Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

Núm. 619749
Resolució del director general de Personal Docent de dia 28 de setembre de 2023, per la qual s’aprova la convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, places de docents per l’acompanyament del professorat en la gestió del programa Codi Escola 4.0

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. La resolució de 5 de juliol de 2023, de la Secretaria d'Estat d'Educació, publica l'acord de la Conferència Sectorial d'Educació de 7 de juny la proposta de distribució territorial i els criteris de repartiment dels crèdits gestionats per comunitats autònomes destinats al programa Codi Escola 4.0, dins l'exercici pressupostari 2023, per import de 298.400.000,00 €.

2. El programa Codi Escola 4.0 pretén articular una resposta integral, a través de la capacitació i actualització del professorat mitjançant accions formatives concretes i acompanyament dins l'aula amb posada a disposició de la comunitat docent de recursos educatius obert específics que es puguin implementar dins l'aula fàcilment, així com la dotació als centres de recursos necessaris de software de programació o hardware de robòtica educativa.

3. El programa Codi Escola 4.0 s'integra dins el Pla de Digitalització i de Competències Digitals del sistema Educatiu (#PlaDigEdu) amb una dotació a la comunitat autònoma de les Illes Balears de 5.231.727,00 € per equipament de programació i robòtica i de 2.807.267,00 € per acompanyament del professorat durant l'exercici 2023.

4. La Conselleria d'Educació i Universitats, a través del servei de Tecnologies de la Informació a l'Educació de la direcció general de Personal Docent, gestiona el programa de cooperació territorial Codi Escola 4.0 del Ministeri d'Educació i Formació Professional per posar en marxa els mecanismes i processos necessaris per a facilitar al professorat i l'alumnat de centres sostinguts amb fons públics el desenvolupament de les competències digitals relacionades amb  el pensament computacional i la programació.

5. El programa Codi Escola 4.0 estableix dins les seves línies d'actuació l'acompanyament del professorat dels centres sostinguts amb fons públics, que imparteixin ensenyament de segon cicle d'infantil i primària, regulats per  la Llei orgànica 3/2006, d'Educació, modificada per la Llei orgànica 3/2020 (LOMLOE) i el seu alumnat. El termini d'execució per l'actuació d'acompanyament del programa Codi Escola 4.0 és des de l'1 de setembre de 2023 fins al 31 d'agost de 2025.

6. Els destinataris de l'acompanyament al professorat del programa Codi Escola 4.0 són els centres sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyament de segon cicle d'infantil i primària, regulats per la Llei Orgànica 2/2006, d'Educació, modificada per la Llei 3/2020, d'Educació i el seu alumnat. Ateses les necessitats de suport del professorat, podrà ampliar-se a professorat d'ensenyament secundari, sempre que s'hagin cobert les necessitats d'ensenyament de segon cicle d'infantil i primària.

7. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada per la Llei orgànica, de 29 de setembre, estableix en el seu apartat 5 de l'article 11 bis  que, “les Administracions educatives i els equips directius promouran l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació a l'aula com a medi didàctic apropiat i valuós per a dur a terme tasques d'ensenyament i aprenentatge.

8. La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears estableix en l'exposició de motius que “una educació per al segle XXI també ha d'incloure la competència digital, amb accés per a tot l'alumnat i en totes les etapes educatives, especialment des d'un enfocament transversal i a partir d'una educació comprensiva, perquè la societat reclama un sistema més inclusiu, més modern, obert i amb menys rigidesa que desenvolupi el potencial i el talent de l'alumnat, per la qual cosa, el sistema educatiu ha d'estar obert a les possibilitats que ofereixen els nous models educatius i garantir les mateixes oportunitats a tots els alumnes perquè puguin assolir un nivell òptim d'aprenentatge.

9. La Llei orgànica 3/2020, en el seu preàmbul fa referència a l'ús generalitzat de les tecnologies de la informació i la comunicació en molts aspectes de la vida quotidiana i indica “en conseqüència, es fa necessari que el sistema educatiu doni resposta a aquesta realitat social i inclogui un enfocament de la competència digital més modern i ampli, d'acord amb les recomanacions europees relatives a les competències clau per a l'aprenentatge permanent”.

10. Les competències clau de l'ordenació curricular en les etapes d'educació infantil, primària i secundària fan referència a la competència digital i a la competència matemàtica i en ciència, tecnologia i enginyeria:

a) El Reial decret 95/2022, d'1 de febrer, pel qual s'estableix l'ordenació i ensenyament mínim d'educació infantil inclou com a competència específica de l'àrea 2 desenvolupar, de manera progressiva, els procediments del mètode científic i les destreses del pensament computacional.

b) El Reial decret 157/2022 d'1 de març, pel qual s'estableix l'ordenació i ensenyament mínim de l'educació primària, incorpora dins la competència digital aspectes com l'ús segur, saludable, sostenible, crític i responsable de les tecnologies digitals, alfabetització en informació i dades, la comunicació i col·laboració, la creació de continguts digitals (inclosa la programació), la seguretat i aspectes relacionats amb la ciutadania digital. El descriptor operatiu 5 indica que en completar l'educació primària l'alumnat s'ha d'iniciar en el desenvolupament de solucions digitals senzilles i sostenibles, reutilització de materials tecnològics, programació informàtica per  blocs i la robòtica educativa”.

c) El Reial decret 217/2022, de 29 de març, pel qual s'estableix l'ordenació i l'ensenyament mínim de l'educació secundària, incorpora dins la competència digital aspectes com l'ús segur, saludable, sostenible, crític i responsable de les tecnologies digitals, alfabetització en informació i dades, la comunicació i col·laboració, la creació de continguts digitals (inclosa la programació), la seguretat i aspectes relacionats amb la ciutadania digital. El descriptor operatiu 5 indica que en completar l'educació primària l'alumnat s'ha d'iniciar en el “desenvolupament de solucions digitals  senzilles i sostenibles, reutilització de materials tecnològics, programació informàtica per blocs i la robòtica educativa”. En finalitzar l'ensenyament bàsic, l'alumnat “desenvolupa aplicacions informàtiques senzilles i solucions tecnològiques creatives i sostenibles per a resoldre problemes concrets o reptes proposats, a més de mostrar interès i curiositat per l'evolució de les tecnologies digitals  i el seu desenvolupament sostenible i ús ètic”.

11. L'equip d'acompanyament del programa Codi Escola 4.0 estarà format per docents especialitzats amb perfil tècnic/pedagògic que els permetrà conèixer i orientar els seus coneixements en pensament computacional, llenguatges de programació i robòtica educativa cap a la seva aplicació a les aules d'infantil, primària i, si és el cas, secundària obligatòria, per donar suport tècnic i pedagògic al professorat de les distintes etapes educatives en la creació, adaptació, posada en pràctica i avaluació de situacions d'aprenentatge i activitats de l'aula, d'acord amb el contingut curricular de cada etapa. L'actuació d'acompanyament i suport al professorat es realitzarà tant dins com fora de l'aula, ajudant a articular i a orientar la pràctica del docent des de la comprensió, preparació i implementació d'activitats didàctiques amb l'alumnat, fins al seguiment i avaluació de les activitats.

12. D'acord amb l'article 78.1 del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre (BOE núm. 261, de 31 d'octubre de 2015), els procediments de provisió de llocs de feina que s'han de basar en el principi d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

13. El punt 6 del Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, per la qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, té com a competència la Direcció General de Personal Docent, l'ordenació i gestió del personal docent. (BOIB núm. 21, de 15 de febrer de 2021).

14. La Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional, de 19 de març de 2021 de delegació de determinades competències en matèria de gestió del personal docent en el director de Personal Docent (BOIB núm. 42, de 25 de març de 2021), té com a competència convocar i resoldre procediments per ocupar, en comissió de servei, llocs de feina docent.

Fonaments de dret

1. Llei orgànica 3/2020, de 29 de setembre, per la que es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

2. Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

3. Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears.

4. El Reial decret 95/2022, d'1 de febrer, pel qual s'estableix l'ordenació i l'ensenyament mínim de l'educació infantil.

5. El Reial decret 157/2022, d'1 de març, pel qual s'estableix l'ordenació i l'ensenyament mínim de l'educació primària.

6. El Reial decret 217/2022, de 29 de març, pel qual s'estableix l'ordenació i l'ensenyament mínim de l'educació secundària obligatòria.

7. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

8. El decret 12/2023, de 10 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel  qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica de les conselleries de l'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

9. La Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional, de 31 d'agost de 2023 de delegació de determinades competències en matèria de gestió del personal docent en el director general de Personal Docent.

10. La Resolució de 5 de juliol de 2023, de la Secretaria d'Estat d'Educació, per la qual se publica l'Acord de la Conferència Sectorial d'Educació de 7 de juny de 2023, per la qual s'aprova la proposta de distribució territorial i els criteris de repartiment dels crèdits gestionats per comunitats autònomes destinades al Programa Codi Escola 4.0, dins l'exercici pressupostari 2023.

Per tot això, dict la següent

Resolució

Primer

1. Aprovar la convocatòria per cobrir, en comissió de serveis, places de docents per l'acompanyament dels docents en l'execució del programa Codi Escola 4.0, les bases de la qual figuren al annex 1 d'aquesta resolució.

2. Aprovar l'annex 2 (relació de places de docents), l'annex 3 (descripció del lloc de feina i plaça que s'ocupa), l'annex 4 (barem mèrits al·legats) i l'annex 5 (barem de la memòria).

3. Publicar aquesta resolució i els seus annexos en el Butlletí Oficial de les Illes  Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs de reposició davant la directora general de Personal Docent en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà d'haver-se publicat aquesta Resolució, d'acord amb el que s'estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment comú de les administracions públiques, i l'article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació en el BOIB, d'acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en la data de signatura electrònica (2 d'octubre de 2023)

El director general de Personal Docent Salvador Ruiz Borras

 

ANNEX 1 Base de la convocatòria

Primera Objecte de la convocatòria

Aquesta convocatòria té per objecte adjudicar de forma individual, en comissió de serveis, places per a funcionaris de carrera del cos de mestres, d'acord amb la relació  de places de l'annex 2, en horari de matí i horabaixa, si s'escau, i/o itinerants.

Segona Funcions dels docents

Els docents que siguin adjudicataris de la comissió de servei tenen les funcions següents:

a. Elaborar situacions d'aprenentatge i recursos didàctics adaptats a les diferents etapes educatives i àmbit de treball propi de la seva plaça, relacionades amb els destinataris del programa d'acompanyament Codi Escola 4.0 que siguin útils per a tota la comunitat educativa, els quals es difondran a la web del Servei de Tecnologies de la Informació a l'Educació i als bancs de recursos digitals dels centres destinataris.

b. Acompanyar i donar suport al professorat, tant dins com fora de l'aula, ajudant-lo a articular la seva pràctica des de la comprensió, preparació i la  implementació d'activitats didàctiques relacionades amb el pensament computacional i la robòtica per implementar a l'aula amb alumnat, fins al  seguiment i avaluació d'aquestes.

c. Planificar una oferta formativa que proporcioni al professorat de les competències necessàries per a la implementació del pensament computacional, els llenguatges de programació i la robòtica educativa a l'aula, dins el context del marc de referència de la competència digital docent.

d. Proporcionar recursos didàctics i activitats educatives de pensament computacional i robòtica que han de permetre als docents un trànsit seqüencial des d'una aproximació fins al desenvolupament d'aquestes habilitats per part de l'alumnat.

e. Dur a terme les tasques que permetin una bona organització i funcionament del servei, entre les quals: divulgació de l'oferta educativa,  comunicació i coordinació amb els centres educatius, gestió de les sol·licituds rebudes i elaboració de la documentació pròpia.

f. Conèixer i fer ús de les eines digitals adequades per dur a terme les  tasques requerides en el servei.

g. Participar en les activitats formatives i de difusió relacionades amb el  servei de Tecnologies de la Informació a l'Educació.

h. Altres funcions que els atribueixi la direcció general de Personal Docent en relació amb la gestió de cada servei educatiu especialitzat.

Tercera Requisits dels candidats

1. Podem participar en aquest concurs els funcionaris docents que reuneixin els requisits generals fixats en aquesta convocatòria.

2. Els requisits generals són els següents:

a. Ser funcionari de carrera en servei actiu del cos de mestres depenent de la Conselleria d'Educació i Universitats.

b. Acreditar una antiguitat mínima de 3 anys com a funcionari de carrera en actiu del cos al qual fa referència el punt anterior.

c. Tenir una experiència docent directa de 3 anys, com a mínim.

d. Tenir un mínim de dos anys en un destí definitiu en centres públics d'ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d'Educació i Universitats en el moment de la convocatòria de places de docents dels serveis.

e. Acreditar el coneixement de llengua catalana mitjançant la possessió del certificat de capacitació corresponent a l'etapa educativa o alguna titulació homologable.

f. No haver estat condemnat per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, així com pel tràfic d'éssers  humans.

3. L'Administració ha de comprovar els requisits d'ofici a través del Portal de Serveis al Personal.

4. Aquells funcionaris de carrera docents que no hagin autoritzat telemàticament la Conselleria d'Educació i Universitats perquè sol·liciti la certificació negativa que acrediti que no han estat condemnats per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual, d'acord amb la instrucció 1/2017 de la directora general de Personal Docent, ha d'aportar aquest certificat juntament amb la instància.

Quarta Presentació de les sol·licituds

1. Les sol·licituds s'han de presentar de forma telemàtica, a través de la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent. Per accedir al tràmit telemàtic és imprescindible disposar de certificat digital, clau pin o clau permanent (o bé qualsevol sistema d'identificació acceptada pel sistema Cl@ve).

2. Els requisits i mèrits es consultaran d'ofici al Portal de Serveis al Personal en la  data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds.

3. Es podran aportar amb la sol·licitud certificats de mèrits que no estiguin inclosos dins el Portal de Serveis al Personal.

4. S'ha d'adjuntar una memòria, en format PDF, en relació a les activitats de robòtica educativa i pensament computacional desenvolupades, segons les indicacions de l'Annex 5, i la documentació necessària per acreditar aquestes activitats.

5. En el procés de sol·licitud s'hauran d'ordenar, per ordre de preferència, les places de l'Annex 2 a les quals s'opti.

6. La sol·licitud s'ha de presentar, en el termini de quinze dies naturals comptadors des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució en el BOIB.

Cinquena Comissió de valoració

1. S'ha de constituir una comissió de valoració formada pels membres  següents:

a. El cap del Departament de Personal Docent, o la persona que designi.

b. La cap del Servei de Tecnologies de la Informació a l'Educació, o la persona en qui delegui.

c. El cap del Servei d'Educació Primària, o la persona en qui delegui

d. Un inspector del Departament d'Inspecció Educativa, designat per la cap de Departament d'Inspecció Educativa.

e. Un funcionari adscrit al Servei de Tecnologies de la Informació a l'Educació, que actua com a secretari, amb veu i sense vot, designat pel Director General de Personal Docent.

Una persona designada per a cada una de les organitzacions sindicals amb representació a la Mesa Sindical de les Illes Balears pot assistir, amb veu però sense vot, a les sessions de les comissions.

2. Per a la constitució i el funcionament de les comissions és imprescindible la presència d'un mínim de quatre dels membres, entre els quals hi ha d'haver la presidenta i el secretari.

3. Una vegada constituïda la comissió, se'n publicarà la relació d'integrants a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent.

4. La publicació a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent d'aquesta Resolució i de tots els altres documents lligats a aquest procediment, s'ha de considerar com a notificació als interessats d'acord amb el que preveu l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

5. La Comissió pot sol·licitar el parer de persones expertes en relació amb les  funcions dels docents dels serveis educatius especialitzats.

6. Les funcions de la comissió són:

a. Verificar el compliment dels requisits generals de les persones  sol·licitants.

b. Valorar els mèrits i la memòria al·legats pels candidats, segons el barem dels annexos 4 i 5.

c. Resoldre els dubtes o discrepàncies que puguin sorgir en el desenvolupament del procediment.

d. Resoldre les reclamacions que es puguin presentar.

e. Publicar les llistes provisionals i definitives a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent.

f. Proposar les persones a qui s'adjudiquen, en comissió de serveis, les places convocades.

7. Els membres de la comissió s'han d'abstenir a intervenir, i ho han de notificar a l'autoritat competent, quan hi concorrin les circumstàncies previstes a l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. Igualment, els participants poden recusar els membres de les comissions quan hi concorri alguna de les circumstàncies previstes en el precepte esmentat.

Sisena Procediment

1. La comissió de valoració ha de comprovar que les persones sol·licitants reuneixen els requisits de la base tercera d'aquest annex.

2. La comissió ha d'aprovar la relació provisional d'aspirants admesos i exclosos i l'ha de publicar a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent. En el cas dels aspirants exclosos, s'ha d'indicar la causa d'exclusió.

3. Els aspirants poden presentar una reclamació davant la comissió contra la relació provisional anterior, fonamentada en les al·legacions que s'estimin convenients, en el termini de dos dies hàbils comptadors a partir de l'endemà que es faci pública, en un dels registres habilitats per la Conselleria d'Educació i Universitats, a les delegacions territorials o a qualsevol altra dependència referida en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

4. Un cop resoltes les reclamacions es publicarà la llista definitiva d'aspirants admesos.

5. La comissió de valoració procedirà a baremar els mèrits i la memòria dels aspirants admesos. En el cas que només hi hagi un aspirant a una plaça, s'adjudicarà directament.

6. Les places convocades s'han d'adjudicar d'acord amb la major puntuació total obtinguda per l'aspirant i respectant l'ordre de prelació de les places seleccionades.

7. La comissió ha d'aprovar l'adjudicació provisional de places i l'ha de publicar, juntament amb les puntuacions, a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent.

8. Els aspirants poden presentar una reclamació davant la comissió contra la relació provisional anterior, fonamentada en les al·legacions que s'estimin convenients, en el termini de dos dies hàbils comptadors a partir de l'endemà que es faci pública, en un dels registres habilitats per la Conselleria d'Educació i Universitats,  a les delegacions territorials o a qualsevol altra dependència referida en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

9. Un cop resoltes les reclamacions es publicarà la llista definitiva d'adjudicacions.

Setena Criteris de desempat

En el cas que en l'ordenació dels aspirants hi hagi empats, aquests s'han de resoldre segons els criteris successius de desempat següents:

a. Major puntuació en l'apartat de memòria (annex 5).

b. Major puntuació entre els apartats del barem de mèrits per ordre en què aquests apareixen a l'annex 4 d'aquesta convocatòria. En el cas d'empat, major puntuació entre els subapartats del barem de mèrits per ordre en què aquests apareixen a l'annex 4 d'aquesta convocatòria. La puntuació que es prengui en consideració en cada subapartat no pot excedir de la puntuació màxima establerta per a cadascun d'ells en el barem, ni de la que correspongui com a màxim a l'apartat o subapartat en què es trobin inclosos.  Quan, en aplicar aquests criteris, algun dels subapartats aconsegueixi la màxima puntuació atorgada a l'apartat o subapartat al qual pertany, no s'han de tenir en compte les puntuacions de la resta de subapartats.

c. Major temps d'experiència en centres públics en especialitats del cos de mestres, expressada en anys, mesos i dies.

Vuitena Renúncia de les places

En cas que un docent renunciï a la plaça adjudicada, ho ha de fer mitjançant escrit presentat a un dels registres habilitats per la Conselleria d'Educació i Universitats, a les delegacions territorials o a qualsevol altra dependència referida en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques en el termini de tres dies hàbils a partir de la publicació de la relació definitiva dels adjudicataris de les comissions. En aquest cas, ocuparà la plaça la persona següent segons la puntuació.

Novena Proposta, nomenament i presa de possessió

1. Un cop publicada l'adjudicació definitiva de les places, el director general de Personal Docent ha de proposar el nomenament, en comissió de serveis, a les persones adjudicatàries en les places corresponents.

2. La presa de possessió de la plaça i la incorporació efectiva al servei respectiu s'ha de produir el 16 d'octubre de 2023.

3. La comissió té una durada d'un curs escolar, prorrogable un curs (màxim dos cursos), sempre que hi hagi disponibilitat pressupostària.

4. En el cas que quedin places sense adjudicar, aquestes s'oferiran en els processos d'adjudicació previstos en la normativa que els regula de cara al curs 2023-2024.

5. En el supòsit que aquestes places siguin ocupades per un funcionari interí, es tractarà de places per l'execució de programes temporals i tindran una durada de dos cursos  escolars.

6. Els funcionaris interins adjudicataris tindran un nomenament des de la presa de possessió fins al dia 31 d'agost de 2025 o data del seu cessament. A més, es consideraran aptes en el procés de tutorització del curs 2023- 2024, excepte que hi hagi un informe desfavorable la cap de Servei de Tecnologies de la Informació a l'Educació amb el vist i plau del Departament d'Inspecció Educativa.

Desena Política de privacitat

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) i la legislació vigent en matèria de protecció de dades, els sol·licitants hauran de consentir expressament el tractament de les seves dades personals mitjançant l'emplenament de la sol·licitud, per la qual cosa s'informa dels aspectes següents:

a. Finalitat del tractament i base jurídica: consultar les dades dels mèrits i requisits dels participants, a través del Portal de Serveis del Personal dependents de la Conselleria d'Educació i Universitats del Govern de les Illes Balears per al curs 2021-2022, d'acord amb l'article 6.1, lletres b) i c), del Reglament General de Protecció de Dades.

b. Responsable del tractament: Direcció General de Personal Docent (Conselleria d'Educació i Universitats), amb domicili al carrer del Ter, 16,1r (polígon de Son Fuster), 07009 Palma.

c. Termini de conservació de les dades personals: les dades s'han de conservar durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es recullen i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. És d'aplicació allò que disposa la normativa d'arxius i documentació. Les dades econòmiques s'han de conservar d'acord amb allò que preveu la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

d. Existència de decisions automatitzades: el tractament de les dades ha de possibilitar la resolució de reclamacions o consultes de forma automatitzada. No està prevista la realització de perfils.

e. Transferències de dades a tercers països: no estan previstes cessions de dades a tercers països.

f. Exercici de drets i reclamacions: la persona afectada pel tractament de dades personals pot exercir els drets d'informació, d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats (i, fins i tot, de retirar-ne el consentiment, si s'escau, en els termes que estableix el RGPD) davant el responsable del tractament esmentat mitjançant el procediment «Sol·licitud d'exercici de drets en matèria de protecció de dades personals», previst en la seu electrònica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (www.caib.es). Amb posterioritat a la resposta del responsable o al fet que no hi hagi resposta en el termini d'un mes, pot presentar la «Reclamació de tutela de drets» davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).

g. Delegació de protecció de dades: la Delegació de Protecció de Dades de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té la seu a la Conselleria de Presidència (passeig de Sagrera, 2, 07012 Palma). Adreça electrònica de contacte: protecciodades@dpd.caib.es.

 

ANNEX 2 Relació de places

Mallorca

 • 2 places zona A (Andratx, Calvià)
 • 1 plaça zona B (Deià, Fornalutx, Sóller)
 • 13 places zona C (Palma)
 • 2 places zona D (Alaró, Binissalem, Consell, Lloseta, Santa Eugènia, Santa Maria del Camí)
 • 1 plaça zona E (Búger, Campanet, Costitx, Lloret de Vistalegre,   Santa Maria de la Salut, Sencelles, Sineu)
 • 1 plaça zona F (Alcúdia, Muro)
 • 1 plaça zona G (Algaida, Ariany, Montuïri, Petra, Sant Joan, Vilafranca de Bonany)
 • 1 plaça zona H (Artà, Capdepera, Son Servera)
 • 2 places zona I (Campos, Santanyí, Porreres, Ses Salines)
 • 1 plaça zona J (Llucmajor)
 • 3 places zona K (Felanitx, Manacor, Sant Llorenç des Cardassar)
 • 1 plaça zona L (Marratxí)
 • 2 places zona M (Inca, Mancor de la Vall, Selva)
 • 1 plaça zona N (Escorca, Pollença)
 • 1 plaça zona O (Sa Pobla, Llubí, Santa Margalida)
 • 1 plaça zona P (Bunyola, Esporles, Estellencs, Puigpunyent, Valldemossa).

Menorca

 • 2 places zona A (Maó, Es Castell, Sant Lluís)
 • 1 plaça zona B (Ciutadella)
 • 1 plaça zona C (Alaior, Es Mercadal, Es Migjorn Gran, Ferreries)

Eivissa i Formentera

 • 2 places zona A (Eivissa, Sant Josep de Sa Talaia)
 • 1 plaça zona B (Sant Antoni de Portmany)
 • 1 plaça zona C (Santa Eulària des Riu, Sant Joan de Labritja)
 • 1 plaça zona D (Formentera, Eivissa)

 

ANNEX 3 Descripció del lloc de feina i plaça que s'ocupa

1. Les places d'assessors del programa codi Escola 4.0 tenen com a objectiu principal la integració del pensament computacional, els llenguatges de programació i la robòtica educativa en les aules amb alumnat.

2. L'acció dels assessors està dirigida a 5è i 6è d'educació infantil i a educació primària dels centres sostinguts en fons públics dels municipis descrits a cada una de les places de l'Annex 2.

3. La distribució de centres es realitzarà atenent a la mida dels centres.

4. Els assessors estaran adscrits al Servei de Tecnologies de la Informació a l'Educació però tindran un centre de referència dins els municipis assignats a efectes de calcular el quilometratge per les indemnitzacions per raó de servei.

5. Durant el primer trimestre es realitzarà una formació intensiva dels assessors del programa Codi Escola 4.0 centrada en aspectes tècnics i pedagògics dels elements necessaris per a implementar la robòtica i el pensament computacional.

6. Les formacions presencials es duran a terme, preferentment, a les seus del CEP de Palma, CEP d'Eivissa i Centre Bit d'Alaior, segons correspongui.

 

ANNEX 4 Barem dels mèrits al·legats (1a fase)

1.-Experiència professional

Fins a 5 punts

Documentació justificativa (no cal presentar cap

justificant dels apartats dels quals hi ha constància a l'expedient personal que es pot consultar al Portal de Serveis al Personal)

1.1 Per cada any complet d'experiència docent directa (que superi els 3 anys exigits com a requisit)  com a funcionari de carrera

 

1 punt

 

No és necessari aportar cap document

1.2. Per cada mes complet d'experiència docent directa (que superi els 3 anys exigits com a requisit) com a funcionari de carrera

0,083

punts

2.-Formació

Fins a 5 punts

Documentació justificativa (no cal presentar cap

justificant dels apartats dels quals hi ha constància a l'expedient personal que es pot consultar al Portal de Serveis al Personal)

2.1 Per l'assistència a activitats de formació permanent del professorat reconegudes per la Conselleria d'Educació i Universitats, relacionades directament al servei qual opta. Per cada 10 hores completes

0,020

punts

(màxim 2 punts)

 

No és necessari aportar cap document si ja es troben al Portal de Serveis al Personal

2.2. Per l'assistència a activitats de formació permanent del professorat reconegudes per la Conselleria, relacionades amb competència digital. Per cada 10 h completes

0,010

punts

(màxim 1,5 punts

2.3.Titulacions universitàries:

- Títol de doctor

- Títol de màster, per a l'obtenció del qual s'hagin exigit, al menys, 60 crèdits ECTS

- Títol d'especialista, per a l'obtenció del qual s'hagin exigit, al menys, 30 crèdits ECTS

- Títol d'especialista, per a l'obtenció del qual s'hagin exigit, al menys, 30 crèdits ECTS

Màxim 1 punt

1 punt

0,75 punts

0,5 punts

0,25 punts

 

No és necessari aportar cap document si ja es troben al Portal de Serveis al Personal

2.4 Publicacions

Per cada publicació amb ISBN o ISSN

Màxim 0,5 punts

0,10 punts

No és necessari aportar cap document si ja es troben al Portal de Serveis al Personal

 

ANNEX 5 Memòria

1. La memòria ha de fer referència a les activitats i aspectes relacionats amb la temàtica d'aquesta convocatòria.

2. Consistirà en un llistat d'activitats desenvolupades durant els darrers 6 anys en què es consignaran les dates de realització, l'activitat i la descripció d'aquesta.

3. Les activitats descrites han d'acompanyar-se d'algun document que acrediti la seva veracitat.

4. L'extensió màxima de la memòria és de dues pàgines i s'ha d'entregar en format PDF.

Valoració de la memòria (fins a 6 punts)

En la valoració de la memòria es tindrà en compte activitats de pensament computacional i robòtica aplicades a l'aula:

Activitats

Puntuació

Participació en activitats vinculades a la robòtica educativa i pensament computacional (jornades, concursos,  Scratch Day, Fira de la Ciència, RobotIB, etc.)

0,5 punts per activitat

Implementació d'activitats de robòtica i pensament computacional a l'aula (certificat del director del centre)

1 punt per any complet

Participació a projectes Erasmus vinculats amb la robòtica i pensament computacional.

1 punt per cada projecte

Participació en concursos escolars amb els seus alumnes, mencions de premis, etc.

0,5 punts per projecte

Assessors de robòtica educativa del CEP IBSTEAM

1 punt per any