, en virtut dels tractats internacionals signats per la Unió Europea i ratificats per l'Estat espanyol, s'hi apliqui la lliure circulació de treballadors en els termes en què s'hagi definit en el tractat constitutiu de la Unió Europea.

També poden aspirar a participar-hi els cònjuges i els descendents dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, així com els descendents dels cònjuges. En el cas dels descendents, han de ser menors de 21 anys o, si són majors, han de viure sota la dependència dels progenitors.

Igualment poden aspirar a participar-hi, d'acord amb el Reial decret 240/2007, les parelles dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que mantinguin una unió anàloga a la conjugal que estigui inscrita en un registre públic establert a aquest efecte en un estat membre de la Unió Europea, així com els descendents de la parella que siguin menors de 21 anys o que siguin majors d'aquesta edat però visquin sota la seva dependència.

b) Tenir 16 anys i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa.

c) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física ni psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions docents.

d) No haver estat separat, mitjançant un procediment disciplinari, del servei de cap de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitat de manera absoluta o especial, per resolució judicial, per a ocupació de càrrecs públics, ni haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual, així com per tràfic d'éssers humans.

En el cas de nacionals d'un altre estat, no trobar-se inhabilitats o en una situació equivalent ni haver estat sotmesos a una sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, al seu estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.

e) Acreditar l'experiència professional no docent en el sector productiu corresponent, fixada com a requisit per a cada una de les especialitats a la qual s'opta.

f) No ser funcionari docent de la mateixa especialitat docent a la qual es pretén accedir com a professor expert.

 

Quarta Comissió de Valoració

1. La Comissió de Valoració és l'òrgan col·legiat encarregat d'examinar les sol·licituds presentades, aplicar el barem de mèrits previst en l'annex 3 i emetre l'informe que ha de servir de base per aprovar les llistes provisionals d'aspirants.

2. La Comissió de Valoració està integrada per les persones següents:

 • El cap del Servei de Secundària, que n'és el president, o persona en qui delegui
 • La cap de la Secció XIV, vocal, o persona en qui delegui
 • La cap del Negociat VIII, vocal, o persona en qui delegui
 • Un funcionari del Servei de Secundària, que hi actua com a secretari

Es podrà designar, com assessors, el cap del Departament de Formació Professional o persona en qui delegui, o el cap del Departament de Planificació, Ordenació i Centres o persona en qui delegui, o el Cap del Departament d'Inspecció Educativa o persona en qui delegui.

3. Si és necessari, el director general de Personal Docent ha de designar els membres suplents de la Comissió de Valoració.

4. Perquè la Comissió de Valoració es pugui constituir vàlidament, es requereix com a mínim la presència del president, del secretari i d'un vocal, o de qui els substitueixi.

Cinquena Publicitat de les actuacions

Tant la Resolució com aquests annexos, així com totes les actuacions que se'n derivin, es poden consultar a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent.

II. CONFECCIÓ DE LES LLISTES D'ASPIRANTS

Sisena Selecció de professors experts del sector productiu

1. Els professors experts es seleccionen mitjançant convocatòries públiques amb la finalitat de conformar una llista definitiva per a cada especialitat.

2. No obstant això, en l'annex 4 d'aquesta Resolució, queden conformades les llistes inicials d'aspirants a professors experts, per especialitats, de la següent manera:

a) En primer lloc, els aspirants a funcionaris interins que van ser admesos en la convocatòria de la borsa d'aspirants a funcionaris interins per al curs 2021-2022 mitjançant l'excepció 3.1 o l'excepció 3.2 recollides en l'annex 1 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 16 de desembre de 2020, ordenats tots ells per la puntuació obtinguda per aplicació del barem recollit en l'annex 3 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 4 de novembre de 2020.

b) En segon lloc, els aspirants admesos com a professors especialistes en les llistes inicials de l'annex 4 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 4 de novembre de 2020, en l'ordre que hi figuren.

c) En tercer lloc, els aspirants admesos com a professors especialistes en les corresponents convocatòries a partir del curs 2020-2021, ordenats per la puntuació obtinguda per aplicació del barem recollit en l'annex 3 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 4 de novembre de 2020. Als aspirants admesos en més d'una d'aquestes convocatòries només se'ls ha tingut en compte la seva primera participació.

3. No s'han inclòs en aquestes llistes els aspirants que a 1 de setembre de 2023 són funcionaris docents. Tampoc no s'han inclòs aquells que renunciaren a la plaça oferta o adjudicada, o aquells que no van poder ser contractats d'acord amb el que disposen les bases dotzena i tretzena de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 4 de novembre de 2020.

4. Les llistes inicials tenen caràcter transitori i són vigents per a cada especialitat mentre hi romanguin aspirants a professors experts del sector productiu.

5. Les llistes inicials es completaran amb els aspirants seleccionats en les convocatòries corresponents, conformant les llistes definitives.

6. En qualsevol moment, un aspirant admès pot sol·licitar ser exclòs de la llista definitiva.

 

Setena Convocatòries

1. Quan sigui necessari cobrir places d'una especialitat, ja siguin vacants o substitucions, el director general de Personal Docent aprovarà una convocatòria pública.

2. Les especialitats que es poden convocar són:

a. Les que s'inclouen en l'annex 2 d'aquesta Resolució.

b. Les que, sense estar-hi incloses, corresponguin a estudis de nova implantació a les Illes Balears, sempre que el currículum d'aquests estudis permeti expressament que siguin impartides per professors experts del sector productiu. Aquestes especialitats s'inclouran d'ofici a l'annex 2.

c. Especialitats que corresponguin a estudis per als quals les places docents requereixen els perfils significatius que es preveuen per a cada curs escolar en la corresponent resolució d'adjudicació de destinacions provisionals.

3. Els aspirants que han participat en una convocatòria i figuren admesos en les llistes definitives d'una especialitat no han de tornar a participar en convocatòries posteriors de la mateixa especialitat, excepte que vulguin actualitzar els seus mèrits.

En el cas que participi un aspirant que formi part de la llista inicial, només es tindrà en compte la seva darrera participació, deixant sense efectes les seves participacions anteriors.

III. ADJUDICACIÓ DE PLACES

Vuitena Ordre en l'adjudicació de places

1. Les places de cada especialitat s'oferiran, per a ser adjudicades, a mesura que sorgeixi la necessitat de cobertura als centres docents.

2. Les places s'adjudicaran als aspirants admesos en la llista definitiva en l'ordre següent:

 • En primer lloc, als aspirants de la llista inicial, en l'ordre establert en l'apartat 2 de la base sisena.
 • En segon lloc, la resta d'aspirants de la llista definitiva, per aplicació del barem per valorar els mèrits previst en l'annex 3 d'aquesta resolució, ordenant els aspirants de major a menor puntuació, independentment de la data de publicació de la convocatòria en la que participin.

3. En cas d'empat entre dos o més aspirants, s'han d'aplicar els criteris de desempat següents:

a. Millor puntuació en els apartats del barem de mèrits d'acord amb l'ordre en què figuren en l'annex 3.

b. El major temps d'experiència laboral no docent acreditada.

c. El major temps d'experiència laboral docent acreditada.

Novena Procediment d'adjudicació de places

1. L'adjudicació es farà mitjançant comunicació telefònica i/o correu electrònic, tenint en compte els mitjans que l'aspirant hagi indicat a l'efecte de notificació i comunicació en la seva sol·licitud de participació. L'aspirant haurà de comunicar l'acceptació o no de la plaça en un termini màxim de 24 hores.

2. A l'efecte de l'adjudicació de places a professors experts del sector productiu, s'ha de tenir en compte allò que s'estableix en la base catorzena d'aquest annex.

3. L'adjudicació es perfecciona amb la firma del contracte.

Desena Adjudicació de places als aspirants exclosos

1. De forma excepcional, i per tal de garantir l'atenció a l'alumnat, en el supòsit que no hi hagi aspirants admesos en alguna especialitat es podrà contractar a aquells aspirants exclosos de la darrera convocatòria de l'especialitat que, malgrat que no acreditin el període d'experiència professional requerit per a cada especialitat, estiguin en una d'aquestes situacions:

 • hagin acreditat una experiència professional no docent relacionada amb l'especialitat a la qual s'opta de, com a mínim, 365 dies.
 • hagin obtingut una puntuació de, com a mínim, 3 punts en l'apartat 2.a del barem de valoració de mèrits.
 • hagin obtingut una puntuació de, com a mínim, 2 punts en l'apartat 2.c del barem de valoració de mèrits.
 • hagin obtingut una puntuació de, com a mínim, 2 punts en l'apartat 5 del barem de valoració de mèrits.

2. A l'efecte d'adjudicar-los una plaça, aquests aspirants seran ordenats per la puntuació total obtinguda per l'aplicació del barem de valoració de mèrits de l'annex 3 d'aquesta resolució, adjudicant la plaça a l'aspirant amb major puntuació i amb aplicació, si s'escau, dels criteris de desempat previstos en la base vuitena.

Onzena Renúncia a la plaça oferida

1. Els professors experts del sector productiu poden renunciar una única vegada al llarg del curs a la plaça oferta sense al·legar cap motiu.

2. En el cas que un professor expert que ja hagi renunciat una vegada no accepti una nova plaça oferta, serà exclòs de la llista corresponent.

3. En el cas que un professor expert no respongui a l'oferiment d'una plaça en el termini establert segons la base novena, no accepti la plaça oferta, renunciï o no s'incorpori a la plaça adjudicada, serà exclòs de la llista corresponent.

IV. RÈGIM DE CONTRACTACIÓ

Dotzena Contractació

1. La contractació de professors experts del sector productiu estarà sotmesa al règim laboral.

2. El contracte es formalitzarà per escrit i, en tot cas, ha de tenir el contingut mínim que exigeixi la normativa laboral en funció del tipus de contracte.

3. No es podran contractar aquells aspirants que acumulin un temps treballat com a professor especialista o com a professor expert del sector productiu de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que superi els límits establerts en l'article 15.5 del Text refós de la Llei de l'estatut dels treballadors, incloent-hi el període de durada objecte de la contractació prevista.

4. Quan un aspirant ocupi una plaça com a personal docent en centres públics d'ensenyament no universitari al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, adjudicada mitjançant qualsevol dels procediments d'adjudicació de places docents, no se li adjudicarà cap altra plaça en tant continuï ocupant la que se li va adjudicar prèviament.

Tretzena Durada del contracte

1. El contracte dels professors experts del sector productiu serà de durada determinada, per circumstàncies de la producció o per substitució, a temps complet o parcial segons les necessitats educatives.

2. La durada dels contractes s'ha d'ajustar al que estableix l'article 15 del Text refós de l'Estatut dels treballadors.

3. La data de finalització serà la indicada en el contracte que, en cap cas, no podrà ser superior al 31 de juliol del corresponent curs escolar.

En el cas del contracte de substitució, la data de finalització serà quan s'incorpori la persona que ocupava la plaça, quan aquesta cessi o finalitzi el seu contracte. Si el contracte de substitució es celebra per a la cobertura temporal d'un lloc de treball durant el procés de selecció o promoció per a la seva cobertura definitiva, el contracte finalitza, com a màxim, als tres mesos, sense possibilitat de pròrroga amb el mateix objecte.

Catorzena Continuïtat del contracte en supòsits excepcionals

1. Tenint en compte allò que estableixen les bases dotzena i tretzena i sempre que el director del centre no hagi informat desfavorablement la continuïtat del professor expert amb el vist-i-plau del Departament d'Inspecció Educativa:

a. Els contractes dels professors experts del sector productiu podran prorrogar-se en els termes establerts en l'article 15 del Text refós de l'Estatut dels treballadors.

b. En el cas que un professor expert estigui ocupant una plaça a mitja jornada a un centre i sorgeixi la necessitat de cobrir una vacant sobrevinguda o substitució de la seva especialitat a mitja jornada al mateix centre, se li podrà oferir la nova plaça a aquest professor expert.

c. En el cas que un professor expert cessi en una plaça i, en un termini no superior a 3 mesos, torni a sorgir la necessitat de cobrir aquesta plaça al llarg del curs o en el curs següent, se li podrà oferir la plaça al darrer professor expert que la va ocupar.

2. Les situacions anteriors es reflectiran, si s'escauen, en els corresponents contractes.

 

ANNEX 2 Especialitats que poden ser convocades per a professors experts del sector productiu

ESPECIALITATS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL – 99XXX

 99001 ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

99002 ANÀLISI I QUÍMICA INDUSTRIAL

99003 ASSESSORIA I PROCESSOS D'IMATGE PERSONAL

99004 CONSTRUCCIONS CIVILS I EDIFICACIÓ

99006 HOTELERIA I TURISME

99007 INFORMÀTICA

99008 INTERVENCIÓ SOCIOCOMUNITÀRIA

99009 NAVEGACIÓ I INSTAL·LACIONS MARINES

99010 ORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL

99011 ORGANITZACIÓ I PROCESSOS DE MANTENIMENT DE VEHICLES

99012 ORGANITZACIÓ I PROJECTES DE FABRICACIÓ MECÀNICA

99013 ORGANITZACIÓ I PROJECTES DE SISTEMES ENERGÈTICS

99015 PROCESSOS DE PRODUCCIÓ AGRÀRIA

99016 PROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA

99017 PROCESSOS DIAGNÒSTICS CLÍNICS I PRODUCTES ORTOPROTÈTICS

99018 PROCESSOS SANITARIS

99019 PROCESSOS I MITJANS DE COMUNICACIÓ

99022 PROCESSOS I PRODUCTES D'ARTS GRÀFIQUES

99023 PROCESSOS I PRODUCTES DE FUSTA I MOBLE

99024 SISTEMES ELECTRÒNICS

99025 SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMÀTICS

99101 CUINA I PASTISSERIA

99102 EQUIPS ELECTRÒNICS

99103 ESTÈTICA

99104 FABRICACIÓ I INSTAL·LACIÓ DE FUSTERIA I MOBILIARI

99105 INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT D'EQUIPS TÈRMICS I FLUIDS

99106 INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES

99108 LABORATORI

99109 MANTENIMENT DE VEHICLES

99110 MÀQUINES, SERVEIS I PRODUCCIÓ

99111 MECANITZACIÓ I MANTENIMENT DE MÀQUINES

99112 OFICINA DE PROJECTES DE CONSTRUCCIÓ

99113 OFICINA DE PROJECTES DE FABRICACIÓ MECÀNICA

99114 OPERACIONS I EQUIPS D'ELABORACIÓ DE PRODUCTES ALIMENTARIS

99116 OPERACIONS I EQUIPS DE PRODUCCIÓ AGRÀRIA

99117 PATRONATGE I CONFECCIÓ

99118 PERRUQUERIA

99119 PROCEDIMENTS DE DIAGNÒSTIC CLÍNIC I ORTOPROTÈTIC

99120 PROCEDIMENTS SANITARIS I ASSISTENCIALS

99121 PROCESSOS COMERCIALS

99122 PROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

99123 PRODUCCIÓ D'ARTS GRÀFIQUES

99125 SERVEIS A LA COMUNITAT

99126 SERVEIS DE RESTAURACIÓ

99127 SISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES

99129 TÈCNIQUES I PROCEDIMENTS D'IMATGE I SO

99139 MEDIACIÓ COMUNICATIVA

99140 EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL

99141 NAVEGACIÓ I PESCA LITORAL

99142 PREVENCIÓ RISCOS LABORALS

 

ANNEX 3 Barem de valoració dels mèrits

Només es valoren com a mèrits aquells que no siguin requisits.

1. Experiència laboral professional no docent (puntuació màxima: 10 punts)

a. Per cada any complet d'experiència laboral en llocs de feina del sector productiu relacionat amb l'especialitat a la qual s'opta, a part dels anys d'experiència requerits en la convocatòria: 1 punt.

b. Per cada mes d'experiència laboral en llocs de feina del sector productiu relacionat amb l'especialitat a la qual s'opta, a part dels anys d'experiència requerits en la convocatòria: 0,08 punts.

c. Per cada dia d'experiència laboral en llocs de feina del sector productiu relacionat amb l'especialitat a la qual s'opta, a part del anys d'experiència requerits en la convocatòria: 0,002 punts

2. Mèrits acadèmics (puntuació màxima: 10 punts)

a) Estudis superiors universitaris de primer cicle:

 • Titulació superior específica relacionada amb l'especialitat obtinguda a una institució acadèmica oficial: 3 punts per titulació.
 • Altres títols superiors no relacionats amb l'especialitat obtinguts en una institució acadèmica oficial: 1 punt per titulació.

b) Estudis superiors universitaris de segon i tercer cicle:

 • Doctorat relacionat amb l'especialitat: 4 punts.
 • Màster universitari oficial relacionat amb l'especialitat: 3 punts.

c) Estudis superiors de formació professional:

 • Tècnic superior o equivalent de la família professional relacionada amb l'especialitat: 2 punts per titulació.
 • Curs d'especialització de grau superior de la família professional relacionada amb l'especialitat: 0,5 punts per curs d'especialització.
 • Certificat de professionalitat de nivell 3 de la família professional relacionada amb l'especialitat: 0,5 punts per certificat, sempre que no s'acrediti el tècnic superior o equivalent relacionat amb el certificat.

Els títols, diplomes o estudis estrangers han d'estar homologats.

3. Coneixements de català (puntuació màxima: 1,50 punts)

Només es valora el certificat de nivell superior:

 • Certificat de capacitació per a l'ensenyament en llengua catalana a l'educació secundària o equivalent: 1,50 punts.
 • Nivell C2: 1,25 punts.
 • Nivell C1: 1 punt.
 • Nivell B2: 0,75 punts.
 • Nivell B1: 0,5 punts.

4. Titulacions oficials d'idiomes estrangers segons el Marc europeu comú de referència-MECR (puntuació màxima: 1,50 punts)

Només es valora el certificat de nivell superior d'un mateix idioma:

 • Nivell C2: 1,25 punts.
 • Nivell C1: 1 punt.
 • Titulació de cicle superior o nivell avançat: 0,75 punts.
 • Titulació de cicle elemental o nivell intermedi: 0,5 punts.

5. Experiència com a docent (puntuació màxima: 10 punts)

Només es valora l'experiència com a docent relacionada amb la família professional o de l'àmbit de l'especialitat:

a. Experiència a centres públics d'ensenyament reglat no universitari: 2 punts per any complet, 0,16 punts per mes i 0,005 punts per dia.

b. Experiència a centres privats/concertats d'ensenyament reglat no universitari: 1 punt per any complet, 0,08 punts per mes i 0,002 punts per dia.

c. Experiència com a formador impartint certificats de professionalitat a centres públics de les Illes Balears: 0,001 punts per hora impartida.

6. Altres mèrits relacionats amb la plaça a la qual s'opta (puntuació màxima: 2 punts)

a. Per cada hora com a assistent, ponent o coordinador d'activitats de formació reconegudes i relacionades amb la família professional o l'àmbit de la plaça: 0,02 punts.

b. En el cas que en l'apartat anterior no es certifiqui el nombre d'hores de l'activitat: 0,05 punts per cada activitat.

 

ANNEX 4 Llistes inicials de professors experts del sector productiu

ordre

convocatòria

identificació

llinatges, nom

puntuació

Codi Especialitat

1

2021-2022 1ª Convocatòria

***0650***

Medina Sánchez, Antonio

17,082

99101

2

2021-2022 1ª Convocatòria

***0946***

Abinareta Ferrer, Maria de los Reyes

14,5

99101

3

2021-2022 1ª Convocatòria

***0784***

Diaz Llata, Jonas Ignacio

13,885

99101

4

2021-2022 1ª Convocatòria

***6961***

Perelló López, Antonio Mauro

12,54

99101

5

2021-2022 1ª Convocatòria

***0679***

Chomón Pérez, Alfonso

12,258

99101

6

2021-2022 1ª Convocatòria

***0290***

Larrosa Lanau, José María

12,128

99101

7

2021-2022 1ª Convocatòria

***0318***

Cebrián Bernal, María Dolores

12,08

99101

8

2021-2022 1ª Convocatòria

***0543***

Torres Cheslyn, Santiago

12,066

99101

9

2021-2022 1ª Convocatòria

***0706***

Peláez García, Juan Vicente

10

99101

10

2021-2022 1ª Convocatòria

***7425***

Llor Cardona, Xavier

10

99101

11

2021-2022 1ª Convocatòria

***1415***

Tudurí Perelló, Ana Isabel

8,73

99101

12

2021-2022 1ª Convocatòria

***1911***

Fortanet Rodríguez, Gorka

7,89

99101

13

2021-2022 1ª Convocatòria

***5179***

Corro Mir, Joan Bartomeu

7,72

99101

14

2021-2022 1ª Convocatòria

***1319***

Serrano Molina, Carlos

6,65

99101

15

2021-2022 1ª Convocatòria

***4498***

Rodríguez Montes, Bayron

5,692

99101

16

2021-2022 1ª Convocatòria

***1700***

Dorado García, Carlos

5,338

99101

17

2021-2022 1ª Convocatòria

***8476***

Fernández López, María José

5,295

99101

18

2021-2022 1ª Convocatòria

***9782***

Ester González, Fernando

4,908

99101

19

2021-2022 1ª Convocatòria

***5071***

Toret Marín, Francisco Javier

4,856

99101

20

2021-2022 1ª Convocatòria

***1200***

Castillo Ruiz, María Teresa

4,754

99101

21

2021-2022 1ª Convocatòria

***0087***

Saiz Merino, Alejandro

4,368

99101

22

2021-2022 1ª Convocatòria

***1103***

Gastalver Bonnín, Paula

4,118

99101

23

2021-2022 1ª Convocatòria

***9179***

Rodríguez Pérez, Tomás

3,902

99101

24

2021-2022 1ª Convocatòria

***1850***

Ordinas Ordinas, Llorenç

3,354

99101

25

2021-2022 1ª Convocatòria

***2156***

Morro Pons, Antonia Maria

2,11

99101

26

2021-2022 1ª Convocatòria

***2227***

Nicolau Oliver, Javier Juan

1,84

99101

27

2021-2022 1ª Convocatòria

***3871***

Centeno Hernández, Ana Belén

1,084

99101

1

2018-19 2ª Convocatòria

***7703***

Gomes Da Silva, Iacyel

11,48

99102

2

2019-20 3ª Convocatòria

***0741***

Casanovas Stobart, Francisco Xavier

17

99102

3

2021-22 2ª Convocatòria

***0755***

Carrillo Bordoy, Ángel

18,178

99102

4

2021-22 2ª Convocatòria

***0532***

Segura Durán, Bartomeu

15,22

99102

5

2021-22 2ª Convocatòria

***0595***

Segura Caimari, Pedro

14,44

99102

6

2021-22 2ª Convocatòria

***1354***

Corriente Martín, Jorge

12,5

99102

7

2020-21 1ª Convocatòria

***2512***

Bermejo Lopez, Ismael Santiago

11,072

99102

8

2021-22 2ª Convocatòria

***2183***

Narváez Cantallops, Luis Gabriel

10,582

99102

9

2021-22 2ª Convocatòria

***0344***

Llopis Melià, Josep Maria

9,593

99102

10

2020-21 1ª Convocatòria

***7433***

Pons Llufriu, Marcos

9,582

99102

11

2020-21 1ª Convocatòria

***5640***

López Rubira, Jaime De La Cruz

9,492

99102

12

2021-22 2ª Convocatòria

***0721***

Roldán Rodríguez, Juan Pedro

8,479

99102

13

2021-22 2ª Convocatòria

***5957***

Klevakina, Olga

3,5

99102

1

2018-19 2ª Convocatòria

***6459***

D'Almeida Toyos, Vanesa

10

99103

2

2018-19 2ª Convocatòria

***1133***

Isern Clar, Marta

9,56

99103

3

2018-19 2ª Convocatòria

***1659***

Rosselló Mercer, Magdalena

9,28

99103

4

2020-21 1ª Convocatòria

***9728***

Aguilera Comino, Eva Ángeles

15,94

99103

5

2020-21 1ª Convocatòria

***5988***

Masegosa Pallarés, Cristina

14,31

99103

6

2020-21 1ª Convocatòria

***6464***

Martín Álvarez, Guadalupe

14

99103

7

2020-21 1ª Convocatòria

***5397***

Planiol Servera, Victoria Margalida

12,75

99103

8

2020-21 1ª Convocatòria

***5714***

Álvarez Nuñez, Eva María

12,611

99103

9

2020-21 1ª Convocatòria

***5155***

Genovard Riera, Maria

10,75

99103

10

2020-21 1ª Convocatòria

***5213***

Planiol Servera, Maria Magdalena

9,184

99103

11

2020-21 1ª Convocatòria

***2628***

Esparza Cánovas, Eulalia

8,298

99103

12

2020-21 1ª Convocatòria

***2222***

Mestre Ginard, Maria Joana

6,514

99103

13

2020-21 1ª Convocatòria

***3002***

Sainz Polo, Vega

5,762

99103

14

2020-21 1ª Convocatòria

***0102***

Cordón García, Rosario

5,122

99103

15

2020-21 1ª Convocatòria

***3256***

Fiol Borrás, María Magdalena

3,124

99103

16

2020-21 1ª Convocatòria

***2291***

Martínez González, Aida

2,864

99103

17

2020-21 1ª Convocatòria

***6091***

Campos Alemany, Alba

2,126

99103

18

2020-21 1ª Convocatòria

***1436***

Piqueras Guzmán, Maria Estela

0,476

99103

1

2017-18 2ª Convocatòria

***2270***

Quetglas Bunyola, Damià

10

99104

2

2020-21 1ª Convocatòria

***0121***

Miralles Morell, Sebastian

15,56

99104

3

2020-21 1ª Convocatòria

***2050***

Morell Sastre, Francisco Jose

12

99104

4

2020-21 1ª Convocatòria

***1172***

Estarellas Coll, Pedro

11

99104

5

2020-21 1ª Convocatòria

***0667***

Garcia Sastre, Bartolome

4,342

99104

1

Resolució 16/12/2020

***0699***

Socias Bennassar, Pau

18,5

99105

2

2019-20 3ª Convocatòria

***0741***

Casanovas Stobart, Francisco

17

99105

3

2021-22 2ª Convocatòria

***7323***

Fiol Sastre, Pere Joan

20,145

99105

4

2020-21 1ª Convocatòria

***0281***

Palmer Pérez, Arnaldo

15

99105

5

2021-22 2ª Convocatòria

***0344***

Llopis Melià, Josep Maria

11,2

99105

6

2021-22 2ª Convocatòria

***5640***

López Rubiera, Jaime de la Cruz

10,962

99105

7

2021-22 5ª Convocatòria

***0768***

Terrasa Becerra, Francisco

10

99105

8

2021-22 2ª Convocatòria

***1354***

Corriente Martín, Jorge

9,774

99105

9

2021-22 2ª Convocatòria

***0819***

Amengual Buades, Miquel

8,906

99105

10

2020-21 1ª Convocatòria

***7433***

Pons Llufriu, Marcos

5,548

99105

1

Resolució 16/12/2020

***4950***

Fernández Orfila, Miguel Castor

25,5

99106

2

Resolució 16/12/2020

***8597***

Garcia Del Corral, Jose Luis

20,5

99106

3

Resolució 16/12/2020

***0508***

Gomez Cervantes, Gines

19,25

99106

4

Resolució 16/12/2020

***4968***

Blay Oliver, Jose Manuel

18,5

99106

5

Resolució 16/12/2020

***0557***

Franco Vazquez, Jose Carlos

18,5

99106

6

Resolució 16/12/2020

***0124***

Cañellas Colom, Bartomeu

18,5

99106

7

Resolució 16/12/2020

***2516***

Guerrero Pindado, Luis Francisco

18,5

99106

8

Resolució 16/12/2020

***0419***

Planas Martorell, Pere

18,5

99106

9

Resolució 16/12/2020

***2180***

Riutort Riutort, Miquel

18,5

99106

10

2021-22 3ª Convocatòria

***0532***

Segura Durán, Bartomeu

15,415

99106

11

2021-22 2ª Convocatòria

***0344***

Llopis Melià, Josep Maria

12,905

99106

12

2021-22 3ª Convocatòria

***7433***

Pons Llufriu, Marcos

11,132

99106

13

2021-22 2ª Convocatòria

***5640***

López Rubira, Jaime De La Cruz

10,882

99106

14

2021-22 3ª Convocatòria

***6965***

Cueto Ortiz, Leonardo

9,544

99106

15

2021-22 2ª Convocatòria

***9960***

Albertí García, Miguel

7,253

99106

1

2018-19 2ª Convocatòria

***2145***

Atienza Gajete, Ana María

6,08

99109

2

2018-19 2ª Convocatòria

***1280***

Perelló Borràs, Pere

2,72

99109

3

2019-20 3ª Convocatòria

***2093***

Alomar Femenías, Vicenç

13,212

99109

4

2019-20 3ª Convocatòria

***0501***

Rapado Martínez, Narciso

13

99109

5

2019-20 3ª Convocatòria

***7386***

Jiménez Vidal, María Isabel

6,32

99109

6

2019-20 3ª Convocatòria

***1670***

El Yazidi Haitof, Miloud

4,4

99109

1

2018-19 2ª Convocatòria

***1280***

Perelló Borràs, Pere

2,72

99110

2

2019-20 3ª Convocatòria

***0741***

Casanovas Stobart, Francisco

17

99110

3

2019-20 3ª Convocatòria

***2155***

Barceló Rigo, Jaume

13,75

99110

4

2019-20 3ª Convocatòria

***1470***

Sastre Guasch, Francisco

7,81

99110

5

2019-20 3ª Convocatòria

***7386***

Jiménez Vidal, María Isabel

6,32

99110

6

2019-20 3ª Convocatòria

***1670***

El Yazidi Haitof, Miloud

4,4

99110

7

2019-20 3ª Convocatòria

***3372***

Cifre Ferragut, Miguel

2,64

99110

8

2020-21 1ª Convocatòria

***2998***

Camarero Delgado, Francisco

17,985

99110

9

2020-21 1ª Convocatòria

***0281***

Palmer Pérez, Arnaldo

15

99110

10

2020-21 1ª Convocatòria

***0699***

Perelló Martín, Sebastián Antonio

14

99110

11

2020-21 1ª Convocatòria

***1310***

Del Valle Diaz, Alejandro

12,75

99110

12

2020-21 1ª Convocatòria

***7433***

Pons Llufriu, Marcos

6,324

99110

1

2018-19 2ª Convocatòria

***1280***

Perelló Borràs, Pere

2,72

99111

2

2020-21 1ª Convocatòria

***0281***

Palmer Pérez, Arnaldo

15

99111

3

2020-21 1ª Convocatòria

***0699***

Perelló Martín, Sebastián Antonio

14

99111

4

2020-21 1ª Convocatòria

***1310***

Del Valle Diaz, Alejandro

12,75

99111

5

2020-21 1ª Convocatòria

***7433***

Pons Llufriu, Marcos

11,392

99111

1

Resolució 16/12/2020

***0494***

Socias Socias, Joana

18,5

99116

2

Resolució 16/12/2020

***2176***

Heitzmann Zamora, Victor

18,5

99116

1

2019-20 1ª Convocatòria

***0191***

Lorente Solivellas, Gloria

17,422

99117

2

2019-20 1ª Convocatòria

***4941***

Garriga Tena, María Cristina

17,12

99117

3

2019-20 1ª Convocatòria

***5226***

Lladó Burguera, Fátima

6,4

99117

1

2017-18 1ª Convocatòria

***8785***

De la Nava Vazquez, Aina Belen

3,36

99118

2

2018-19 2ª Convocatòria

***3360***

Flores Rastrero, Rosa Maria

10

99118

3

2018-19 2ª Convocatòria

***6459***

D'Almeida Toyos, Vanesa

10

99118

4

2018-19 2ª Convocatòria

***5198***

Saez Araque, Nuria

10

99118

5

2018-19 2ª Convocatòria

***2127***

Ramis Mateu, Maria Magdalena

9,8

99118

6

2018-19 2ª Convocatòria

***1133***

Isern Clar, Marta

9,56

99118

7

2018-19 2ª Convocatòria

***4138***

Bautista Madrid, Eugenia Maria

9,48

99118

8

2018-19 2ª Convocatòria

***0473***

Carmona Jimenez, Rafaela

9,32

99118

9

2018-19 2ª Convocatòria

***1234***

De la Hoz Temprano, Laura

8,32

99118

10

2018-19 2ª Convocatòria

***0507***

Gelabert Horrach, Catalina

8

99118

11

2018-19 2ª Convocatòria

***1106***

Pons Ortega, Catalina

6,32

99118

12

2018-19 2ª Convocatòria

***0889***

Carmona Rios, Araceli

5,8

99118

13

2018-19 2ª Convocatòria

***9921***

Hernandez del Toro, Alberto

5,8

99118

14

2018-19 2ª Convocatòria

***0864***

Jaume Coll, Maria Jesus

5,72

99118

15

2018-19 2ª Convocatòria

***0748***

Piñeiro Herraiz, M. José

5,4

99118

16

2018-19 2ª Convocatòria

***2512***

Vico Vikava, Amanda

4,56

99118

17

2018-19 2ª Convocatòria

***0653***

Navarro Lizón, Mª Cristina

3,72

99118

18

2018-19 2ª Convocatòria

***3960***

Garcia Solano, Mª Angeles

2,24

99118

19

2018-19 2ª Convocatòria

***1623***

Xamena Malondra, Paula

2,56

99118

20

2018-19 2ª Convocatòria

***5710***

Vadell Riera, Mª Cristina

2,08

99118

1

Resolució 16/12/2020

***0052***

Mir Crespi, Maria

18,5

99120

1

Resolució 16/12/2020

***0290***

Massuti Ramis, Maria Rosa

20,5

99122

2

Resolució 16/12/2020

***2022***

Capo Vives, Catalina

18,5

99122

3

Resolució 16/12/2020

***9913***

Ferrer Marques, Francesca

18,5

99122

4

Resolució 16/12/2020

***0399***

Segui Vilanova, Francesca Assu

18,5

99122

5

Resolució 16/12/2020

***4952***

Mercadal Conde, M. Teresa

18,5

99122

6

Resolució 16/12/2020

***0452***

Gual Rigo, Margarita

18,5

99122

7

Resolució 16/12/2020

***0157***

Febrer Sureda, Barbara

18,5

99122

8

Resolució 16/12/2020

***2057***

Carmona Perez, Maria Dolors

18,5

99122

1

2019-20 1ª Convocatòria

***7657***

Casañ Pérez, Jorge

19,66

99123

2

2019-20 1ª Convocatòria

***0288***

Capellà Villalonga, Jaume

17,032

99123

3

2019-20 1ª Convocatòria

***1565***

Diez Alcalde, Beatriz

17

99123

4

2019-20 1ª Convocatòria

***6097***

Barres Rangel, Cristina

11,51

99123

5

2019-20 1ª Convocatòria

***2232***

Amengual Nicolau, Cristòfol

11

99123

6

2019-20 1ª Convocatòria

***2027***

Martí Suau, Jorge

10,5

99123

7

2019-20 1ª Convocatòria

***0649***

Camps Durán, Antonio

7,83

99123

8

2019-20 1ª Convocatòria

***1451***

Reynés Llabrés, M. Teresa

6,9

99123

9

2019-20 1ª Convocatòria

***1303***

García Comendador, Julián

6,57

99123

10

2019-20 1ª Convocatòria

***5812***

Sánchez Picazo, Estela

4,49

99123

1

2018-19 2ª Convocatòria

***4231***

Sanchez Justo, Antonio Bonifacio

6,48

99126

2

2018-19 2ª Convocatòria

***6394***

Castillo Barra, Jonathan

6

99126

3

2018-19 2ª Convocatòria

***1801***

Caldentey Reus, Antonio

3,48

99126

4

2018-19 2ª Convocatòria

***0813***

Noguera Holm, Maria Teresa

1,74

99126

1

Resolució 16/12/2020

***7352***

Moll Pons, Rafaela

28,5

99127

2

Resolució 16/12/2020

***6954***

Gil Cruz, Nadia

17,5

99127

3

Resolució 16/12/2020

***3309***

Chapado Amores, Fco. Javier

16,5

99127

4

Resolució 16/12/2020

***0678***

Mut Perez, Josep

15,25

99127

5

2018-19 2ª Convocatòria

***0708***

Estarellas Matas, Rafael

5,56

99127

6

2018-19 2ª Convocatòria

***5156***

Soler Barceló, Juan

3

99127

7

2019-20 1ª Convocatòria

***5843***

Manzano Amboades, Francisco Javier

4,39

99127

8

2021-22 1ª Convocatòria

***5013***

Camps Cabrera, Carlos Roman

20,06

99127

9

2021-22 1ª Convocatòria

***5303***

López Labrada, Antonio

18,83

99127

10

2021-22 1ª Convocatòria

***0653***

Gomila Torrens, Jaime

14,66

99127

11

2021-22 3ª Convocatòria

***0532***

Segura Durán, Bartomeu

14,51

99127

12

2021-22 1ª Convocatòria

***1371***

Taberner Salas, Miguel

10,646

99127

13

2021-22 3ª Convocatòria

***0544***

Cladera Bohigas, Rafel

9,944

99127

14

2021-22 1ª Convocatòria

***2200***

Campos Fernández, Josue Javier

9,788

99127

15

2021-22 3ª Convocatòria

***5122***

Domínguez Juanico, Rafael

9,62

99127

16

2021-22 4ª Convocatòria

***5731***

Ribot Melis, Jaume

6,618

99127

17

2020-21 1ª Convocatòria

***4188***

Delgado Moreira, Ildefonso Antonio

2,442

99127

18

2021-22 1ª Convocatòria

***3516***

Selma Fuentes, Andrés

0,582

99127

1

2018-19 3ª Convocatòria

***0297***

Soubrier Sarte, Aranzazu

9,607

99139

1

2019-20 1ª Convocatòria

***1835***

Lorca Pérez, Manuel

10,4

99140

2

2021-22 1ª Convocatòria

***1660***

Chulia Blanco, Armando

13,5

99140

3

2020-21 1ª Convocatòria

***1411***

Calvo Caimari, Daniel

5,59

99140

4

2021-22 1ª Convocatòria

***3374***

Amor Frau, Jaume

5,02

99140

5

2020-21 1ª Convocatòria

***0725***

Bonnin Fuster, Francesc

4,676

99140

6

2021-22 1ª Convocatòria

***5994***

Fraile Sanz, Joaquim

0,188

99140

1

2017-18 1ª Convocatòria

***1122***

Mayol Morell, Joan

0,88

99141

1

2018-19 1ª Convocatòria

***2271***

Mayol Ferrer, Antonia

17,55

99142

2

2018-19 1ª Convocatòria

***1279***

Jaume Prieto, Juana Mª

10,66

99142

3

2018-19 1ª Convocatòria

***7734***

Soriano Lleó, Marcos

2,24

99142