Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

Núm. 297495
Resolució de la presidenta de la Fundació Illes Balears d’Acció Exterior per la qual es nomenen els membres dels tribunals del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de la Fundació Illes Balears d’Acció Exterior (abans consorci Centre Balears Europa), convocat per la Resolució de 16 de desembre de 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. Mitjançant l'Acord de la Junta Rectora de 23 de maig de 2022, es va aprovar l'oferta pública d'ocupació d'estabilització corresponent al personal laboral del consorci Centre Balears Europa (BOIB núm. 69, de 28 de maig), en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

2. Mitjançant la Resolució de la presidenta del consorci Centre Balears Europa de 16 de desembre de 2022 s'aprovà la convocatòria del procés d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral del Centre Balears Europa (avui, Fundació Illes Balears d'Acció Exterior) (BOIB núm. 166, de 22 de desembre).

D'acord amb la base 19.2 de l'annex 2 d'aquesta convocatòria, els tribunals encarregats de la selecció seran nomenats per la presidenta del Centre Balears Europa i tindran la consideració d'òrgans dependents de la seva autoritat.

I de conformitat amb la base esmentada, el nomenament dels membres dels tribunals s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i al web del Centre Balears Europa un cop finalitzat el període de presentació de sol·licituds.

A més, d'acord amb la base 19.1.2 sobre la composició dels òrgans de selecció, els tribunals han d'estar constituïts, com a mínim, per tres membres titulars, amb el mateix nombre de suplents, i s'ha de constituir un tribunal per cada un dels grups que preveu l'article 15 del Conveni col·lectiu.

Tots els membres dels tribunals han de tenir una titulació acadèmica de nivell igual o superior a l'exigit als aspirants per a l'ingrés.

Així mateix, la base 19.1.3 estableix que la determinació de la composició dels tribunals s'ha de dur a terme d'acord amb les normes següents:

a) El president o presidenta serà designat lliurement per la presidenta del Centre Balears Europa.

b) Els vocals han de ser nomenats per sorteig entre el personal laboral fix en situació de servei actiu al Centre Balears Europa de les Illes Balears que pertanyin al grup de què es tracti, si n'hi ha. En cas contrari, poden ser d'un altre grup, sempre respectant el que estableix la base 19.1.2.

El sorteig s'ha de fer amb la participació de la representació del personal.

En cas que el Centre Balears Europa no disposi de personal suficient per nomenar els vocals, es designaran d'entre el personal funcionari de carrera adscrit a la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors.

c) La secretaria correspondrà a la persona designada per votació del tribunal d'entre les persones designades com a vocals.

La composició dels òrgans de selecció s'ha d'ajustar, llevat de raons fonamentades i objectives, degudament motivades, al criteri de paritat entre homes i dones amb capacitació, competència i preparació adequades. S'entén per representació equilibrada la presència de dones i homes de manera que cap sexe no superi el 60 % del conjunt de persones a què es refereix ni sigui inferior al 40 %.

3. El 7 de febrer de 2023 va finalitzar el període de presentació de sol·licituds per participar en aquest procés.

4. El 27 d'abril de 2023 amb la participació de la representant dels treballadors s'ha dut a terme el sorteig dels membres dels diferents tribunals qualificadors, d'acord amb el que disposa la base 19.1.3.

Fonaments de dret

1. El punt segon de l'Acord del Consell de Govern d'1 d'agost de 2022 pel qual s'autoritzen prèviament l'extinció del consorci Centre Balears Europa, la creació de la Fundació Illes Balears d'Acció Exterior i els Estatuts d'aquesta Fundació (BOIB núm. 103, de 6 d'agost).

El punt segon esmentat determina que l'extinció del consorci Centre Balears Europa i la creació de la Fundació Illes Balears d'Acció Exterior impliquen que se cedeixen a aquesta Fundació la globalitat dels actius i passius del consorci Centre Balears Europa, sigui quina sigui la fase o l'estat en què es trobin els contractes, els convenis i els altres instruments jurídics subscrits pel consorci, sense que, en cap cas, no es puguin lesionar interessos legítims de tercers, i tot això amb la finalitat de mantenir la continuïtat de l'activitat i els objectius del consorci per extingir. Per tant, la Fundació Illes Balears d'Acció Exterior se subroga en les relacions, els drets i les obligacions de qualsevol tipus, inclosos els contractuals, els laborals i de la Seguretat Social, del consorci Centre Balears Europa vigents en la data de la integració, sigui quina sigui la fase o l'estat en què es trobin.

2. El punt 2 de la Resolució de la presidenta del Patronat de la Fundació Illes Balears d'Acció Exterior de 22 de desembre de 2022 per la qual es publiquen els Estatuts de la Fundació (BOIB núm. 169, de 29 de desembre).

El punt 2 esmentat declara que la inscripció de la constitució de la Fundació Illes Balears d'Acció Exterior en el Registre Únic de Fundacions de les Illes Balears, amb la corresponent adquisició de personalitat jurídica, produirà efectes des de l'1 de gener de 2023, segons resulta del punt 1 de la Resolució del director general de Relacions Institucionals i Cooperació Local de 21 de desembre de 2022.

Per tant, l'adquisició de la personalitat jurídica de la Fundació esmentada, inclosa la subrogació en les relacions (com la convocatòria esmentada en l'antecedent 1), els drets i les obligacions de qualsevol tipus del consorci Centre Balears Europa, que s'extingeix, amb la cessió global dels actius i passius a la Fundació, produeix efectes des de l'1 de gener de 2023.

3. Les bases 19.1 i 19.2 de les bases específiques de la convocatòria del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de la Fundació Illes Balears d'Acció Exterior (abans consorci Centre Balears Europa), publicada en el BOIB núm. 166, de 22 de desembre de 2022.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Nomenar els membres de cada un dels tribunals qualificadors, per a cada un dels grups professionals, del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de la Fundació Illes Balears d'Acció Exterior (abans consorci Centre Balears Europa), convocat per la Resolució de 16 de desembre de 2022, en els termes establerts en l'annex I.

2. Informar les persones nomenades de l'obligació d'abstenir-se d'intervenir en el procés selectiu si concorre alguna de les circumstàncies previstes en l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i en el punt 19.1.4 de les bases específiques de la convocatòria.

3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la pàgina web http://www.cbe.es/.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució es pot interposar demanda davant l'ordre jurisdiccional social de Palma en el termini de dos mesos des de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social.

 

Palma, 3 de maig de 2023

La presidenta de la Fundació Illes Balears d'Acció Exterior Rosario Sánchez Grau

 

ANNEX 1 Grup A, nivell 1. Tècnic/a superior (torn lliure ordinari, Mallorca)

MEMBRES

TITULARS

SUPLENTS

President o presidenta

ANTONI REINOSO PASCUAL

IRENE SAN GIL LÓPEZ-QUESADA

Vocal 1

PILAR GOMILA SUREDA

ABEL BLANCO MONTAÑES

Vocal 2

FRANCISCA RODRIGUEZ FRAU

FRANCISCO JOSÉ CAPARRÓS ALCARAZ

 

Grup B, nivell 2. Tècnic/a de grau mitjà (torn lliure ordinari, Mallorca)

MEMBRES

TITULARS

SUPLENTS

President o presidenta

ANTONI REINOSO PASCUAL

IRENE SAN GIL LÓPEZ-QUESADA

Vocal 1

CATALINA MORRO MOREY

ELVIRA MIR MONTES

Vocal 2

PILAR GOMILA SUREDA

ABEL BLANCO MONTAÑES

Grup C, nivell 4. Administratiu/iva i tècnic/a especialista (torn lliure ordinari, Mallorca)

MEMBRES

TITULARS

SUPLENTS

President o presidenta

ANTONI REINOSO PASCUAL

FRANCISCO JOSÉ CAPARRÓS ALCARAZ

Vocal 1

PILAR GOMILA SUREDA

ELVIRA MIR MONTES

Vocal 2

CATALINA MORRO MOREY

FRANCISCA RODRIGUEZ FRAU

Grup D, nivell 6. Auxiliar administratiu/iva (torn de reserva per a persones amb discapacitat psíquica, física o sensorial, Mallorca)

MEMBRES

TITULARS

SUPLENTS

President o presidenta

ANTONI REINOSO PASCUAL

FRANCISCO JOSÉ CAPARRÓS ALCARAZ

Vocal 1

PILAR GOMILA SUREDA

ELVIRA MIR MONTES

Vocal 2

CATALINA MORRO MOREY

FRANCISCA RODRIGUEZ FRAU