Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es dona publicitat als mitjans documentals que s’han d’utilitzar en les eleccions a l’entitat local menor de Palmanyola

    Número d'edicte 3213 - Pàgines 18645-18667

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es modifica la convocatòria per a la concessió d'ajudes per finançar l'elaboració dels plans de circularitat d'allotjaments turístics, amb l'objectiu de donar compliment a les mesures previstes en els capítols I i II del títol V de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea Next Generation EU (BOIB 171, de 31/12/2022), en el sentit d’ampliar el termini de presentació de sol·licituds

    Número d'edicte 3082 - Pàgines 18668-18669

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es modifica la convocatòria de subvencions per a la substitució d'instal·lacions tèrmiques per altres que emprin fonts d'energia que redueixin l'impacte mediambiental, amb l'objectiu d’executar el que s’estableix en l'article 102.1.a) de la Llei 8/2012, del turisme de les Illes Balears, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea Next Generation EU (BOIB 169, de 29/12/2022), en el sentit d’ampliar el termini de presentació de sol·licituds

    Número d'edicte 3083 - Pàgines 18670-18671

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 28 de març de 2023 per la qual es convoquen els premis extraordinaris de batxillerat a les Illes Balears corresponents al curs 2022-2023

    Número d'edicte 3092 - Pàgines 18672-18678

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 28 de març de 2023 per la qual es convoquen premis per als alumnes de batxillerat de les Illes Balears amb aprofitament acadèmic excel·lent durant el curs 2022-2023

    Número d'edicte 3093 - Pàgines 18679-18681

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 28 de març de2023, per la qual es convoquen premis per als alumnes d’educació secundària obligatòria de les Illes Balears corresponents al curs 2022-2023

    Número d'edicte 3094 - Pàgines 18682-18684

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 28 de març de 2023, per la qual es convoquen premis per als alumnes d’educació primària de les Illes Balears corresponents al curs 2022-2023

    Número d'edicte 3095 - Pàgines 18685-18686

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el Projecte d’urbanització de la UE 46/02 Son Simonet (TM Palma) (162a/2021)

    Número d'edicte 3061 - Pàgines 18687-18694

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe ambiental estratègic sobre la modificació puntual núm. 7 (2/2022) de les normes subsidiàries de Petra per a canvi a ús d’equipament per a la construcció d’una escoleta i aparcament públic (TM de Petra) (Exp. 137e/2022)

    Número d'edicte 3062 - Pàgines 18695-18697

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe ambiental estratègic sobre el sistema general d’infraestructures i equipaments per implantar de recollida municipal de residus a Portocolom (TM de Felanitx).(Exp. 157e/22)

    Número d'edicte 3063 - Pàgines 18698-18703

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública, per la qual es designen els membres de la Comissió d’Homologacions i Convalidacions de l’Escola Balear d’Administració Pública

    Número d'edicte 3065 - Pàgines 18704-18705

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Decret de Presidència en relació a la modificació del Pla estratègic de subvencions del Consell Insular d'Eivissa per al període 2023-2025

    Número d'edicte 3101 - Pàgines 18706-18708

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Acord del Consell Executiu del Consell de Mallorca, de publicació de la Relació de Llocs de Treball del Consell de Mallorca, de conformitat al format establert al nou programa informàtic “Sistema d’Informació de Recursos Humans” (SIRH)

    Número d'edicte 3091 - Pàgines 18709-18809

  • SINDICATURA DE COMPTES

   • Acord del Consell de la Sindicatura de Comptes pel qual s’aprova la Instrucció que regula la rendició del compte general de les entitats locals de les Illes Balears en suport informàtic i el procediment telemàtic per a la seva rendició

    Número d'edicte 3122 - Pàgines 18810-18816

  • SINDICATURA DE COMPTES

   • Resolució del síndic major de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, de 4 d’abril de 2023, per la qual es publica el resultat de l’Informe 210/2022 del Compte general del Consell Insular de Mallorca corresponent a l’exercici 2020

    Número d'edicte 3139 - Pàgines 18817-18818

  • SINDICATURA DE COMPTES

   • Resolució del síndic major de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, de 4 d’abril de 2023, per la qual es publica el resultat de l’Informe 205/2022 de les subvencions i dels contractes dels consells insulars de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de Formentera corresponent a l’exercici 2019

    Número d'edicte 3140 - Pàgines 18819-18820

  • SINDICATURA DE COMPTES

   • Resolució del síndic major de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, de 4 d’abril de 2023, per la qual es publica el resultat de l’Informe 211/2022 del Compte general del Consell Insular de Menorca corresponent a l’exercici 2020

    Número d'edicte 3141 - Pàgines 18821-18822

  • SINDICATURA DE COMPTES

   • Resolució del síndic major de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, de 4 d’abril de 2023, per la qual es publica el resultat de l’Informe 212/2022 del Compte general del Consell Insular d’Eivissa corresponent a l’exercici 2020

    Número d'edicte 3142 - Pàgines 18823-18824

  • SINDICATURA DE COMPTES

   • Resolució del síndic major de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, de 4 d’abril de 2023, per la qual es publica el resultat de l’Informe 213/2022 del Compte general del Consell Insular de Formentera corresponent a l’exercici 2020

    Número d'edicte 3144 - Pàgines 18825-18826

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Modificació puntual de l’Acord sobre condicions de treball del personal funcionari

    Número d'edicte 3070 - Pàgines 18827-18834