Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 301178
Resolució de la directora general de Personal Docent de 5 de maig de 2023 per la qual es corregeixen les errades advertides en la Resolució de la directora general de Personal Docent de data 20 d’abril de 2023 per la qual es prorroga, per al curs 2023-2024, la borsa d’aspirants a funcionaris interins docents del curs 2022-2023 amb la finalitat de cobrir, a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació, i Formació Professional del Govern de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. En el BOIB núm. 52, de 25 d'abril de 2023, es va publicar la Resolució de la directora general de Personal Docent de data 20 d'abril de 2023 per la qual es prorroga, per al curs 2023-2024, la borsa d'aspirants a funcionaris interins docents del curs 2022-2023 amb la finalitat de cobrir, a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d'ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d'Educació, Universitat i Formació Professional del Govern de les Illes Balears.

2. En la Resolució esmentada s'han advertit unes errades a l'annex 4 referides a les titulacions que capaciten per impartir determinades especialitats.

Fonaments de dret

1. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que es poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància de les persones interessades, els errors materials, de fet o aritmètics que hi hagi en els seus actes.

2. L'article 56.1 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa que la revocació dels actes de gravamen o desfavorables i la rectificació dels errors materials, aritmètics o de fet en actes i disposicions administratives corresponen a l'òrgan que hagi dictat l'acte o la disposició.

Per tot això, dict la següent:

Resolució

Primer. Corregir l'errada detectada en l'annex 4 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de data 20 d'abril de 2023 per la qual es prorroga, per al curs 2023-2024, la borsa d'aspirants a funcionaris interins docents del curs 2022-2023 amb la finalitat de cobrir, a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d'ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d'Educació, Universitat i Formació Professional del Govern de les Illes Balears, que passa a tenir la redacció següent:

A l'especialitat 0590105 FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

On diu:

24. Graduat en turisme.

Ha de dir:

24. Graduat en turisme amb menció en Direcció.

A l'especialitat 0595523 ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL I LEGISLACIÓ

On diu:

15. Graduat en turisme.

Ha de dir:

15. Graduat en turisme amb menció en Direcció.

Segon. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la directora general de Personal Docent en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat en el BOIB, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 25.5 i 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació en el BOIB, d'acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en data de la signatura electrónica (5 de maig2023)

La directora general de Personal Docent Rafaela Sánchez Benitez