Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Ordre 11/2023 de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 5 d’abril de 2023 per la qual es modifiquen determinats models dels annexos del Decret 10/2015, de 13 de març, pel qual es regulen els mitjans materials que s’han d’utilitzar en les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa

    Número d'edicte 3236 - Pàgines 18388-18392

   • ELI logo
  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

   • Ordre 10/2023 de la consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc de les intervencions per al desenvolupament rural de les Illes Balears 2023-2027

    Número d'edicte 3224 - Pàgines 18393-18409

   • ELI logo
  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Acord d’aprovació definitiva de l’expedient número BEP01/2023 de modificació de Bases d’execució del Pressupost general del Consell de Mallorca per a l’exercici 2023

    Número d'edicte 3160 - Pàgines 18410-18411

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Aprovació definitiva de l’expedient número 7/2023 de modificació de crèdits en el pressupost propi de la Corporació de l’exercici 2023 per crèdit extraordinari (CE2/2023) i suplement de crèdit (SUP01/2023)

    Número d'edicte 3161 - Pàgines 18412-18413

  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança Fiscal que regula el servei relatiu a l'atorgament de llicències d'autotaxi de l'Ajuntament de Sóller

    Número d'edicte 3123 - Pàgines 18414-18416